Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75594205

Aktualna strona: 253658

Wydrukowano: 24200

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XIV
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-10-29
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 17.09.2007 r.

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 28  

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Prezentacja wyników podsumowujących czteroletnią pracę przy organizacji The Tall Ships’ Races 2007 w Szczecinie.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 376/07 – wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie na kadencję lat 2008 – 2012;

- 369/07 – przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 364/07 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 18  

- 370/07 – zamiany zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej 11 i udziału 39/100 w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym FOSFAN S.A. z siedzibą w Szczecinie, położonych w Szczecinie przy ulicy Nad Odrą 63 i ulicy Nad Odrą 77;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 4  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 20  

- 374/07 – nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 16  

- 336/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – 1 Maja” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 360/07 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Leśny Arkoński – Dolina Siedmiu Młynów” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 365/07 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.35 w Szczecinie pod nazwą K.35-2;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 366/07 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica-Spokojna” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 16  

- 363/07 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 17  

- 372/07 – wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 20  

- 362/07 – ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton na parkingu strzeżonym zlokalizowanym w prawobrzeżnej części Szczecina usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 368/07 – zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 371/07 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 378/07 - zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Modrej w Szczecinie od Rady Osiedla Krzekowo Bezrzecze oraz w sprawie zmian statutu poprzez zwiększenie zakresu działalności „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 350/07 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 11 w Warnowie 31, 72-518 Ładzin 10”;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 23  

- 361/07 – skargi Pana Henryka Korzeniewskiego na Prezydenta Miasta i Jego zastępców;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 23  

- 367/07 – przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 23  

- 373/07 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 377/07 – nadania nazw urzędowych ulic w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 379/07 – powołania Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 21  

- 375/07 – nieodpłatnego przekazania samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter o nr rej. ZS 18002 na rzecz Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 380/07 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 20  

- 381/07 – stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 382/07 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin.

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 21  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie wyjaśnienia procesu przetargowego na ochronę imprezy The Tall Ships’ Races 2007 prowadzonego przez Szczecińską Agencję Artystyczną.

9. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2006 radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

10. Sprawozdanie z działalności:

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,

- Prezydenta Miasta Szczecin.

11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

12. Zamknięcie obrad.


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin