Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79298007

Aktualna strona: 30456

Wydrukowano: 1318

Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego


Do zadań Biura Dialogu Obywatelskiego należy:

1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz instytucji wspierających działalność tych organizacji:

 • bieżąca aktualizacja modelu współpracy Miasta z organizacjami, w szczególności aktualizacja prawa lokalnego regulującego relacje Miasto – organizacje, nadzór nad jego prawidłowym i rzetelnym stosowaniem przez podmioty zobowiązane,
 • koordynowanie prac, związanych z przygotowaniem lokalnych aktów prawnych, dotyczących sektora pozarządowego, w szczególności rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • koordynacja działań związanych z przyznawaniem dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • opiniowanie wniosków oraz spraw kierowanych przez organizacje do Urzędu, w szczególności dotyczących przyznawania lokali, nieruchomości, pomocy publicznej, obejmowania patronatu przez Prezydenta Miasta nad przedsięwzięciami realizowanymi przez organizacje,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami oraz udzielanie pomocy przy załatwianiu spraw na terenie Urzędu,
 • reprezentowanie Miasta podczas spotkań (zjazdów, konferencji, seminariów, obchodów) organizowanych przez organizacje i dotyczące organizacji,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, organizacjami, firmami itp. wspierającymi działalność organizacji, w szczególności z komórkami organizacyjnymi gmin i powiatów oraz urzędu marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego, działającymi w zakresie, w którym działa biuro, a także z instytucjami finansującymi działalność organizacji lub przygotowującymi do ich finansowania,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w zakresie dotyczącym rzetelnego informowania o działalności organizacji i promowania ich działań, w szczególności przy podejmowaniu akcji wspierających odpis 1 %, organizacji spotkań organizacji – plenerowych i merytorycznych (konferencje, szkolenia, seminaria, itp.),
 • organizowanie szkoleń dla organizacji oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, organizacjami, firmami itp. prowadzącymi działalność szkoleniową dla organizacji,
 • organizowanie kontaktów przedstawicieli Miasta oraz dyrektorów wydziałów i kierowników biur oraz jednostek organizacyjnych Miasta z przedstawicielami organizacji,
 • realizacja oraz uczestnictwo w programach dotyczących aktywności obywatelskiej uchwalanych przez Radę Miasta Szczecin,
 • prowadzenie działań promujących i wspierających organizacje oraz wolontariuszy w kraju i za granicą tj. Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, akcji „Stwarzaj Szczecin – daj z siebie 1%", itp., a w szczególności w szkołach, uczelniach wyższych, instytucjach publicznych oraz mediach,
 • organizacja spotkań o charakterze okolicznościowym i cyklicznym służących rozwojowi sektora pozarządowego w Szczecinie tj. Walne Spotkania Organizacji itp.,
 • prowadzenie działań celem, których będzie utworzenie w Szczecinie Inkubatora dla Organizacji oraz prowadzenie Inkubatora po jego utworzeniu,
 • prowadzenie obsługi i bieżąca współpraca z zespołami o charakterze inicjatywnym i doradczym działającymi w sferze działalności pożytku publicznego tj. Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Radą Kombatantów przy Prezydencie Miasta Szczecin,
 • wydawanie informatora o organizacjach prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Szczecina oraz innych publikacji dotyczących działalności organizacji,
 • podjęcie i prowadzenie bieżącej współpracy ze szczecińskimi uczelniami w zakresie badania kondycji organizacji, aktywności wolontariuszy oraz aktywności obywatelskiej na terenie Miasta,
 • podjęcie działań oraz stworzenie systemowego rozwiązania w zakresie dotyczącym poręczania kredytów lub/i kredytowania działań organizacji przy korzystaniu przez nie ze środków zewnętrznych,
 • udzielanie merytorycznej pomocy dla organizacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (poszukiwanie źródeł finansowania, pomoc w wypełnianiu wniosków, zabezpieczeniu kredytów oraz pomoc w rozliczaniu, inicjowanie projektów realizowanych wspólnie przez Miasto i organizacje – finansowanych z funduszy strukturalnych),
 • podejmowanie działań w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej oraz jej rozwijania służących rozwojowi organizacji, a w szczególności z organizacjami z Niemiec, Szwecji, Danii, a także Ukrainy, Łotwy, Litwy i Estonii,
 • dotowanie funkcjonowania Biur Porad Obywatelskich działających na terenie Miasta Szczecin w celu zapewnienia bezpłatnej pomocy prawnej osobom o niskim statusie materialnym,
 • podjęcie działań zmierzających do utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej,
 • podejmowanie działań w celu stworzenia i prowadzenia portalu szczecińskich organizacji pozarządowych, prowadzenie istniejących stron www.szczecin.pl/bop/ oraz www.platany.org , a także cykliczne przygotowywanie miejskiego newslettera dotyczącego organizacji oraz jego dystrybucja,
 • dotowanie funkcjonowania Centrum Wolontariatu działającego na terenie Miasta Szczecin w celu zapewnienia wsparcia dla instytucji i organizacji poszukujących wolontariuszy oraz osób, które ubiegają się o status wolontariusza,
 • udzielanie finansowej pomocy w formie dotacji dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych celem zabezpieczenia wkładu własnego,
 • prowadzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach działających na terenie Miasta,
 • prowadzenie banku danych o organizacjach, które utraciły wiarygodność,
 • udzielanie informacji oraz prowadzenie banku danych o organizacjach o dużym stopniu wiarygodności, w szczególności instytucjom finansowym udzielającym kredytów lub poręczeń, a także dla instytucji zarządzających funduszami pomocowymi,
 • współpraca z organizacjami, instytucjami, wyższymi uczelniami oraz firmami w zakresie aktualizacji bazy danych o organizacjach,
 • udzielanie informacji o organizacjach współpracujących z Miastem.
   

2. W zakresie prowadzenia spraw związanych ze stowarzyszeniami:

 • nadzór nad działalnością stowarzyszeń, w tym żądanie dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków oraz żądanie od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień,
 • nadzór nad jednostkami terenowymi stowarzyszeń,
 • występowanie jako strona w postępowaniu rejestracyjnym,
 • występowanie z wnioskiem o nałożenie grzywny na stowarzyszenie w przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań organu nadzorującego,
 • występowanie do stowarzyszenia o usunięcie uchybień w działalności spowodowanych naruszeniem prawa lub statutu stowarzyszenia poprzez udzielenie ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, a w uzasadnionych przypadkach występowanie z wnioskiem do sądu o:
  • udzielenie upomnienia władzom stowarzyszeń,
  • uchylenie niezgodnej z prawem uchwały stowarzyszenia,
  • rozwiązanie stowarzyszenia w przypadkach, gdy działalność stowarzyszenia rażąco lub uporczywie narusza prawo lub statut organizacji i brak jest warunków do przywrócenia działalności do stanu zgodnego z prawem lub statutem,
 • występowanie z wnioskiem do sądu o wydanie zarządzania tymczasowego w sprawie zawieszenia w czynnościach zarządu stowarzyszenia,
 • występowanie z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwiązanie stowarzyszenia,
 • występowanie z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia,
 • występowanie z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia w przypadku braku odpowiednich władz lub wymaganej ilości członków stowarzyszenia,
 • rejestrowanie stowarzyszeń zwykłych i jednostek terenowych stowarzyszeń,
 • występowanie do sądu z wnioskiem o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, o ile nie spełnia ono warunków określonych ustawą,
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w sądzie, związków stowarzyszeń, jednostek terenowych stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych.

3. W zakresie prowadzenia spraw związanych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej:

 • rejestrowanie uczniowskich klubów sportowych,
 • rejestrowanie stowarzyszeń kultury fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • nadzór formalno – prawny nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz związkami sportowymi, w tym żądanie dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków oraz żądanie od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień,
 • opiniowanie wniosków o rejestrację,
 • występowanie jako strona w postępowaniu rejestracyjnym,
 • występowanie z wnioskiem o nałożenie grzywny na stowarzyszenie w przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań organu nadzorującego,
 • występowanie do stowarzyszeń kultury fizycznej lub związku sportowego, gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu, w następujący sposób:
  • zażądać usunięcia w określonym terminie dostrzeżonego uchybienia,
  • udzielić władzom stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego ostrzeżenia,
  • zawiesić w czynnościach poszczególnych członków władz stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego,
  • wystąpić do sądu o zastosowanie jednego ze środków, przewidzianych przepisami ustawy o kulturze fizycznej,
 • występowanie do stowarzyszenia o usunięcie uchybień w działalności spowodowanych naruszeniem prawa lub statutu stowarzyszenia poprzez udzielenie ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, a w uzasadnionych przypadkach występowanie z wnioskiem do sądu o:
  • zawieszenie wykonania uchwały lub decyzji niezgodnej z prawem oraz żądaniem jej uchylenia, a w razie nieuchylenia w wyznaczonym terminie - uchylenia takiej uchwały lub decyzji,
  • zawieszenie w czynnościach władz stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego i wyznaczenia kuratora do czasu wyboru nowych władz,
  • zawieszenia działalności stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego na okres nie dłuższy niż rok,
  • rozwiązania stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego, jeżeli swoją działalnością w sposób rażący narusza przepisy prawa lub postanowienia statutu, i wykreślenia go z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • występowanie z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwiązanie stowarzyszenia,
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w sądzie, związków sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej.

4. W zakresie prowadzenia spraw związanych z fundacjami:

 • występowanie z wnioskiem do sądu o orzeczenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona,
 • występowanie z wnioskiem do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa oraz występowanie z wnioskiem do sądu o wstrzymanie wykonania tejże uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy,
 • wyznaczanie odpowiedniego terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu, jeżeli działanie zarządu w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem,
 • występowanie z żądaniem dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji, jeżeli działanie zarządu w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem,
 • występowanie z wnioskiem do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego w sytuacji bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego do usunięcia uchybień w działaniu zarządu, albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji,
 • prowadzenie ewidencji fundacji.

5. W zakresie koordynowania działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych:

 • koordynowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości narodowych i etnicznych,
 • udzielanie wsparcia technicznego, szkoleniowego i informacyjnego na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
 • współpraca w zakresie realizowania programów i projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizowania spotkań z udziałem przedstawicieli Miasta,
 • współpraca z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
 • monitorowanie współpracy Miasta z mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz prowadzenie działalności sprawozdawczej w tym zakresie.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin