Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56075821

Aktualna strona: 739632

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/ID/2018/048   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu promocyjnym dla miasta. Organizacja i realizacja w Szczecinie wydarzeń i przedsięwzięć cyklicznych w tym festiwali    2018/02/07  
BOP/SP/2018/047   1. Prowadzenie Klubu Seniora oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej Pomoc społeczna    2018/01/30  
BOP/WE-A/2018/046   Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależneniom dla mieszkańców Szczeina, w szczególności dzieci imłodzieży, jakoforma zagosopodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji pschoaktywnych Zadanie będzie polegało na działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom    2018/01/18  
BOP/JG/2018/045   "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/26  
BOP/ID/2018/044   Opieka Paliatywna Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2018/01/18  
BOP/ID/2018/043   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.   2018/01/23  
BOP/ID/2018/042   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność    2018/01/23  
BOP/JG/2018/041   "Sport dzieci i młodzieży - sport akademicki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/19  
BOP/JG/2018/040   "Wspieranie sportów indywidualnych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/24  
BOP/JG/2018/039   "Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/11  
BOP/JG/2018/038   "Sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/16  
BOP/JG/2018/037   "Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/09  
BOP/JG/2018/036   "Sport dzieci i młodziezy realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/15  
BOP/JG/2018/035   Wspieranie sportów walki Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/09  
BOP/JG/2018/034   "Program wsparcia sportu profesjonalnego - wspieranie piłki nożnej wiosna 2018" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/12  
BOP/SP/2018/033   Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym    2018/01/05  
BOP/SP/2018/032   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2018/01/05  
BOP/SP/2018/031   Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych   2018/01/05  
BOP/SP/2018/030   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych   2018/01/05  
BOP/SP/2018/029   Organizowanie i rozwijanie róznych form wsparcia o charakterze aktywizujacym i integracyjnym na rzecz osób niepełnospwan Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2018/01/05  
BOP/SP/2018/028   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2018/01/03  
BOP/WE-A/2018/026   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2017/12/29  
BOP/WE-A/2018/025   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS). Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym    2017/12/29  
BOP/WE-A/2018/024   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2017/12/29  
BOP/WE-A/2018/023   Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin. Zadanie będzie polegało na działalności edukacyjnej i informacyjnej w kierunku przeciwdziałania stosowaniu środków psychoaktywnych, realizowanej w szkołach średnich przez wykwalifikowanych specjalistów. Działania w ramach zadania mają celu rozwinięcie kompetencji beneficjentów w trzech obszarach: wiedza, umiejętności, postawy społeczne.   2017/12/29  
BOP/WE-A/2018/022   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2017/12/29  
BOP/WE-A/2018/021   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2017/12/29  
BOP/WE-A/2018/020   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2017/12/29  
BOP/ID/2018/019   „Całoroczna oferta programowa 2018” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie”. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2018 przez podmioty uprawnione.    2017/12/21  
BOP/SP/2018/018   Prowadzenie Centrum Integracji Spełecznej Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2017/12/19  
BOP/SP/2018/017   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Pomoc społeczna   2017/12/19  
BOP/SP/2018/012   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2017/12/11  
BOPSP/2018/011   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Pomoc społeczna - w tym wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej    2017/12/11  
BOP/SP/2018/010   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego Pomoc społeczna - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej   2017/12/11  
BOP/SP/2018/009   Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Pomoc społeczna - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej   2017/12/11  
BOP/SP/2018/005   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Pomoc społeczna w tym wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej    2017/12/11  
BOP/WE-A/2018/002   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego    2017/12/01  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin