Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75784655

Aktualna strona: 254114

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-09-17
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Posiedzenie odbyło się 2007-09-17. (sala sesyjna, Pl. Armii Krajowej 1)


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30.07.2007 r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 330/07 – przystąpienia do Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”;

 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 332/07 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Majowe – Kijewo” w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 333/07 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Warszewo – Kredowa” w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 17  

- 334/07 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo - Park Leśny Dąbie” w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 342/07 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo – szkoła”;

 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 335/07 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok;

 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 22  

- 337/07 – zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 338/07 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin;

 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 339/07 – ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 9  

 Głosujących PRZECIW: 4  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8  

 Głosujących : 21  

- 340/07 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 341/07 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 343/07 – uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych;

 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 344/07 – (wersja 2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;

 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 345/07 – wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2007 oraz w sprawie uchwalania budżetu Miasta na rok 2007;

 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 346/07 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie;

 

 Głosujących ZA: 10  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 16  

- 347/07 – zmiany uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;

projekt uchwały odesłano do projektodawcy

- 348/07 – sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na osiedlu Nad Rudzianką dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu;

 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 18  

- 349/07 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Szczecinie przy ul. Śląskiej 12/5”;

 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 351/07 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 9 w Szczecinie przy Al. Piastów 66/7”;

 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 352/07 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 10 w Szczecinie przy Al. Piastów 74/7”;

 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 353/07 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 8 w Szczecinie przy Al. 3 Maja 10/5”;

 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 354/07 – odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia naruszenia prawa;

 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 355/07 – odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia naruszenia prawa;

 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 356/07 – odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia naruszenia prawa;

 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 357/07 – zmiany uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2007;

 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 16  

- 358/07 – wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego robotników przymusowych z niemieckich obozów pracy z okresu II wojny światowej zlokalizowanych na terenie dzisiejszego osiedla Pomorzany;

 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 359/07 - utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w placówkach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym.

 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

6. Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie prawidłowości zawartych umów z Miastem dla przeprowadzonej inwestycji na terenie nieruchomości przy ulicy Mickiewicza/Brodzińskiego w Szczecinie przez SGI Komfort Sp. z o.o.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

9. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin