Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75747107

Aktualna strona: 254028

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:X
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-06-11
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Stanowisko Rady Miasta w sprawie utworzenia w Szczecinie Akademii Muzyki i Sztuk Pięknych.

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 281/07 – (wariant II wersja 2) nadania ulicy nazwy Papieża Jana Pawła II;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

- 265/07 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Ustowo” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 266/07 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ustowo - Bluszczowa" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 268/07 – ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;

 + 

 Głosujących ZA: 13  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 17  

- 279/07 – odwołania Panu Witoldowi Kaczyńskiemu upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 280/07 – upoważnienia Pana Marcina Jandy - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 147/07 – przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina za lata 2004-2006;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 273/07 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej";

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 275/07 – podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 17  

- 276/07 – wyrażenia zgody na objęcie działek Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 278/07 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Egzekucja Administracyjna”;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 264/07 – ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 263/07 – zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 277/07 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 4  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8  

 Głosujących : 26  

- 282/07 - kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2008 i lata następne;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 283/07 - nadania imienia Gimnazjum Nr 23 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 284/07 - wyrażenia zgody na udostępnienie na czas nieoznaczony gruntów komunalnych;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 285/07 - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 12  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 18  

- 286/07 - zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s.p.z.o.z.;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 287/07 - podróży służbowych Przewodniczącego Rady;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 20  

- 288/07 - przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie wyjaśniania procesu przetargowego na ochronę imprezy The Tall Ships Races 2007 prowadzonego przez Szczecińską Agencję Artystyczną.

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

8. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin