Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018

Dot. działań ZBiLK dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. E.Bałuki 7-9a, w ramach Programu „Zielone Podwórka”

Numer: 2801
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2018/09/11

W imieniu własnym oraz członków Zarządu Wspólnoty przy ul. E. Bałuki 7-9a w Szczecinie składam interpelację i oczekuję wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości przy procedowaniu wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Zielone Podwórka”.

Regulamin programu „Zielone Podwórka” dokładnie określa, co powinno znaleźć się we wniosku o dofinansowanie takiej inwestycji i jakie dokumenty są potrzebne. Regulamin jest wyznacznikiem dla wszystkich Wspólnot w Szczecinie, które chcą się ubiegać o udział w Programie. Reguły przyznawania dofinansowania są jasno sprecyzowane przez miasto.

W przypadku Wspólnoty przy ul. E.Bałuki 7-9a, jak i pozostałych Wspólnot ubiegających się o dofinansowanie, podstawą do podjęcia działań przez ZBiLK zmierzających do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powinien być komplet dokumentów, przedstawiony przez wnioskodawców.

Najistotniejszym dokumentem jest uchwała członków Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażająca zgodę na przystąpienie do Programu, to obligatoryjny dokument.
W opisanym poniżej przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. E. Bałuki 7-9 a nie podjęto uchwały sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji w ramach Programu.

Brak jest w dokumentach wymaganych do wniosku innego bardzo, ważnego oświadczenia Zarządu Wspólnoty o gotowości do realizacji inwestycji, w tym oświadczenia o jej zabezpieczeniu finansowym.
Wspólnota wówczas nie posiadała wolnych środków finansowych zabezpieczających to zadanie. Musiałaby wystąpić do mieszkańców z uchwałą na zgodę o wystąpienie do banku o kredyt. Uchwały Wspólnoty w tej sprawie również nie podjęto.

Projekt przedmiotowej inwestycji miał obejmować swoim zakresem również działkę, której użytkownikiem wieczystym jest ENEA OPERATOR Sp.z o.o w Poznaniu. We wniosku złożonym do ZBiLK, jak twierdzą członkowie zarządu Wspólnoty, nie ma również zgody wydanej przez ENEA.

Mimo wszystko, wniosek z rażącymi brakami dokumentów, bez daty, został złożony przez Zarządcę Wspólnoty „ DOM BEST”. Do wniosku dołączono projekt inwestycji wraz z fakturą. Dostarczenie tych dokumentów miało miejsce po upływie terminu naboru wniosków, w dniu 19 marca 2018 roku. Termin naboru kompletnych wniosków wyznaczony przez ZBiLK to dzień 1 marca 2018 roku.

ZBiLK przyjął wniosek do rozpatrzenia zamiast go odrzucić. Następnie podjął decyzję o przyznaniu Wspólnocie Mieszkańców przy E. Bałuki 7-9a, dofinansowania do realizacji zadania, w wysokości 200.998,57 zł. Zobowiązania finansowe po stronie Wspólnoty miały wynosić 64.499,53 zł.

Wspólnota, korzystając z pomocy prawnej, wystąpiła do Nadzoru Właścicielskiego ZBiLK z pismem informując, że przy braku zgody - Uchwały członków, Wspólnota nie przystąpi do Programu, były by to czynności przekraczające zwykły zarząd.

Jednym z warunków o przyznanie dofinansowania, stawianych przez ZBiLK jest również użytkowanie terenu, jako Zielone Podwórko, przez okres przynajmniej 3 lat.
Nie ma gwarancji na utrzymanie trzy letniego okresu funkcjonowania Zielonego Podwórka przy Wspólnocie, ponieważ Uchwała RM z dn. 16.10.2006 r. LXIII/1163/06 dot. planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Plac Odrodzenia" określa teren, jako samodzielną działkę inwestycyjną pod budynek.
Teren ten ze względu na swoją lokalizację - ścisłe centrum miasta, jest bardzo atrakcyjny i można przypuszczać, że w niedługim czasie może zostać zbyty.

Członkowie Zarządu Wspólnoty przy ul. E.Bałuki 7-9a zwracali się do ZBiLK w celu uzyskania wyjaśnień, dlaczego mimo braku ich zgody, dostali dofinansowanie.
Zdaniem ich, nie zostali należycie potraktowani przez urzędników ZBiLK, nie uzyskali również jasnych i satysfakcjonujących odpowiedzi. Usłyszeli natomiast, że zaistniała sytuacja to wyłącznie ich winna, a pod względem formalnym ZBILK nie ma sobie nic do zarzucenia.

W związku z powyższym oczekuję wyczerpujących wyjaśnień na przedstawione poniżej
pytania:

1.Dlaczego Zarządca Wspólnoty „DOM BEST”, nie mając delegacji Wspólnoty do działania w takim zakresie oraz przy braku podstawowych dokumentów, złożył projekt wraz z fakturą do wniosku po upływie terminu składania wniosków?
2. Dlaczego wniosek z ewidentnymi brakami formalnymi, bez należytej weryfikacji i po terminie , został przyjęty do rozpatrzenia przez ZBiLK , a nie odrzucony?

3. Dlaczego Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. E.Bałuki 7-9a została wymieniona na stronie internetowej ZBiLK wśród Wspólnot, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mimo że wcześniej nie było zgody Wspólnoty?

4. Dlaczego komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani dyrektor ZBILK zaopiniowała pozytywnie wniosek, niepoddany wcześniej właściwej weryfikacji, wprowadzając opinię publiczną, w tym mieszkańców Wspólnoty w błąd?

5. Jak został wykorzystany przedmiotowy projekt „Zielonego Podwórka”, czy wykonawca projektu otrzymał wynagrodzenie i jak to zostało rozliczone?

6. Jak zostały wykorzystane środki finansowe przeznaczone przez ZBiLK dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy E.Bałuki 7-9a w wysokości 200.998,57 zł.? Proszę o podanie szczegółowych informacji.

Pytania można by mnożyć, ale najistotniejsze i zarazem zatrważające jest w tym wszystkim to, jak ZBiLK gospodaruje publicznymi pieniędzmi nie przestrzegając procedur przez siebie ustanowionych?

Przyznanie środków Wspólnocie, która nie spełniła wymogów prawem przewidzianych pozwala domniemywać, że "reguły gry" nie są jednakowe dla wszystkich.

Z uwagi na to, że mogły zaistnieć nieprawidłowości w przypadku rozpatrywania przez ZBiLK innych wniosków złożonych przez Wspólnoty, oczekuję również od Pana Prezydenta kontroli wszystkich złożonych wniosków w ramach Programu „Zielone Podwórka” w tym roku, w zakresie: terminowości złożenia wniosków, dokumentów do nich załączonych i przyznanego dofinansowania.
 Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Zielińska Grażyna Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin 2018/09/26 Nie
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/09/11, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/09/11 12:53:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/09/11 12:53:07 nowa pozycja