Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75594172

Aktualna strona: 253655

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:VII
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-04-03
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z V zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23.02.2007 r.

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 26  

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- projekt stanowiska Rady Miasta Szczecin w sprawie przyszłości Stoczni Szczecińska Nowa;

zdjęty z porządku obrad

- 141/07 – oświadczeń lustracyjnych Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 19  

- 117/07 – (wersja 3) uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok”;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 5  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 125/07 – (wersja 2) przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok”;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 22  

- 134/07 – wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Centralne Warsztaty Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 136/07 – zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o pt. „Współpraca regionalna i dialog samorządów drogą do budowania polskich obszarów metropolitalnych”;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7  

 Głosujących : 24  

- 137/07 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. "Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego" w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 23  

- 138/07 – programu współpracy na 2007 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 24  

- 256/06 – odmowy uwzględnienia wniosku Pana Henryka Klimko o podjęcie uchwały;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 260/06 – odmowy uwzględnienia wezwania Pana Henryka Klimko o uchylenie uchwały;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 140/07 – zarządzenia wyborów do rad osiedli i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 135/07 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Stare Miasto w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 139/07 – zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 14  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 142/07 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2007;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 144/07 – zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o pt. „Selektywna zbiórka odpadów z terenu cmentarzy Szczecina wraz z kompostowaniem odpadów zielonych”;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

- 145/07 – zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. „Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska”;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 161/07 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 163/07 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 154/07 - uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 155/07 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-lotnisko" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 156/07 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-plaża" w Szczecinie.

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2006 w związku z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian.

8. Sprawozdanie z działalności:

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,

- Prezydenta Miasta Szczecin.

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

10. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin