Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXVII
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-10-27
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 08.09.2008 r.
3. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecin nowego radnego:
- podjęcie uchwały nr 265/08 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin;
- złożenie ślubowania.
4. Stanowisko w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina Prof. Aleksandra Wolszczana.
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
267/08 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;
257/08 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok;
253/08 - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin;
255/08 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie;
256/08 - przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedli: Bukowe-Klęskowo, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin (załączniki: 1 i 2); 
- 258/08 - wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin; 
- 262/08 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Generała Józefa Hallera w Szczecinie; 
- 263/08 - skargi;
264/08 - skargi  na dyrektora ZBiLK;
­- 254/08 - skargi na działalność Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie zasadności upomnienia dotyczącego należności z tytułu nieopłaconego postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania w Szczecinie;
266/08 - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.