Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXIV
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-07-28
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wręczenie wyróżnień laureatom tytułu „Ambasador Szczecina” za 2007 rok.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 19.05.2008 r.

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 174/08 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-szkoła”;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 21  

- 175/08 - zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 199/08 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 24  

- 200/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objecie działek specjalną strefą ekonomiczną;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

- 204/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 3”;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

- 205/08 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Nowe Miasto - Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto - Potulicka 3”;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 24  

- 206/08 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo – Kredowa 2”;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

- 186/08 - zmian do Statutu Miasta;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 24  

- 194/08 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 13  

 Głosujących PRZECIW: 6  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 201/08 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2013;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 19  

- 198/08 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do międzynarodowego Stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 178/08 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kombatantów w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 179/08 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Andrzeja Małkowskiego nr 30;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 25  

- 180/08 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 181/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 182/08 - ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 183/08 - ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 184/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 26  

- 191/08 - zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

- 192/08 - zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

- 193/08 - zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 195/08 - (wariant I) zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania;

projekt uchwały został wycofany przez projektodawcę

- 195/08 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowani, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 202/08 - wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 203/08 - oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 51 w Szczecinie;

projekt uchwały został wycofany przez projektodawcę

- 176/08 - nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 177/08 - nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 35 w Szczecinie, ul. Świętoborzyców 40;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 187/08 - powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie (p. Ewa Sobolewska);

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 188/08 - powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie (p. Anna Polewka);

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

- 189/08 - przekazania zadania utrzymania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Uczniowska - Kołbacka w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 190/08 - utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 208/08 - powołania Lokalnego Koordynatora Miasta Szczecin w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 21  

- 207/08 - nadania ulicy nazwy Zbigniewa Herberta;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 197/08 - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 196/08 - skargi pana Ryszarda Pankraca na Prezydenta Miasta;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 209/08 - ustanowienia Szczecińskiego Święta Rzeki Odry;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 19  

- 210/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 211/08 – wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 212/08 – nadania nazwy urzędowej dwóm mostom w ciągu Autostrady Poznańskiej w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 213/08 – zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 214/08 – upoważnienia Pana Marcina Jandy - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 216/08 - przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu „Stołczyn-Policka”, pod nazwą „Stołczyn-Policka 2”;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 217/08 - odmowy uwzględnienia wezwania Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie do usunięcia naruszenia prawa.

 + 

 Głosujących ZA: 11  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 19  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

9. Zamknięcie obrad.