Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75635766

Aktualna strona: 253768

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:II
Numer kadencji:V
Data sesji:2006-12-04
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Piotr Krzystek i Bazyli Baran

Szczecin, dn. 04.12.2006r.
Piotr Krzystek złożył ślubowanie i oficjalnie objął urząd Prezydenta Miasta
Gratulacje od Bazylego Barana - Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin V Kadencji

 

 • Podczas II sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 Piotr Krzystek odebrał zaświadczenie o wyborze na urząd Prezydenta Miasta, złożył ślubowanie i oficjalnie objął stanowisko. Po zaprzysiężeniu Piotr Krzystek wygłosił swoje pierwsze przemówienie. Przedstawił najważniejsze zadnia, które zamierza zrealizować w najbliższych 4 latach. Za priorytet uznał walkę z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy. Cel ten zamierza osiągnąć m.in. poprzez tworzenie centrów usługowych. Za konieczne Prezydent Szczecina uznał m.in. budowę hali widowiskowo-sportowej, stworzenie co najmniej pięciu centrów sportowych, budowę nowego stadionu miejskiego i zagospodarowanie Śródodrza. Zaznaczył, że realizowane będą poważne inwestycje drogowe w tym budowa obwodnicy śródmiejskiej oraz obwodnicy zachodniej miasta. Nowe władze miasta położą duży nacisk na uzbrajanie terenów, zarówno pod mieszkalnictwo jak i pod usługi. Nastąpi też intensyfikacja prac związanych z uchwalaniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Prezydent zaznaczył też, że będzie stawiał na współpracę z ościennymi gminami.

  Piotr Krzystek przedstawił swoich zastępców, z którymi realizował będzie nakreślony program. Zostaną nimi:

 • Elżbieta Masojć - sprawy oświatowe
 • Tomasz Jarmoliński - I Zastępca - sfera społeczna, ochrona zdrowia, kultura
 • Krzysztof Nowak  - sprawy gospodarcze
 • Beniamin Chochulski - sprawy komunalne

  Elżbieta Masojć

  Tomasz Jarmoliński

  Krzysztof Nowak

  Beniamin Chochulski

  Elżbieta Masojć

  Tomasz Jarmoliński

  Krzysztof Nowak

  Beniamin Chochulski

  Prezydent podziękował wszystkim, którzy oddali na niego głos w wyborach prezydenckich. Zapewnił, że będzie starał się przekonać do siebie osoby, które oddali głos na pozostałych kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta Miasta. Za pracę w minionej kadencji podziękował też dotychczasowemu Prezydentowi i jego najbliższym współpracownikom.

   


   

   Porządek obrad:

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Prezydenta Miasta Szczecin.

  3. Ślubowanie Prezydenta Miasta Szczecin.

  4. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecin nowego radnego:

  - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin (projekt nr 265/06);

   + 

   Głosujących ZA: 21  

   Głosujących PRZECIW: 0  

   WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

   Głosujących : 26  

  - złożenie ślubowania.

  5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  - 266/06 – upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

   + 

   Głosujących ZA: 29  

   Głosujących PRZECIW: 0  

   WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

   Głosujących : 29  

  - 267/06 – ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin.

   + 

   Głosujących ZA: 28  

   Głosujących PRZECIW: 0  

   WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

   Głosujących : 28  

  7. Zamknięcie obrad.

   


 •  
  © Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin