Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
03/2005
Nazwa zadania:
Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Rodzaj zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Niebuszewo w Szczecinie pt. „Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność edukacyjną z zakresu kultury i sztuki”
Termin składania:
2005/02/25
Data decyzji:
2005/03/18

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

og³asza otwarty konkurs ofert na:

Realizacje zadania publicznego w zakresie porz¹dku i bezpieczea publicznego oraz przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecina, wraz z udzieleniem dotacji na jej sfinansowanie.

1. Nazwa zadania:
Porz¹dek i bezpieczeo publiczne oraz przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym

2. Rodzaj zadania:
Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemlkoholowych i narkomanii, w szczegœci dla dzieci i m³odzie¿y z dzielnicy Niebuszewo w Szczecinie pt. „Wspieranie rozwoju spo³eczea obywatelskiego poprzez dzia³alnoœdukacyjn¹ z zakresu kultury i sztuki”
Zadanie kierowane jest do organizacji po¿ytku publicznego i pozarz¹dowych oraz instytucji realizuj¹cych dzia³ania na rzecz dzieci i m³odzie¿y ze œrodowisk zagro¿onych uzale¿nieniem od alkoholu i innych œrodksychoaktywnych

3. Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania:
40.000,- z³. (s³ownie: czterdzieœci tysi z³otych 00/100)

4. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja realizacjrogramu otrzymaj¹ podmioty, kth oferty zostan¹ uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postwaniu konkursowym
2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zada kth mowa w og³oszeniu konkursowym
3. Z³o¿enie oferty o dotacjie gwarantuje przyznania œrodk wysokoœci, o ktwystje oferent
Zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nast¹pi w trybie okreœlonym w art.11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z p zm.)
Szczege i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadaguluje umowa pomiy Gmin¹ Miasto Szczecin a oferentami

5. Termin i warunki realizacji:
1. Dofinansowanie zadania przez Gminiasto Szczecin obejmuje okres: 01.03.2005 – 31.12.2005
2. Zadania powinny byrealizowane zgodnie z zawart¹ umow¹ i Ustaw¹ o wychowaniu w trzeŸwoœci i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z p zm.)
3. Zadanie winno miekreœlon¹ liczbczestnik uwzglieniem podzia³u na grupy odbiorcBR>4. Zapewniaeneficjentom uczestnictwo w nastj¹cych formach: warsztatach edukacyjnych dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych; prezentacjach artystycznych oraz dzia³aniach integruj¹cych spo³ecznoœokaln¹
5. W takcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, rozliczaj¹cy zwrszczeg uwaga nastj¹ce kwestie:
- Przestrzeganie zaplanowanego harmonogramu – zgodne z przyjmi programami realizowanie zadarytorycznych,
- Zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
- Prawid³owe, rzetelne i terminowe sporz¹dzanie rozliczenansowych i sprawozdarytorycznych,
- Szczeg i celowe wydatkowanie przyznanych œrodk
- Planowane do osi¹gnia efekty, z podaniem wskaŸnikfektywnoœci
Oferent mo¿e z³o¿y
• Jedn¹ oferta wybrane zadanie

6. Termin sk³adania ofert:
Oferty zawieraj¹ce wszystkie niezbe za³¹czniki oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalaj¹ce ocenidolnoœferenta do spe³nienia warunk kth mowa w pkt. 5 nale¿y sk³ada Biurze Obs³ugi Interesantrz Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od daty og³oszenia konkursu
tj. do 25 lutego 2005

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Wybajlepszych ofert nast¹pi w terminie do 60 dni od zapoznania si nimi.
Odrzuceniu podlegaj¹ oferty
1. Z³o¿one na drukach innych ni¿ wskazane w niniejszym og³oszeniu
2. Niekompletne
3. Z³o¿one po terminie
4. Dotycz¹ce zadania, ktnie jest obj celami statutowymi organizacji sk³adaj¹cej ofertBR>5. Z³o¿one przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym og³oszeniem do wzia udzia³u w konkursie
6. Nie dotycz¹ce pod wzglm merytorycznym zadakazanych w og³oszeniu

Oferty b oceniane wed³ug nastj¹cych kryteri
1. Zakres rzeczowy zadania – precyzyjny opis planowanego dzia³ania, diagnoza sytuacji, harmonogram realizacji - adekwatne do przedmiotu oferty
2. Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doœwiadczenia w zakresie realizacji zadania bcego przedmiotem oferty
3. Posiadanie przez oferenta bazy lokalowej, umo¿liwiaj¹cej organizacjarsztatdukacyjnych, prezentacji artystycznych, dzia³alnoœci integruj¹cej spo³ecznoœ jej standard i wyposa¿enie, (tytu³ prawny do lokalu w przypadku zamiaru rozpocza dzia³alnoœci), warunki sanitarne
4. Rodzaj i celowoœlanowanych kosztw tym wielkoœ celowoœnioskowanej dotacji
5. Mo¿liwoœealizacji zadania przez podmiot sk³adaj¹cy ofertBR>6. Kwalifikacje kadry realizuj¹cej zadanie potwierdzone przez uprawnione plac
7. Informacja o dzia³alnoœci edukacyjno – informacyjnej
8. Informacja o wspacy z instytucjami i organizacjami pozarz¹dowymi w zakresie realizowanego zadania
9. Zgodnoœ za³o¿eniami kierunkowymi projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemlkoholowych na 2005 rok


Dotacja nie mo¿e bydzielona na:
1. Pokrycie deficytu zrealizowanych wczeœniej przedsiioraz refundacjoszt tym zwi¹zanych,
2. Dzia³alnoœktnale¿y do zadaasnych innych jednostek administracji publicznej,
3. Dzia³alnoœospodarcz¹ podmiotrowadz¹cych dzia³alnoœo¿ytku publicznego,
4. Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5. Dzia³alnoœolityczn¹ i religijn¹.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowym, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym

W roku 2003 finansowanie na mocy umowy kontraktowej otrzyma³o Stowarzyszenie „OFFicyna”, w kwocie: 111.980,- z³.

W roku 2004 finansowanie na mocy umowy kontraktowej otrzyma³o Stowarzyszenie „OFFicyna” w Szczecinie w kwocie: 40.000,-z³.

W konkursie mog¹ uczestniczyymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce Konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pok68, telefon 424 50 96 lub 424 51 05 www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Pani Tatiana Duklas – G³ Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Spo³ecznej, tel. 4245 667, e-mail. tduklas@um.szczecin.pl

Postwanie bie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2) Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

UWAGA!
Planowana wysokoœrodkrzeznaczona na realizacjadazakresu przeciwdzia³ania alkoholizmowi mo¿e ulec zmianie po uchwaleniu przez Radiasta Szczecina Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemlkoholowych na 2005 rok.


Za³¹cznik
do ZARZ¥DZENIA NR ........./...
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia ....................................
WZ Za³¹cznik
do ZARZ¥DZENIA NR ........./...
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia ....................................


PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIA£ALNOŒCI INFORMACYJNEJ
I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWI¥ZYWANIA PROBLEM ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W SZCZEGNOŒCI DLA DZIECI
I M£ODZIE¯Y Z DZIELNICY NIEBUSZEWO W SZCZECINIE
pt. „Wspieranie rozwoju spo³eczea obywatelskiego poprzez dzia³alnoœdukacyjn¹ z zakresu kultury i sztuki”


REGULAMIN PRACY KOMISJI OPINIUJ¥CEJ

§ 1. 1. Komisja dzia³a na posiedzeniach.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodnicz¹cy.
3. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy.

§ 2. Z posiedzemisji sporz¹dzana jest dokumentacja zawieraj¹ca:
1) Listbecnoœci.
2) Protok prac Komisji Opiniuj¹cej.
3) Zbiorcze karty oceny ofert.
4) Indywidualne karty oceny ofert.
5) Oœwiadczenia cz³onkomisji Opiniuj¹cej.

§ 3. Komisja dokonuje oceny ofert z³o¿onych w konkursie w oparciu o kryteria podane w og³oszeniu Prezydenta Miasta Szczecina z nastj¹cym podzia³em klasyfikacji punktowej w odniesieniu do poszczegch kryteri

Kryteria IloœunktBR>1) Ocena mo¿liwoœci realizacji zadania:
a) zakres rzeczowy – opis dzia³ania, diagnoza sytuacji, harmonogram realizacji 0-20 pkt .....................

b) baza lokalowa, jej standard i wyposa¿enie 0-10 pkt. .....................

c) kwalifikacje kadry realizuj¹cej zadanie potwierdzone przez uprawnione plac 0–10 pkt. .....................

d) program dzia³ania, z podzia³em na zadania (zaja) szczege 0–10 pkt. .....................
2) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztealizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
a) celowoœlanowanych koszt-10 pkt .......................

3) Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania
0-10 pkt. ......................

4) Analiza i ocena realizacji zadaeconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, tj.: rzetelnoœ terminowoœraz sposozliczenia otrzymanych na ten cel œrodk-10 pkt. ........................

4) Inne kryteria:
a) liczba beneficjentbjch zadaniem 0-10 pkt. .......................

b) ewaluacja tj. weryfikacja zaplanowanych do osi¹gnia celefekty wraz z okreœleniem wskaŸnikfektywnoœci. 0-10 pkt. ......................Razem punktax 100

pkt .........................
URZ¥D MIEJSKI W SZCZECINIE
WYDZIA£ ZDROWIA I POLITYKI SPO£ECZNEJ
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN
Tel. (+91) 42-45-667,
Fax. (+91) 42-45-671
Internet: www.szczecin.pl
NIP 851-030-94-10


Szanowny Pan
Pawe³ Szczyrski
KIEROWNIK
Biura Organizacji Pozarz¹dowych
w miejscu


Nasz znak: WZiPS/V/TD/0716/6/05 Data: 17-01-2005.

Dotyczy: otwarty konkurs na realizacjadania publicznego pt.: „Wspieranie rozwoju spo³eczea obywatelskiego poprzez dzia³alnoœdukacyjn¹ z zakresu kultury i sztuki”Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej przekazuje w za³¹czeniu szczege informacje (kryteria konkursowe oraz punktacja dla komisji konkursowej) do zadania zlecanego w trybie otwartego konkursu ofert w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemlkoholowych na 2005r.: „Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemlkoholowych i narkomanii, w szczegœci dla dzieci i m³odzie¿y z dzielnicy Niebuszewo w Szczecinie pt. „Wspieranie rozwoju spo³eczea obywatelskiego poprzez dzia³alnoœdukacyjn¹ z zakresu kultury i sztuki” na kwot0.000,- z³. (s³ownie z³otych: czterdzieœci tysi).Z powa¿aniemOtwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie OFFICYNA 40000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/01/25, odpowiedzialny/a: Agnieszka Lemańska, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 11:17:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 11:17:12 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/24 14:46:13 modyfikacja wartości