Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XX
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-04-07
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołu z XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28.01.2008 r.

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 74/08 - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińsko - Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 75/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7  

 Głosujących : 24  

- 81/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 24  

- 82/08 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 76/08 - uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Litewskiej – Rzemieślniczej;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 77/08 - wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 78/08 - użyczenia na okres dziesięciu lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Pyrzyckiej 4a;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 18  

- 70/08 - ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalenia wartości punktu;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 71/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalania wartości punktu;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 72/08 - zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 oraz zmiany uchwały Nr XVI/434/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 18  

- 73/08 - zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2007;

 + 

 Głosujących ZA: 9  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 15  

- 84/08 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 7  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 27  

- 86/08 - zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2013;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 5  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 25  

- 87/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 8  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 88/08 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2008;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 80/08 - uchylenia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin dotyczących połączenia Gminy Stare Czarnowo z Gminą Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 79/08 - przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedli: Bukowe-Klęskowo, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie dotyczących zmiany granic Gminy Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 69/08 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 68/08 - (wariant I) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 89/08 - przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 85/08 - skargi pani Agnieszki Nowaczyk;

 + 

 Głosujących ZA: 8  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 19  

- 102/08 – przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 103/08 – współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko”;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 104/08 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

- 105/08 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 22  

- 106/08 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 23  

- 107/08 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 108/08 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 23  

- 109/08 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo-szkoła”;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

- 110/08 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka-Północ” w Szczecinie pod nazwą „Wyspa Pucka-Północ 2”.

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

6. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie przeprowadzenia przez NIK kontroli prawidłowości przyznania mieszkań komunalnych oraz ich wykupu z zasobu Gminy Miasto Szczecin w latach 1990-2007.

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

7. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie szczecińskiego oddziału Telewizji Polskiej.

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007.

10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

11. Zamknięcie obrad.