Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-06-16
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołu z XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.04.2008 r.

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 171/08 - odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego likwidacji Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 13  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 164/08 – zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą „Bolinko-Rynkowa 2”;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 165/08 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Plac Odrodzenia” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 166/08 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 146/08 – wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 151/08 – przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu „Przyjazny Port”;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 152/08 – sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 153/08 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 23  

- 154/08 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy: Pomorskiej 132, Duńskiej, Zygmunta Krasińskiego;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 28  

- 155/08 – przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Dąbrowskiej, Maciejowickiej i Botanicznej w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 12  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 156/08 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 157/08 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 158/08 – zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji Gimnazjum Nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 62 im. A. Omieczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego, z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40, powołania Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40, Sportową Szkołę Podstawową w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10  

 Głosujących : 24  

- 159/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 161/08 – odwołania Pani Jolancie Trafarskiej - Pracownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 22  

- 162/08 – nieodpłatnego udostępnienia „POGOŃ SZCZECIN” S.A. w Szczecinie przez jednostkę budżetową pn.: „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w Szczecinie pomieszczenia na „Izbę Pamięci im. Floriana Krygiera”;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 163/08 – wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 167/08 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 25  

- 168/08 – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 169/08 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla celów określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Biura Planowania Przestrzennego Miasta;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 170/08 – zmiany załącznika do uchwały nr XLII/900/01 Rady Miasta z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Pracownia Urbanistyczna” oraz utworzenia jednostki budżetowej pn. „Biuro Strategii i Planowania Rozwoju Miasta”.

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 172/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 21  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

9. Zamknięcie obrad.