Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XIX
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-02-25
Rodzaj sesji:zwyczajna 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołu z XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 14.01.2008 r.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 50/08 – zmiany uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 26  

- 23/08 – zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego, Technikum Ekonomicznego Nr 2, Technikum Hotelarskiego Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 27  

- 24/08 – zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 28  

- 25/08 – zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 8 w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

- 26/08 – zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 oraz zamiaru stopniowej likwidacji, XII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 27/08 – zamiaru stopniowej likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 27  

- 28/08 – zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1. Praskiego Pułku Piechoty wchodzącej w skład Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42-43;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 9  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 31  

- 31/08 – zamiaru likwidacji Technikum Zawodowego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15;

 + 

 Głosujących ZA: 29  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 30  

- 37/08 – zamiaru stopniowej likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A i zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie, ul. Kolumba 88A;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 9  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 30  

- 38/08 – zamiaru stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 17 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 10  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 30  

- 32/08 – zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; zamiaru stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 62 im. A. Omieczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; zamiaru likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 w celu utworzenia na bazie zlikwidowanych szkół Centrum Kształcenia Sportowego;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 10  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 31  

- 33/08 – zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 10  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 31  

- 34/08 – zamiaru stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 28 w Szczecinie, ul. Zakole 1A;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 10  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 31  

- 35/08 – zamiaru stopniowej likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. I Armii Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Jaworowa 41;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 11  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 31  

- 62/08 - odmowy uwzględnienia wniosku Pana Jarosława Landowskiego o uchylenie uchwał Rady Miasta Szczecin skutkujących likwidacją szkół.

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 26  

- 30/08 – zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Związków Zawodowych Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 22 w Szkołę Podstawową Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związków Zawodowych Marynarzy i Portowców w Szczecinie, ul. Grodzka 23;

 + 

 Głosujących ZA: 29  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 29/08 – zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 45 w Szczecinie, ul. Benesza 75 w Szkołę Podstawową Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 7  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

Ustalam następujący porządek obrad sesji na dzień 26.02.2008 r.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta na temat wystąpienia pokontrolnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego kierowanego do Rady Miasta Szczecin.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 42/08 – przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta;

projekt wycofany przez projektodawcę

- 43/08 – wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Dzieci Utraconych;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 44/08 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 45/08 – wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 26  

- 46/08 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 47/08 – ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2008;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 48/08 – ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2008 r. do dania 28 lutego 2009 r.;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8  

 Głosujących : 25  

- 49/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Szkoła”;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 56/08 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego - Klonowica 2”;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 26  

- 52/08 – powołania rady społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 53/08 – odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 54/08 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2007;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 55/08 – zmiany uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 21  

- 57/08 – ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 58/08 – szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych;

 + 

 Głosujących ZA: 12  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 20  

- 59/08 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 60/08 – uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego i w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 28  

- 61/08 – zmiany uchwały w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 14  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 30  

- 63/08 – połączenia jednostek budżetowych o nazwach: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 4  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 64/08 – zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin.

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 24  

- 67/08 - odmowy uwzględnienia wezwania Ireny Piotrowicz do usunięcia naruszenia prawa

 + 

 Głosujących ZA: 11  

 Głosujących PRZECIW: 10  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 65/08 - przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasto Szczecin

Projekt uchwały wycofany przez projektodawcę.

- 66/08 - wniosku Pana Henryka Korzeniowskiego o ponowne rozpatrzenie skargi

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 21  

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawozdanie z działalności:

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,

- Prezydenta Miasta Szczecin.

10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

11. Zamknięcie obrad.