Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia konkursów ofert

UWAGA: Nowe zasady współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego od 1 stycznia 2020 r. reguluje Zarządzenie Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r..

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/SP/2020/059   Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie będzie dedykowane dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie    2020/03/17  
BDO/SP/2020/058   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób    2020/03/17  
BDO/IK/2020/057   „Kibice razem” Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.    2020/03/06  
BDO/SP/2020/056   „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy”. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   2020/03/03  
MD/ID/2020/055   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina. Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 5) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2020/03/16  
BDO/SP/2020/054   "Szkoła dla Rodziców" Pomoc społeczna   2020/02/20  
BDO/KK/2020/053   „Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021” działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/02/18  
BDO/WEA/2020/052   Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych. polegające na organizacji pozalekcyjnych i pozaszkolnych działań profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży.   2020/02/13  
BDO/SP/2020/051   "Internetowy poradnik rodzica zastępczego" System wsparcia dziecka i rodziny   2020/02/20  
BDO/IK/2020/050   „Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego – Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2020”. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.    2020/02/14  
BDO/ID/2020/049   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu wizerunkowym dla miasta. i przeglądów, również o charakterze plenerowym, które tworzą ofertę kulturalną miasta    2020/02/13  
BDO/WEA/2020/045   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2020 r. leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin   2020/01/22  
BDO/WEA/2020/044   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2020 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.    2020/01/22  
BDO/IK/2020/043   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   2020/01/24