Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-01-25 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina.
3. Wręczenie dyplomów i legitymacji Pionierom Miasta Szczecina, którym tytuł nadano Uchwałą Nr XLII/1069/09 z dnia 14 grudnia 2009 r.
4. Zatwierdzenie protokołów z:
-­ V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 3.12.2009 r.,
­- XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 14.12.2009 r.
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
­- 4/10 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie,
­- 10/10 – stopniowej likwidacji Technikum Budowy Okrętów, utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej, zmiany nazwy i zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4,
­- 11/10 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 46 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14,
12/10 – zmiany uchwały w sprawie likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, Plac Mariacki 1,
13/10 – zmiany uchwały Nr L/948/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie przy ul. Kopernika 16 oraz założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie przy ul. Kopernika 16,
7/10 – wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin - miasta na prawach powiatu z gminą Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim (załącznik),
8/10 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sienno” w Szczecinie pod nazwą „Sienno 2” (załączniki: 1, 2, 3, 4),
15/10 – Strategii rozwoju Straży Miejskiej Miasta Szczecin w latach 2010-2018 (załącznik),
19/10 – ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2010,
­- 3/10 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli,
9/10 – pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (załącznik),
­- 16/10 – przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007-2015 (załącznik),
­- 17/10 – podwyższenia kapitału zakładowego w Szczecińsko - Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach,
­- 21/10 – zmiany uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie,
­- 2/10 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwałach Rady Miasta Szczecin,
­- 324/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
303/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 1/10 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Maciejowickiej 36,
­- 5/10 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 21b, 21c, 21d, 21e sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 6/10 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Księżnej Elżbiety 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 14/10 – ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.,
18/10 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej i Łowieckiej 11 i uchylająca Uchwałę NR XIV/373/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej 11 i udziału 39/100 w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym FOSFAN S.A. z siedzibą w Szczecinie, położonych w Szczecinie przy ulicy Nad-Odrą 63i ulicy Nad-Odrą 77,
20/10 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ulicy Hożej - Piaskowej na rzecz organizacji pożytku publicznego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie.
8. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanej położonej przy Al. Wyzwolenia 52 po dawnym Szpitalu Miejskim na Centrum Opiekuńczo – Lecznicze im. Św. Karola Boromeusza.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na dzień 18 grudnia 2009 r.
11. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok.
12. Sprawozdanie z działalności:
-­ Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
­- Prezydenta Miasta Szczecin.
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.