Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia konkursów ofert

WAŻNE: 16 listopada 2020 r. Gmina Miasto Szczecin wprowadziła elektroniczny generator ofert Witkac.
Zmiany obowiązują od najbliższego naboru wniosków na realizację zadań publicznych, których termin rozpoczęcia przypada w roku 2021.
UWAGA: oferty na realizację zadań publicznych należy wprowadzić i złożyć w elektronicznym generatorze wniosków Witkac. Do Kancelarii Biuro Obsługi Urzędu Miasta należy złożyć wyłącznie papierowe potwierdzenie złożenia oferty generowane z systemu opatrzone właściwymi podpisami osób upoważnionych.
Więcej informacji w aktualnościach Biura DOTACJE NA ROK 2021 PO NOWEMU!

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/SP/2022/041   Wspieranie rodziny przez pedagoga rodzinnegow pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej. Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastęczej    2022/01/24  
BDO/SP/2022/040   Integracja i aktywizacja osób starszych Pomoc społeczna   2022/01/24  
BDO/|WEA/2022/039   Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie z zakresu profilaktyki uniwersalnej polegające na organizacji wielokierunkowych działań profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, ściśle powiązanych z profilaktyką uzależnień, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej szkodliwości używek oraz propagujących wstrzemięźliwość do alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.   2022/01/20  
BDO/WEA/2022/038   Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii Zadanie polegające na prowadzeniu profilaktycznych działań środowiskowych na terenie Gminy Miasto Szczecin, m.in. z wykorzystaniem strategii informacyjnych i edukacyjnych oraz redukcji szkód.   2022/01/13  
BDO/IK/2022/037   Wspieranie sportów walki. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/12  
BDO/IK/2022/036   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/12  
BDO/IK/2022/035   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie Najwyższej Klasy Rozgrywkowej w Piłce Nożnej - Wiosna 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/12  
BDO/IK/2022/034   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/12  
BDO/IK/2022/033   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - I półrocze 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/11  
BDO/IK/2022/032   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04  
BDO/IK/2022/031   Wspieranie sportów indywidualnych. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04  
BDO/IK/2022/030   Sport dzieci i młodzieży – Sport akademicki. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04  
BDO/IK/2022/029   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04  
BDO/IK/2022/028   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04  
BDO/IK/2022/027   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04  
BDO/SP/2022/026   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2021/12/30  
BDP/SP/2022/025   Nabór Partnerów na realizację w latach 2022-2024 zadania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubów "Senior+" prowadzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Pomoc społeczna   2021/12/27  
BDO/KK/2022/022   "Oferta programowa 2022” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/12/21  
BDO/PS/2022/013   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2022 roku Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/12/14  
BDO/PS/2022/012   Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji w latach 2022-2023. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/12/14