Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75595922

Aktualna strona: 253665

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:IX
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-05-14
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z VII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 03.04.2007 r.

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 20  

4. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecin nowego radnego:

- podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin (projekt nr 262/07);

 + 

 Głosujących ZA: 29  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- złożenie ślubowania.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 254/07 – likwidacji zakładu budżetowego pn. „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 5  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 30  

- 257/07 – zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 26  

- 260/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 z siedzibą w Szczecinie, ul. Podhalańska 5/6;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 13  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 261/07 – likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 z siedzibą w Szczecinie, ul. Tomaszowska 2a;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 13  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 251/07 – zmiany Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 252/07 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 255/07 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 256/07 – przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 11  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 258/07 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Jacka Malczewskiego;

projekt uchwały został odesłany do projektodawcy

- 249/07 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 250/07 – nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

- 259/07 – przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości zawartych umów z Miastem dla prowadzonej inwestycji na terenie nieruchomości przy ul. Mickiewicz-Brodzińskiego w Szczecinie przez SGI KOMFORT Sp. z o.o.;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 27  

- 126/07 – uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7  

 Głosujących : 30  

- 267/07 - zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 28  

- 271/07 - delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu "Pomerania";

 + 

 Głosujących ZA: 29  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 269/07 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 28  

- 270/07 - powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie s.p.z.o.z.;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 272/07 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz instytucji kultury pn. Teatr Lalek "PLECIUGA" nieruchomości położonej w Szczecinie przy Placu Gieorgija Żukowa - ul. Wielkopolskiej.

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 10  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 30  

7. Informacja na temat wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie treści i trybu podpisania umowy i aneksów podpisanych między Miastem Szczecin a firmą ECE.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

10. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin