Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 58954809

Aktualna strona: 761135

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/JG/2018/058   "Młoda Ekstraklasa" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/04/10  
BDO/SP/2018/057   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Pomoc Społeczna   2018/04/09  
BDO/ID/2018/056   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości    2018/04/04  
BDO/ID/2018/055   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego oraz działalność szkoleniową, informacyjną    2018/04/04  
BDO/AD/2018/054   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2018/04/04  
BDO/MB/2018/053   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "źródła zewnętrzne" należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznymi finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego itp.   2018/03/09  
BDO/WE-A/2018/051   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2018 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.    2018/03/02  
BDO/WE-A/2018/050   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2018 r. leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w zakładzie leczniczym dla zwierząt.    2018/03/02  
BOP/SP/2018/047   1. Prowadzenie Klubu Seniora oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej Pomoc społeczna    2018/01/30  
BOP/ID/2018/044   Opieka Paliatywna Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2018/01/18  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin