Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 42939240

Aktualna strona: 572977

Wydrukowano: 7127

Ogłoszenia konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BOP/WE-A/2016/044   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. zapewnieniu specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wykonywaniu, na wniosek Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej diagnoz psychofizycznych, opinii    2016/02/25  
BOP/WE-A/2016/043   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.    2016/02/16  
BOP/WE-A/2016/042   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.    2016/02/16  
BOP/WE-A/2016/041   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2016/02/05  
BOP/SP/2016/040   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Ochrona i promocja zdrowia   2016/02/02  
BOP/ID/2016/039   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2016/02/02  
BOP/ID/2016/038   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.   2016/02/02  
BOP/ID/2016/037   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2016/01/28  
BOP/ID/2016/036   Organizacja przedsięwzięć o charakterze festiwalowym, cyklicznym realizowanych Przedmiotem konkursu jest organizacja w Szczecinie festiwali tworzących stałą ofertę kulturalną miasta i przedsięwzięć cyklicznych, także plenerowych, o znaczeniu i istotnej roli w budowaniu wizerunku miasta Szczecin.   2016/01/28  
BOP/SP/2016/028   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2016/01/05  
BOP/ID/2016/014   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym: Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2015/12/23  
BOP/SP/2016/012   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/12/21  
BOP/SP/2016/011   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/12/31  
BOP/SP/2016/009   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. Pomoc społczna   2015/12/14  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin