Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLVIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-06-21 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porzadek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:

 • ­VI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 02 kwietnia 2010 r.
 • XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 kwietnia 2010 r.
 • VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 kwietnia 2010 r.

3. Prezentacja Polskiego Związku Niewidomych w sprawie projektu oznakowania kolorem żółtym podejść, podjazdów itp.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 149/10 - uczestnictwa Gminy Miasta Szczecin w programie INTERREG IV A, w projekcie pn. „Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania – połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej”, w latach 2011-2013,
 • 134/10 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok (załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9); uzasadnienie - załączniki:  nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,
 • 145/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015 (załącznik),
 • 151/10 - trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (załącznik), 
 • 131/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLI/1012/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 132/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XXXVII/909/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 133/10 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 • 135/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71a, 72a, 73a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 136/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zięby 4, 6, 8 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową,
 • 137/10 - przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych,
 • 140/10 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 4 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 152/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Piotra Skargi 15 na rzecz "SPOŁEM" Spółdzielni Usługowo-Handlowej,
 • 141/10 - pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Kolorowych Domów) (załącznik),
 • 143/10 - pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Dziennikarskiej) (załącznik),
 • 142/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
 • 148/10 - likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie” oraz przyjęcia jej statutu,
 • 138/10 - przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków (dot. kościoła pw. Wniebowzięcia NMP przy pl. Kościelnym w Szczecinie – Dąbiu),
 • 139/10 - przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków (dot. budynku dawnej olejarni przy ul. Dębogórskiej),
 • 144/10 - współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowej,
 • 150/10 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
 • 146/10 - nadania imienia Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42-43 oraz zmiany uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43,
 • 147/10 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia o współpracy partnerskiej z Uniwersyteckim i Hanzeatyckim Miastem Greifswald w Republice Federalnej Niemiec,
 • 129/10 - odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie,
 • 130/10 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Michała).

7. Raport o realizacji pilotażowego programu pn. „Podręcznik dla Malucha”.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.