Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70782215

Aktualna strona: 842932

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/ID/2019/48   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina. Zadanie będzie polegało na organizacji imprez, wydarzeń, przedsięwzięć oraz działań związanych z promowaniem kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina, służących zachowaniu tożsamości kulturowej oraz rozwojowi języka regionalnego.   2019/03/19  
BDO/IK/2019/045    „Kibice razem” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2019/03/18  
BDO/SP/2019/065   Prowadzenie Centrum Seniora (CS) w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 16/U2 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2019/03/21  
BDO/WEA/2019/062   Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym mających na celu integrację mieszkańców Osiedla Majowe. Polega na podejmowaniu działań dążących do integracji społeczności lokalnej, promowania aktywnej formy spędzania czasu, włączania mieszkańców w budowę społecznego i kreatywnego wizerunku Osiedla Majowe.   2019/03/21  
BDO/SP/2019/061   Działalność środowiskowa o charakterze profilaktycznym i motywacyjnym , polegająca na prowadzeniu programów metodą outreach, skierowanych do osób bezdomnych, w tym do osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, przebywających w niemieszkalnej przestrzeni publicznej miasta Szczecina Zadanie z zakresu działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   2019/03/21  
BDO/SP/2019/060   Szkoła dla rodziców Zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans    2019/04/30  
BDO/WEA/2019/059   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego. 1.Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego oraz dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina, 2.Organizacji półkolonii w miejscu zamieszkania dzieci, objętych opieką i wychowaniem .    2019/05/15  
BDO/ID/2019/058   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie. Zadanie będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację    2019/03/20  
BDO/WEA/2019/057   „Aktywny Szczecin 2019” - organizacja imprez i przedsięwzięć edukacyjno- wychowawczych, sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania sportu i rekreacji, aktywnego wypoczynku i turystyki, działań edukacyjno- wychowawczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej – uczniów szczecińskich szkół.    2019/03/20  
BDO/WEA/2019/056   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2019/05/06  
BDO/IK/2019/055   "Młoda Ekstraklasa" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2019/03/21  
BDO/IK/2019/054   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych- II półrocze 2019. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2019/05/31  
BDO/IK/2019/053   Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2019/03/30  
BDO/IK/2019/052   „PROGRAM WSPARCIA SPORTU PROFESJONALNEGO – WSPIERANIE PIŁKI NOŻNEJ JESIEŃ 2019” Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2019/06/06  
BDO/WEA/2019/051   Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Polega na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2019/03/18  
BDO/WEA/2019/050   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Polega na prowadzeniu w 2019 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin   2019/03/14  
BDO/WEA/2019/049   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Polega na prowadzeniu w 2019 r. leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w zakładzie leczniczym dla zwierząt.   2019/03/14  
BDO/WEA/2019/047   Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wspieranie rodziny w kryzysie, w tym z problemem alkoholowym i przemocy, w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich    2019/03/11  
BDO/MB/2019/046   Realizacja zadań publicznych opisanych w art.4 Ustawy z dn.24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.    2019/05/29  
BDO/WEA/2019/044   „Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych”. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym polegające na organizacji pozalekcyjnych i pozaszkolnych działań profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci    2019/02/18  
BDO/WEA/2019/043   „Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego”. Prowadzenie działań w ramach profilaktyki selektywnej, skierowanej do jednostek lub grup zwiększonego ryzyka wystąpienia uzależnień   2019/02/18  
BDO/WEA/2019/041   „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin”. Prowadzenie działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz współuzależnione,   2019/02/13  
BDO/ID/2019/028   Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej poprzez promocję nauki w szczecińskich szkołach branżowych i technikach wśród uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.   2019/01/25  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin