Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XII
Numer kadencji:V
Data sesji:2007-07-30
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołów z:

- X zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 11.06.2007 r.;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 23  

- I uroczystej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 05.07.2007 r.;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 26  

- XI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 09.07.2007 r.

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 26  

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 321/07 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 23  

- 322/07 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Potulicka" w Szczecinie pod nazwą "Nowe Miasto - Potulicka 2";

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 9  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 323/07 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Odzieżowa" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 324/07 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Harnasiów" w Szczecinie, pod nazwą "Gumieńce - Harnasiów 2";

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 23  

- 325/07 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gontynka" w Szczecinie pod nazwą "Gontynka 2";

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 5  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 24  

- 314/07 – zmian budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 6  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 25  

- 294/07 – zmiany aktu założycielskiego Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 7  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 317/07 – wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 15  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 16  

- 318/07 – wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 16  

- 316/07 – uchylenia uchwały Nr XIII/267/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 19  

- 319/07 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Miodowej w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 17  

- 320/07 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 10  

 Głosujących PRZECIW: 9  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6  

 Głosujących : 26  

- 326/07 – zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecin na lata 2006 – 2011;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 9  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 28  

- 315/07 – zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności wydanego pozwolenia na budowę osiedla mieszkaniowego na terenie po byłym KS Pionier z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie "Nowe Miasto - Potulicka" w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 328/07 - wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 27  

- 329/07 - zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 27  

6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

7. Zamknięcie obrad.