Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXIX
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-09-28 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 07.09.2009r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 206/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
 • 208/09 – zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2013 (załącznik); 
 • 207/09 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie; 
 • 210/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 26 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych; 
 • 211/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71a, 72a, 73a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych; 
 • 212/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 28, 28a, 29, 29a, 30, 30a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych; 
 • 213/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. 3 Maja 2, 2a, 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego; 
 • 214/09 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie; 
 • 215/09 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków; 
 • 216/09 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych; 
 • 209/09 – skargi pani Zofii Różańskiej; 
 • 217/09 – skargi pana Krystiana Śliwy na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych; 
 • 218/09 – zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka (załącznik); 
 • 219/09 – opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gier przy Al. Wojska Polskiego 29/9 w Szczecinie.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 r.
8. Sprawozdanie z działalności:

 • Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
 • Prezydenta Miasta Szczecin.

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.