Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXII
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-05-19
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina.

3. Zatwierdzenie protokołu z XX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 07.04.2008 r.

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin, przeprowadzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XV/419/07 z dnia 19 listopada 2007r., zmienionej Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XXI/569/08 z dnia 25 kwietnia 2008r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 114/08 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Andersena” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 130/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” pod nazwą „Gumieńce - Słowieńsko 2” w Szczecinie;

projekt odesłany do projektodawcy

- 131/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 3”;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 23  

- 132/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Osów-Podbórzańska” w Szczecinie pod nazwą „Osów-Podbórzańska 1”;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 25  

- 144/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko-Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą „Bolinko-Rynkowa 2”;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 145/08 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego - Klonowica 2”;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 126/08 – nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 127/08 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 133/08 – przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin na lata 2008 – 2012;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 134/08 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 17  

- 135/08 – nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 136/08 – zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 137/08 – przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok”;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 138/08 – przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok”;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 21  

- 139/08 – odmowy uwzględnienia wezwania Tomasza Markiewicza do usunięcia naruszenia prawa;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 20  

- 140/08 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 141/08 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 18  

- 142/08 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 17  

- 143/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej.

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 147/08 - kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 i lata następne

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 149/08 - ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych przy szkołach zawodowych Miasta Szczecin

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 148/08 - odmowy uwzględnienia wniosku Pana Dariusza Jana Babskiego o uchylenie uchwały Nr XXI/558/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008r. skutkującej likwidacją publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 17  

- 150/08 - powołania komisji do sprawdzenia poprawności złożonego wniosku o przeprowadzenie referendum

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawozdanie z działalności:

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,

- Prezydenta Miasta Szczecin.

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

10. Zamknięcie obrad.