Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68605470

Aktualna strona: 823485

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/IK/2019/040   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2019/02/08  
BDO/ID/2019/039   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu wizerunkowym dla miasta. Organizacja i realizacja w Szczecinie wydarzeń i przedsięwzięć cyklicznych w tym festiwali    2019/02/06  
BDO/WEA/2019/036   „Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią”. Wdrażanie skutecznych rozwiązań uprzedzających z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zwiększonego ryzyka wystąpienia uzależnienia   2019/02/04  
BDO/WEA/2019/035   „Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich”. Prowadzenie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych   2019/02/04  
BDO/SP/2019/033   Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;   2019/01/22  
BDO/SP/2019/032   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;   2019/01/22  
BDO/SP/2019/031   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. pomoc społecznaj, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;   2019/01/22  
BDO/SP/2019/030   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;   2019/01/22  
BDO/ID/2019/029   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej    2019/01/25  
BDO/ID/2019/028   Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej poprzez promocję nauki w szczecińskich szkołach branżowych i technikach wśród uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.   2019/01/25  
BDO/ID/2019/027   Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem    2019/01/25  
BDO/ID/2019/026   Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina. Zadanie będzie polegało na podjęciu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji    2019/01/18  
BDO/SP/2019/025   Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/01/17  
BDO/SP/2019/024   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno – rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/01/17  
BDO/SP/2019/023   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/01/17  
BDO/SP/2019/022   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/01/17  
BDO/ID/2019/021   „Opieka Paliatywna” Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w szczególności:   2019/01/18  
BDO/SP/2019/020   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;   2019/01/16  
BDO/IK/2019/019   „PROGRAM WSPARCIA SPORTU PROFESJONALNEGO – WSPIERANIE PIŁKI NOŻNEJ WIOSNA 2019” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2019/01/17  
BDO/JG/2019/018   "Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin" działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2019   2019/01/15  
BDO/IK/2019/017   Wspieranie sportów indywidualnych. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2019/01/08  
BDO/WEA/2019/016   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie:    2019/01/07  
BDO/SP/2019/014   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/01/07  
BDO/ID/2019/012   „Całoroczna oferta programowa 2019” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane w roku 2019    2018/12/31  
BDO/IK/2019/011   „Sport dzieci i młodzieży – Sport akademicki” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2019/01/08  
BDO/IK/2019/010   Sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/12/31  
BDO/IK/2019/009   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/12/31  
BDO/IK/2019/008   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/12/28  
BDO/IK/2019/015    Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2019. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2019/01/08  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin