Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 50503875

Aktualna strona: 677735

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/WE-A/2017/054   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego. 1. Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień    2017/06/09  
BOP/WE-A/2017/053   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie:    2017/06/09  
BOP/JG/2017/052   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2017/06/02  
BOP/MB/2017/051   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2017/05/25  
BOP/JG/2017/050   Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/05/17  
BOP/JG/2017/049   Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w squash Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/05/17  
BOP/SP/2017/048   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom    2017/04/24  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin