Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565495

Aktualna strona: 854062

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/WEA/2019/070   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną. Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną.    2019/06/06  
BDO/WEA/2019/069   „Trening umiejętności wychowawczych – z uwzględnieniem problematyki dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy”. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzech weekendowych szkoleń wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla wychowawców i specjalistów zatrudnionych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie   2019/06/13  
BDO/SP/2019/068   Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla bezdomnych osób. Zadanie z zakresu działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.    2019/06/03  
BDO/JG/2019/067   "Przygotowanie i realizacja działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym, aktywizujących mieszkańców Szczecina do realizacji przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej" Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/05/20  
BDO/SP/2019/060   Szkoła dla rodziców Zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans    2019/04/30  
BDO/WEA/2019/059   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego. 1.Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego oraz dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina, 2.Organizacji półkolonii w miejscu zamieszkania dzieci, objętych opieką i wychowaniem .    2019/05/15  
BDO/WEA/2019/056   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2019/05/06  
BDO/IK/2019/054   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych- II półrocze 2019. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2019/05/31  
BDO/IK/2019/052   „PROGRAM WSPARCIA SPORTU PROFESJONALNEGO – WSPIERANIE PIŁKI NOŻNEJ JESIEŃ 2019” Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2019/06/06  
BDO/MB/2019/046   Realizacja zadań publicznych opisanych w art.4 Ustawy z dn.24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.    2019/05/29  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin