Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 48533419

Aktualna strona: 646308

Wydrukowano: 7151

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/JG/2017/037   "Program wsparcia sportu profesjonalnego - wspieranie piłki nożnej wiosna 2017" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/02/06  
BOP/WE-A/2017/036   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2017/02/08  
BOP/WE-A/2017/035   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2017/02/08  
BOP/WE-A/2017/034   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2017/02/08  
BOP/WE-A/2017/033   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2017/02/08  
BOP/ID/2017/032   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej   2017/02/08  
BOP/ID/2017/031   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2017/02/08  
BOP/JG/2017/030   "Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/02/03  
BOP/SP/2017/029   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   2017/02/06  
BOP/SP/2017/028   1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   2017/02/06  
BOP/ID/2017/027   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym: Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2017/02/03  
BOP/ID/2017/026   „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych, w tym między innymi: mieszkańcom schronisk i innym osobom bezdomnym skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zadanie będzie polegało na ograniczaniu nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych osobom bezdomnym, w tym między innymi mieszkańcom schronisk    2017/01/31  
BOP/ID/2017/025   Organizacja przedsięwzięć o charakterze festiwalowym, cyklicznym realizowanych Przedmiotem konkursu jest organizacja w Szczecinie festiwali tworzących stałą ofertę kulturalną miasta i przedsięwzięć cyklicznych, także plenerowych o znaczeniu i istotnej roli w budowaniu wizerunku miasta Szczecin.   2017/01/26  
BOP/WE-A/2017/024   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym także podczas Regat The Tall Ship Races 2017 oraz wykonanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach. Konkursem objęta jest realizacja zadania w terminie do dnia 31.12.2019 roku, które będzie polegało na:   2017/01/20  
BOP/WE-A/2017/023   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie:    2017/01/20  
BOP/ID/2017/022   Trzyletnia oferta programowa realizowana w latach 2017 – 2019, polegająca Konkursem objęte są działania w obszarze kultury realizowane cyklicznie w latach 2017, 2018 i 2019 przez podmiot/-y uprawniony/-e w Szczecinie.   2017/01/20  
BOP/JG/2017/021   "Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/01/23  
BOP/JG/2017/020   "Sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/01/23  
BOP/JG/2017/019   "Wspieranie sportów walki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/02/02  
BOP/JG/2017/018   "Wspieranie sportów indywidualnych" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/01/19  
BOP/JG/2017/017   "Sport dzieci i młodzieży - Sport akademicki" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/01/17  
BOP/JG/2017/016   "Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/01/17  
BOP/WE-A/2017/015   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2017 r. leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.   2017/01/12  
BOP-WE-A/2017/014   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2017 r. sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących    2017/01/12  
BOP/MB/2017/013   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie Zadanie będzie polegał na prowadzeniu w społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy\osiedla działalności w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata , wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane bedą działania nieodpłatne. Poza tym Dom ma prowadzić działania adresowanych do wszystkich grup wiekowych, angażujące i aktywizujące mireszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, wspólne sprzątanie wybranego terenu dzielnicy/osiedla, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców, organizacja zajęć, wystaw, imprez okolicznościowych ( typu święto dzielnicy/osiedla) itp. Obiekt powinien być ogólnodostępny dla mieszkańców przez 5 dni w tygodniu przez co najmn   2017/01/13  
BOP/ID/2017/012   „Całoroczna oferta programowa 2017” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2017 przez podmioty uprawnione.    2017/01/10  
BOP/SP/2017/011   Kontynuowanie prowadzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” usytuowanego w lokalach przy ulicy Królowej Jadwigi 44c i 45a w Szczecinie Pomoc społeczna   2016/12/28  
BOP/SP/2017/010   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Pomoc społeczna   2016/12/28  
BOP/SP/2017/009   Prowadzenie Centrum Integracji Spełecznej Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   2016/12/28  
MD/SP/2017/008   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Pomoc społeczna   2016/12/28  
BOP/SP/2017/007   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społeczna   2016/12/28  
BOP/MM/2017/005   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie prowadzenia Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie realizującego następujące działania:    2017/01/20  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin