Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:LI
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-09-27 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie tytułów Pioniera Miasta Szczecina.
3. Zatwierdzenie protokołu z L zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 06 września 2010 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 251/10 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok - uzasadnienie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4; Załączniki: Nr 1, Nr 2 , Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9
 • 253/10 - zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010–2015 (załącznik),
 • 255/10 - zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2010-2015,
 • 242/10 - wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dla kierunku działania Prezydenta Miasta dotyczącego standardu zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
 • 257/10 - przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (załącznik),
 • 244/10 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Dziewoklicz” w Szczecinie (załącznik),
 • 260/10 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo" w Szczecinie pod nazwa "Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 2" - uzasadnienie, załącznik Nr 1: ark.1, ark. 2, ark.3, ark. 4, ark. 5, ark. 6, ark. 7, załączniki: Nr 2, Nr 3, Nr 4,
 • 261/10 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zawadzkiego – Klonowica 3” w Szczecinie - uzasadnienie, załaczniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4,
 • 262/10 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Gumieńce – Harnasiów 2” w Szczecinie - załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4,
 • 245/10 - wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
 • 246/10 - zmiany uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia do dnia 28 lutego 2031 r. nieruchomości, stanowiącej część działki 11/2 z obrębu 1011, położonej przy Placu Kilińskiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie basenu przeciwpożarowego przez Spółkę „Plac Kilińskiego” Sp. z o.o. (załącznik),
 • 247/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Księżnej Elżbiety 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 248/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLIII/1096/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 252/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 215/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony, położonej przy al. Wyzwolenia pomiędzy budynkami 35 – 37 w Szczecinie, z przeznaczeniem pod tymczasowy pawilon handlowy,
 • 258/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Wały Chrobrego 1A,
 • 263/10 - wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
 • 250/10 - uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie” (załączniki),
 • 259/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
 • 249/10 - nadania imienia Gimnazjum Nr 12 w Szczecinie, ul. Świętoborzyców 40,
 • 254/10 - przeprowadzenia prze Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie systemu wynagradzania i poziomu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Szczecinie,
 • 256/10 - zmieniająca uchwałę dotyczącą przekazania Radzie Osiedla zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Andrzejewskiego i ul. Botanicznej-Maciejowickiej w Szczecinie,
 • 264/10 – odwołania Panu Marcinowi Jandzie - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
 • 243/10 - skargi Pana Jerzego Dzieżyca na komisje stała Rady Miasta,

6. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w zakresie realizacji uchwały Nr XLIV/1120/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 w sprawie Strategii Rozwoju Straży Miejskiej Miasta Szczecin w latach 2010-2018 .
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.