Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67378082

Aktualna strona: 809815

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/KS/2019/005    Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2019/01/02  
BDO/WRA/2019/013   Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji w 2019 i 2020 roku w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji do 31.12.2020 roku, związanego z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2019/01/02  
BDO/ID/2019/012   „Całoroczna oferta programowa 2019” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane w roku 2019    2018/12/31  
BDO/IK/2019/010   Sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/12/31  
BDO/IK/2019/009   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/12/31  
BDO/IK/2019/008   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/12/28  
BDO/IK/2019/007   Wspieranie sportów walki. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2018/12/28  
BDO/MB/2019/006   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.    2018/12/28  
BDO/SP/2019/004   Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społczna   2018/12/27  
BDO/SP/2019/003   „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych, w tym między innymi: mieszkańcom schronisk i innym osobom bezdomnym skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”. Pomoc społeczna   2018/12/27  
BDO/SP/2019/002   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. Pomoc społeczna   2018/12/27  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin