Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia konkursów ofert

WAŻNE: 16 listopada 2020 r. Gmina Miasto Szczecin wprowadziła elektroniczny generator ofert Witkac.
Zmiany obowiązują od najbliższego naboru wniosków na realizację zadań publicznych, których termin rozpoczęcia przypada w roku 2021.
UWAGA: oferty na realizację zadań publicznych należy wprowadzić i złożyć w elektronicznym generatorze wniosków Witkac. Do Kancelarii Biuro Obsługi Urzędu Miasta należy złożyć wyłącznie papierowe potwierdzenie złożenia oferty generowane z systemu opatrzone właściwymi podpisami osób upoważnionych.
Więcej informacji w aktualnościach Biura DOTACJE NA ROK 2021 PO NOWEMU!

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/PS/2021/035   "Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/02/08  
BDO/WEA/2021/033   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią Zadanie będzie polegało na wdrażaniu skutecznych rozwiązań uprzedzających z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób, które ze względu na czynniki biologiczne, społeczne, środowiskowe itp. narażone są na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia uzależnienia od narkotyków, w tym nowych syntetycznych substancji psychoaktywnych - NSP.   2021/02/02  
BDO/WEA/2021/032   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych.   2021/01/29  
BDO/WEA/2021/031   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego.   2021/01/29  
BDO/SP/2021/030   Punkt pierwszej pomocy Pomoc społeczna   2021/01/21  
BDO/SP/2021/029   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Dzialalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2021/01/13  
BDO/WEA/2021/028   Opieka paliatywna Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin    2021/02/03  
BDO/IK/2021/027   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2021/01/19  
BDO/IK/2021/025   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - I półrocze 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/01/05  
BDO/SP/2021/024   Nabór Partnera na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubu Seniora prowadzonego w ramach programu wieloletniego "Senior+" w 2021 roku Pomoc społeczna   2020/12/31  
BDO/WEA/2021/023   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz współuzależnione.   2020/12/31  
BDO/WEA/2021/022   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót - FAS) Zadanie będzie polegało na prowadzeniu wielokierunkowych działań zwiększających dostępność pomocy dla dzieci z FAS, ich opiekunów oraz kadry pracującej na rzecz tych osób, w szczególności specjalistycznych form wsparcia o charakterze profilaktycznym, edukacyjno - informacyjnym oraz wspierającym.   2020/12/31  
BDO/IK/2021/018   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/31  
BDO/WEA/2021/017   Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji w 2021 Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji do 31.12.2022 roku, związanego z trwałością projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2020/12/30  
BDO/IK/2021/014   "Sport dzieci i młodzieży - Sport akademicki" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29  
BDO/SP/2021/009   Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnopsrawnych   2020/12/21  
BDO/IK/2021/007   Wspieranie sportów indywidualnych– I edycja. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/12/22