Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75623833

Aktualna strona: 253733

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XV
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-11-19
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29.10.2007 r.

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

4. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecin nowych radnych:

- podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin (projekt nr 407/07);

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- złożenie ślubowania.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 383/07 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 6  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

- 384/07 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 385/07 – podatku od nieruchomości;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 8  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 386/07 – podatku od środków transportowych;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 4  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 387/07 – opłaty od posiadania psów;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 3  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 24  

- 388/07 – zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

- 389/07 – ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 11  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 390/07 – zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu "Budowa ronda ulic: Ku słońcu - Derdowskiego – Dworska w Szczecinie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 391/07 – zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu "Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ulica Niedźwiedzia" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

 + 

 Głosujących ZA: 28  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 392/07 – zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu "Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warcisława - etap III Obwodnicy Śródmiejskiej" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

 + 

 Głosujących ZA: 28  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 393/07 – zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu "Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II - budowa nowych mostów przez rzekę Odrę i Regalicę" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport;

 + 

 Głosujących ZA: 28  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 28  

- 394/07 – zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu "Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska w ulicy Ku Słońcu w Szczecinie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 28  

- 395/07 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 396/07 – zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na zatrudnienie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 397/07 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2007 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 398/07 – zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9  

 Głosujących : 28  

- 399/07 – zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na plac magazynowo - składowy opału oraz drogi i place manewrowe;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 23  

- 400/07 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 27  

- 401/07 – zmiany uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 402/07 - oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 403/07 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok”;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 4  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 404/07 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok”;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 406/07 - liczby przeznaczonych do wydania w 2008 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 7  

 Głosujących PRZECIW: 16  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

- 408/07 - przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 26  

- 409/07 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin.

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie zgodności wydanego pozwolenia na budowę osiedla mieszkaniowego na terenie po byłym KS Pionier z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka” w Szczecinie.

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

10. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin