Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75623807

Aktualna strona: 253730

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:VI
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-03-05
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 113/07 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Czesława 7” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 114/07 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska 34” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 127/07 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa” w Szczecinie;

podjęta z autopoprawką

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 14/07 – oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 121, stanowiącej działkę nr 175 z obrębu 98 – Pogodno wraz ze sprzedażą budynków znajdujących się na tej nieruchomości;

podjęta z poprawką

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 124/07 – wyrażenia zgody na udostępnienie na czas nieoznaczony gruntów komunalnych;

podjęta z autopoprawką

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 122/07 – zwolnienia z podatku od nieruchomości;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 12/07 – ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej;

podjęta z autopoprawką

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 13/07 – ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 119/07 – zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2006;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 120/07 – zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 123/07 – zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej - repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 81/07 – wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego pn. Związku Miast i Gmin Morskich

podjęta z poprawką w par. 1

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 131/07 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 132/07 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 121/07 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2006;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 9/07 - zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2007

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 133/07 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 259/06 – (wersja po autopoprawkach) uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok.

 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 29  

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006.

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń.

8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

9. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin