Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/ID/2019/48   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina. Zadanie będzie polegało na organizacji imprez, wydarzeń, przedsięwzięć oraz działań związanych z promowaniem kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina, służących zachowaniu tożsamości kulturowej oraz rozwojowi języka regionalnego.   2019/03/19   2019/04/15  
BDO/IK/2020/057   „Kibice razem” Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.    2020/03/06   2020/03/17  
BDO/SP/2020/054   "Szkoła dla Rodziców" Pomoc społeczna   2020/02/20   2020/03/16  
BDO/KK/2020/053   „Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021” działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/02/18   2020/02/26  
BDO/IK/2020/050   „Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego – Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2020”. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.    2020/02/14   2020/03/16  
BDO/ID/2020/049   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu wizerunkowym dla miasta. i przeglądów, również o charakterze plenerowym, które tworzą ofertę kulturalną miasta    2020/02/13   2020/03/09  
BDO/SP/2020/047   Kierunek samodzielność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/01/21   2020/01/29  
BDO/SP/2020/046   Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2020/01/21   2020/01/29  
BDO/IK/2020/043   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   2020/01/24   2020/02/24  
BDO/IK/2020/042   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/01/24   2020/02/17  
BDO/IK/2020/041   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/01/24   2020/02/18  
BDO/IK/2020/040   Wspieranie sportów walki. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/01/24   2020/02/18  
BDO/IK/2020/039   „Sport dzieci i młodzieży – Sport akademicki” Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/01/24   2020/02/17  
BDO/IK/2020/038   Wspieranie sportów indywidualnych Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   2020/01/17   2020/02/10  
BDO/IK/2020/037   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych- I półrocze 2020 Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   2020/01/17   2020/01/31  
BDO/SP/2020/035   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/01/10   2020/01/20  
BDO/KK/2020/034   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. realizacja zadań publicznych określonychw art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego    2020/01/13   2020/01/31  
BDO/ID/2020/033   „Całoroczna oferta programowa 2020” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury”. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane w roku 2020    2020/01/08   2020/02/11  
BDO/IK/2020/031   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych- I półrocze 2020. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wspieranie profesjonalnych klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej seniorów    2020/01/10   2020/01/27  
BDO/ID/2020/030   „Trzyletnia oferta programowa realizowana w latach 2020–2022, polegająca na przygotowaniu i realizacji międzynarodowego festiwalu filmowego w Szczecinie”. Konkursem objęte są działania w obszarze kultury realizowane cyklicznie w Szczecinie    2020/01/07   2020/01/24  
BDO/SP/2020/029   „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu Zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   2020/01/03   2020/01/22  
BDO/SP/2020/028   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościam   2020/01/03   2020/01/27  
BDO/IK/2020/027   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej   2019/12/31   2020/01/23  
BDO/ID/2020/026   Opieka Paliatywna Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w szczególności:   2019/12/27   2020/01/10  
BDO/ID/2020/025   Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina. Zadanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin- miasto wysokiej jakości życia: 1.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju usług społecznych.   2019/12/27   2020/01/16  
BDO/SP/2020/024   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin   2019/12/31   2020/01/31  
BDO/KK/2020/023   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    2020/01/13   2020/01/27  
BDO/SP/2020/015   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Działania z zakresu prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną   2019/12/20   2020/01/10  
BDO/SP/2020/014   Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc Zadanie z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną    2019/12/20   2020/01/16  
BDO/SP/2020/013   Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/12/20   2020/01/15  
BDO/SP/2020/012   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Zadanie będzie polegało na zapewnieniu usług asystenta osobistego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, z orzeczoną niepełnosprawnością.   2019/12/20   2020/01/10  
BDO/SP/2020/011   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie, artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na:   2019/12/20   2019/12/27  
BDO/SP/2020/010   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.    2019/12/20   2019/12/27  
BDO/SP/2020/009   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym, zwanej dalej ustawą o zatrudnieniu socjalnym.   2019/12/20   2019/12/27  
BDO/JG/2020/008   "Wspieranie oddolnych inicjatyw organiazacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin" działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/JG/2020/007   "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/006   "Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich" zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/005   "Prowadzenie Centrum Wolontariatu" zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/ID/2020/004   Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2019/12/12   2019/12/20  
BDO/ID/2020/003   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 29 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2019/12/12   2020/01/27  
BDO/SP/2020/002   Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot    2019/12/16   2019/12/27  
BDO/ID/2020/001   Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2020 r. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu:    2019/11/21   2019/11/28  
BDO/SP/2019/079   "Superwizja" Wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2019/10/22   2019/10/31  
BDO/SP/2019/078   „Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” Wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2019/10/14   2019/10/18  
BDO/SP/2019/077   Zakup nowego wyposażenia w celu podniesienia standardów obsługi osób bezdomnych wymagających wsparcia osób trzecich na terenie Gminy Miasto Szczecin, wobec których prowadzone są działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie z zakresu działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.    2019/09/23   2019/09/30  
BDO/SP/2019/076   „Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny” wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2019/09/17   2019/09/30  
BDO/SP/2019/075   „Superwizja” wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2019/09/17   2019/09/27  
BDO/SP/2019/065   Prowadzenie Centrum Seniora (CS) w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 16/U2 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2019/03/21   2019/04/12  
BDO/SP/2019/061   Działalność środowiskowa o charakterze profilaktycznym i motywacyjnym , polegająca na prowadzeniu programów metodą outreach, skierowanych do osób bezdomnych, w tym do osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, przebywających w niemieszkalnej przestrzeni publicznej miasta Szczecina Zadanie z zakresu działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   2019/03/21   2019/04/01  
BDO/SP/2019/060   Szkoła dla rodziców Zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans    2019/04/30   2019/05/29  
BDO/ID/2019/058   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie. Zadanie będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację    2019/03/20   2019/04/15  
BDO/ID/2019/039   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu wizerunkowym dla miasta. Organizacja i realizacja w Szczecinie wydarzeń i przedsięwzięć cyklicznych w tym festiwali    2019/02/06   2019/02/25  
BDO/WEA//2019/038   „Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin”. Prowadzenie kompleksowych szkoleń warsztatowych z zakresu profilaktyki uniwersalnej (uzależnienia    2019/02/11   2019/02/22  
BDO/SP/2019/033   Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;   2019/01/22   2019/02/26  
BDO/SP/2019/032   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;   2019/01/22   2019/02/26  
BDO/SP/2019/031   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. pomoc społecznaj, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;   2019/01/22   2019/02/05  
BDO/SP/2019/030   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;   2019/01/22   2019/02/05  
BDO/ID/2019/029   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej    2019/01/25   2019/02/26  
BDO/ID/2019/027   Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem    2019/01/25   2019/02/26  
BDO/ID/2019/026   Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina. Zadanie będzie polegało na podjęciu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji    2019/01/18   2019/02/14  
BDO/SP/2019/025   Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/01/17   2019/01/31  
BDO/SP/2019/024   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno – rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/01/17   2019/01/31  
BDO/SP/2019/023   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/01/17   2019/02/21  
BDO/SP/2019/022   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/01/17   2019/01/31  
BDO/ID/2019/021   „Opieka Paliatywna” Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w szczególności:   2019/01/18   2019/02/14  
BDO/SP/2019/020   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;   2019/01/16   2019/02/14  
BDO/SP/2019/014   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/01/07   2019/01/28  
BDO/ID/2019/012   „Całoroczna oferta programowa 2019” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane w roku 2019    2018/12/31   2019/01/29  
BDO/SP/2019/004   Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społczna   2018/12/27   2019/01/07  
BDO/SP/2019/003   „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych, w tym między innymi: mieszkańcom schronisk i innym osobom bezdomnym skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”. Pomoc społeczna   2018/12/27   2019/01/07  
BDO/SP/2019/002   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. Pomoc społeczna   2018/12/27   2019/01/07  
BDO/SP/2018/071   Prowadzenie redystrybucji żywnosci na rzecz potrzebujacych mieszkańców Gminy Miasto Szczecin Pomoc społeczna   2018/08/30   2018/09/25  
BDO/SP/2018/067   Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego Przygotowanie i realizacja działań o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym dotyczących inicjatywy lokalnej skierowanych do społeczności lokalnej Szczecina.    2018/07/16   2018/07/25  
BDO/SP/2018/066   Szkoła dla rodziców Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2018/06/05   2018/06/26  
BDO/ID/2018/061   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury Zadanie publiczne będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację i przeprowadzenie imprez i wydarzeń, w tym: koncertów, warsztatów, przeglądów, konkursów, wydarzeń w obszarze sztuk wizualnych i performatywnych, projektów wydawniczych (książkowych, muzycznych, multimedialnych) oraz imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury.   2018/04/13   2018/04/27  
BDO/SP/2018/057   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Pomoc Społeczna   2018/04/09   2018/04/27  
BDO/ID/2018/056   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości    2018/04/04   2018/04/24  
BDO/ID/2018/055   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego oraz działalność szkoleniową, informacyjną    2018/04/04   2018/04/24  
BOP/SP/2018/047   1. Prowadzenie Klubu Seniora oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej Pomoc społeczna    2018/01/30   2018/03/21  
BOP/SP/2018/033   Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym    2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/032   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/031   Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych   2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/030   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych   2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/029   Organizowanie i rozwijanie róznych form wsparcia o charakterze aktywizujacym i integracyjnym na rzecz osób niepełnospwan Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/028   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2018/01/03   2018/01/18  
BOP/SP/2018/018   Prowadzenie Centrum Integracji Spełecznej Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2017/12/19   2018/01/12  
BOP/SP/2018/017   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Pomoc społeczna   2017/12/19   2018/01/12  
BOP/SP/2018/012   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2017/12/11   2017/12/20  
BOP/SP/2018/011   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Pomoc społeczna - w tym wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej    2017/12/11   2017/12/29  
BOP/SP/2018/010   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego Pomoc społeczna - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej   2017/12/11   2018/01/12  
BOP/SP/2018/009   Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Pomoc społeczna - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej   2017/12/11   2017/12/29  
BOP/SP/2018/005   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Pomoc społeczna w tym wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej    2017/12/11   2017/12/29  
BOP/SP/2017/064   Szkoła dla Rodziców Pomoc społeczna   2017/09/08   2017/09/29  
BOP/SP/2017/056   Integracja i Aktywizacja Osób Starszych - wsparcie inicjatyw popularyzujacych naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Mistao Szczecin działania na rzezc osób w wieku emerytalnym   2017/06/16   2017/07/05  
BOP/SP/2017/048   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom    2017/04/24   2017/06/06  
BOP/SP/2017/042   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. realizacja zadań publicznych określonych    2017/03/16   2017/04/10  
BOP/SP/2017/029   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   2017/02/06   2017/02/13  
BOP/SP/2017/028   1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   2017/02/06   2017/02/15  
BOP/SP/2017/011   Kontynuowanie prowadzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” usytuowanego w lokalach przy ulicy Królowej Jadwigi 44c i 45a w Szczecinie Pomoc społeczna   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/SP/2017/010   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Pomoc społeczna   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/SP/2017/009   Prowadzenie Centrum Integracji Spełecznej Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/SP/2017/008   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Pomoc społeczna   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/SP/2017/007   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społeczna   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/MM/2017/005   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie prowadzenia Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie realizującego następujące działania:    2017/01/20   2017/02/01  
BOP/MM/2016/064   Prowadzenie 8. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2017. Zadanie dotyczy przyznania przyznania dotacji na prowadzenie punktu/ punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Szczecin.   2016/11/25   2016/11/30  
BOP/SP/2016/060   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora. Pomoc społeczna   2016/09/01   2016/09/13  
BOP/SP/2016/054   Utworzenie i prowadzenie nowych placówek wsparcia dziennego Pomoc społeczna   2016/06/10   2016/06/23  
BOP/SP/2016/040   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Ochrona i promocja zdrowia   2016/02/02   2016/02/10  
BOP/SP/2016/037   Szkoła dla rodziców Pomoc społeczna   2016/03/22   2016/04/20  
BOP/SP/2016/028   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2016/01/05   2016/01/14  
BOP/SP/2016/012   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/12/21   2015/12/23  
BOP/SP/2016/011   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/12/31   2016/01/19  
BOP/SP/2016/010   1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania na recz osób niepełnosprawnych   2015/12/31   2016/01/26  
BOP/SP/2016/009   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. Pomoc społczna   2015/12/14   2015/12/28  
BOP/SP/2015/063   Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    2015/12/07   2015/12/09  
BOP/SP/2015/060   Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” usytuowanego w lokalach przy ulicy Królowej Jadwigi 44c i 45a w Szczecinie Pomoc społeczna   2015/09/30   2015/10/09  
BOP/SP/2015/058   Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej Pomoc społeczna   2015/09/21   2015/09/28  
BOP/SP/2015/057   Uruchomienie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/08/27   2015/08/28  
BOP/SP/2015/055   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/08/03   2015/08/10  
BOP/ID/2015/036   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury Zadanie publiczne będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację i przeprowadzenie imprez i wydarzeń, w tym: koncertów, warsztatów, przeglądów, konkursów, wydarzeń w obszarze sztuk wizualnych i performatywnych, projektów wydawniczych (książkowych, muzycznych, multimedialnych) oraz imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury.    2015/02/27   2015/03/13  
BOP/ID/2015/034   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej   2015/02/06   2015/02/16  
BOP/ID/2015/033   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2015/02/06   2015/02/16  
BOP/SP/2015/028   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Pomoc społczna   2015/02/03   2015/02/18  
BOP/SP/2015/026   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/01/26   2015/02/06  
BOP/SP/2015/022   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/01/08   2015/01/28  
BOP/SP/2015/021   1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych,2) Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin,3) Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/01/08   2015/01/29  
BOP/SP/2015/020   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/01/08   2015/01/26  
BOP/SP/2015/019   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/01/08   2015/02/20  
BOP/SP/2015/012   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Pomoc społeczna   2015/01/07   2015/01/21  
BOP/ID/2015/011   Organizacja przedsięwzięć o charakterze festiwalowym, cyklicznym realizowanych Przedmiotem konkursu jest organizacja w Szczecinie festiwali tworzących stałą ofertę kulturalną miasta i przedsięwzięć cyklicznych, także plenerowych, o znaczeniu i istotnej roli w budowaniu wizerunku miasta Szczecin.   2015/01/12   2015/01/23  
BOP/SP/2015/011   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych- ośrodki wsparcia dla osób w podeszłym wieku. Pomoc społeczna   2015/01/07   2015/01/19  
BOP/SP/2015/010   Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez dofinansowanie miejsc w Mieszkaniu Chronionym. Pomoc społeczna   2015/01/02   2015/01/09  
BOP/ID/2015/010   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). Zadanie w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2014/12/22   2015/01/15  
BOP/SP/2015/006   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2014/12/31   2015/01/21  
BOP/SP/2015/005   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2014/12/31   2015/01/21  
BOP/ID/2015/004   „Całoroczna oferta programowa 2015” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2015 przez podmioty uprawnione.    2014/12/18   2015/01/15  
BOP/ID/2015/003   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2014/12/18   1900/01/01  
BOP/ID/2015/002   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2014/12/18   2015/01/08  
BOP/SP/2014/064   Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    2014/12/08   2014/12/15  
BOP/SP/2014/062   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społczna   2014/11/17   2014/12/04  
BOP/SP/2014/058   Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc Pomoc społeczna - wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną    2014/09/25   2014/10/06  
BOP/SP/2014/053   Prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2014/07/14   2014/07/21  
BOP/SP/2014/041   Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Pomoc społeczna   2014/02/26   2014/03/05  
BOP/SP/2014/040   Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2014/02/24   2014/03/06  
BOP/SP/2014/038   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie, artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Pomoc społczna   2014/02/13   2014/02/28  
BOP/SP/2014/032   Prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pomoc Społeczna   2014/02/13   2014/02/24  
BOP/SP/2014/018   1. Integracja i aktywizacja, 2. Wczesna rehabilitacja, 3 Prowadzenie kompleksowych form wsparcia (szczegóły w treści konkursu) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2014/01/03   2014/01/22  
BOP/SP/2014/017   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2014/01/03   2014/01/22  
BOP/SP/2014/011   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społczna   2013/12/19   2013/12/24  
BOP/SP/2014/010   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2013/12/19   2013/12/24  
BOP/SP/2014/007   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Pomoc społeczna   2013/12/12   2014/01/13  
BOP/SP/2013/070   Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    2013/11/27   2013/12/04  
BOP/SP/2013/069   Wykonanie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2013/11/20   2013/11/28  
BOP/SP/2013/066   Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2013/11/12   2013/11/21  
BOP/SP/2013/061   Dofinansowanie do budowy mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania na recz osób niepełnosprawnych   2013/06/20   2013/06/21  
BOP/SP/2013/059   Dodatkowe miejsca dla osób bezdomnych o ograniczonej sprawności i samodzielności wraz ze świadczeniem usług na rzecz tych osób w ramach rehabilitacji społecznej osób bezdomnych. Pomoc społeczna   2013/06/20   2013/06/21  
BOP/SP/2013/051   „Obsługa programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych oraz promocji i rozpowszechniania informacji o programie”. Pomoc społeczna   2013/04/18   2013/05/02  
BOP/SP/2013/047   Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, którego głównym celem jest zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom skierowanym przez MOPR w Szczecinie w wyznaczonych placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Szczecinie   2013/03/27   2013/04/15  
BOP/SP/2013/043   Niepełnosprawni seniorzy animatorami twórczości ludowej. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.   2013/03/21   2013/04/09  
BOP/SP/2013/041   Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Zadanie z zakresu wspierania rodziny i rodzicielstwa zastępczego poprzez organizację działań wspierających proces usamodzielniania dla osób w wieku od 16 do 20 roku życia dorastających w rozmaitych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina.   2013/03/07   2013/03/15  
BOP/SP/2013/035   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie, artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych możliwości kąpieli. Pomoc społeczna   2013/02/26   2013/03/11  
BOP/SP/2013/011   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2012/12/21   2013/01/11  
BOP/SP/2013/010   Zadanie 1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. Zadanie 2. Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Zadanie 3. Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2012/12/21   2013/01/11  
BOP/SP/2013/009   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna, w postaci wydawania bezpłatnych posiłków dla osób uprawnionych.   2012/12/21   2013/01/03  
BOP/SP/2013/008   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób .   2012/12/21   2013/01/03  
BOP/SP/2013/007   Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Miasta Szczecina Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2012/12/21   2013/01/04  
BOP/SP/2013/006   Prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pomoc społeczna - prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.   2012/12/21   2013/01/10  
BOP/SP/2013/005   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych. Pomoc społeczna – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.   2012/12/21   2013/01/10  
BOP/SP/2013/004   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   2012/12/21   2013/01/11  
BOP/SP/2012/066   Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności   2012/11/14   2012/11/28  
BOP/SP/2012/061   Wykonanie projektu modernizacji i przebudowy budynku na potrzeby utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej – zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne stanowiące część projektu utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii    2012/08/17   2012/09/10  
BOP/SP/2012/056   1) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób (szczegóły w treści konkursu) Zadanie publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i fundacje realizujące zadania statutowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.    2012/05/28   2012/06/11  
BOP/ID/2012/055   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania. Zadanie będzie polegało na wsparciu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzeniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wsparciu działań    2012/05/17   2012/06/12  
BOP/ID/2012/054   Organizacja imprez towarzyszących podczas wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin w terminie od 01 czerwca 2012 r. do 31 października 2012 r., np.: podczas Dni Odry i Festiwalu Ogni Sztucznych PYROMAGIC. 1) Działania o charakterze wodniackim i żeglarskim,   2012/05/15   2012/05/21  
BOP/SP/2012/051   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2012/04/24   2012/05/25  
BOP/SP/2012/050   Prowadzenia działań z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób chorych na Parkinsona Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na Parkinsona.   2012/04/24   2012/04/27  
BOP/SP/2012/039   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2012/02/29   2012/03/12  
BOP/ID/2012/036   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą   2012/02/29   2012/03/08  
BOP/ID/2012/035   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania. Zadanie będzie polegało na wsparciu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzeniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wsparciu działań    2012/02/15   2012/03/08  
BOP/SP/2012/034   Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Szczecin. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności   2012/02/13   2012/03/07  
BOP/SP/2012/033   Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z chorobami reumatycznymi. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych z chorobami reumatycznymi.    2012/02/13   2012/03/07  
BOP/SP/2012/032   Organizacja uroczystych spotkań dla środowiska osób starszych niepełnosprawnych Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych starszych, posiadających stopień niepełnosprawności.   2012/02/13   2012/03/07  
BOP/Id/2012/028   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości    2012/02/03   2012/02/17  
BOP/SP/2012/024   Prowadzenie kompleksowego wsparcia rehabilitacyjno-terapeutycznego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2012/01/31   2012/02/17  
BOP/ID/2012/019   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które powinny zawierać co najmniej kilka różnych działań, imprez, wydarzeń, czy przedsięwzięć kulturalnych lub artystycznych odbywających się na przestrzeni roku 2012 (realizowanych przez więk   2011/12/30   2012/01/16  
BOP/SP/2012/018   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Pomocy Społecznej   2011/12/30   2012/01/12  
BOP/ID/2012/017   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania Zadanie będzie polegało na :   2011/12/20   2012/01/23  
BOP/ID/2012/016   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych (medycznych) dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk i noclegowni oraz innych osób Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych noclegowni i schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2011/12/20   2012/01/05  
BOP/ID/2012/014   Ochrona i promocja zdrowia   2011/12/14   2012/01/05  
BOP/ID/2012/013   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym: Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2011/12/14   2012/01/05  
BOP/SP/2012/007   Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych do lat 7 z orzeczoną niepełnosprawnością.   2011/12/09   2012/01/16  
BOP/SP/2012/006   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.    2011/12/09   2012/01/16  
BOP/SP/2012/005   Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.    2011/12/09   2012/01/16  
BOP/SP/2012/004   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.   2011/12/09   2012/01/16  
BOP/SP/2012/001   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społczna   2011/11/28   2011/12/13  
BOP/SP/2011/066   Organizacja uroczystych spotkań wigilijnych i noworocznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2011/11/16   2011/12/28  
BOP/SP/2011/065   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2011/11/02   2011/11/14  
BOP/SP/2011/063   „Czas bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się przede wszystkim na wózkach inwalidzkich.    2011/09/07   2011/09/23  
BOP/SP/2011/062   Wsparcie zawodowych rodzin zastępczych w Mieście Szczecin poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci umieszczonych w zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2011/08/26   2011/09/13  
BOP/SP/2011/061   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Zadanie z zakresu pomocy społecznej    2011/08/05   2011/08/18  
BOP/SP/2011/052   Integracja poprzez rekreację i wypoczynek dla osób z upośledzeniem umysłowym. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2011/05/09   2011/05/23  
BOP/SP/2011/051   Budowa Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2011/05/04   2011/05/11  
BOP/SP/2011/047   Zajęcia dogoterapii oraz organizacja zajęć wspinaczki dla osób z autyzmem. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób z autyzmem.    2011/04/21   2011/05/05  
BOP/SP/2011/044   Wspomaganie rozwoju społecznego osób z autyzmem poprzez inicjowanie sytuacji sprzyjających integracji społecznej osób z autyzmem, organizację wsparcia asystenckiego oraz podniesienie kompetencji rodzicielskich ich opiekunów poprzez poradnictwo i konsultacje pedagogiczne. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób z autyzmem.    2011/03/25   2011/04/05  
BOP/SP/2011/043   Prowadzenie kompleksowego wsparcia rehabilitacyjno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową oraz osób dorosłych z dysfunkcją wzroku. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niewidomych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.    2011/03/25   2011/04/05  
BOP/SP/2011/037   Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Szczecin. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej prowadzonej w formie hipoterapii.   2011/03/14   2011/04/26  
BOP/SP/2011/016   Prowadzenie w ośrodkach adopcyjno opiekuńczych działalności w zakresie: promocji rodzicielstwa zastępczego, szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, wspieranie rodzin zastępczych, adopcyjnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz rodzin naturalnych w ich podstawowych funkcji oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa Pomoc społczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/SP/2011/009   Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/12/20   2011/01/25  
BOP/SP/2011/008   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/12/20   2011/01/25  
BOP/SP/2011/007   Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/12/20   2011/01/25  
BOP/SP/2011/006   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/12/20   2011/01/25  
BOP/SP/2011/005   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych. Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/22  
BOP/SP/2011/004   Prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/SP/2011/003   Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych: Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/SP/2011/002   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/SP/2011/001   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP-ID-2010-048   Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci ze szczecińskich szkół Przeprowadzenie alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół polegających na nauce radzenia sobie ze stresem w sytuacjach stresujących i trudnych zdarzających się w codziennym życiu nastolatka.   2010/03/12   2010/03/30  
BOP-ID-2010-047   Profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym: Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodziców, w tym:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP-ID-2010-046   Wsparcie dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w tym działania edukacyjne Profilaktyka i edukacja skierowana do osób żyjących z HIV i chorych na AIDS, w tym:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP-ID-2010-045   Wszechstronna aktywizacja seniorów, w tym: Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do osób starszych, w tym:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP-ID-2010-044   Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina, w tym: Profilaktyka i promocja zdrowia, których celem jest:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP/SP/2010/072   Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/11/05   2010/11/12  
BOP/SP/2010/071   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2010/09/27   2010/10/15  
BOP/SP/2010/067   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Program integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Mista Szczecin   2010/09/06   2010/09/17  
BOP/SP/2010/059   Integracja poprzez rekreację i wypoczynek dla osób z upośledzeniem umysłowym. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/06/09   2010/06/18  
BOP/SP/2010/056   „Czas bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/04/30   2010/05/21  
BOP/RS/2010/055   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2010/04/09   2010/05/21  
BOP/SP/2010/051   Integracja z kulturą jako proces rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.   2010/04/07   2010/04/15  
BOP/SP/2010/050   Wsparcie rozwoju i funkcjonowania osób z autyzmem poprzez prowadzenie działań terapeutyczno-edukacyjno-konsultacyjnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/04/06   2010/04/15  
BOP/SP/2010/049   Organizacja rehabilitacji osób niepełnosprawnych z chorobami nerwowo-mięniowymi. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/03/25   2010/04/07  
BOP/SP/2010/024   Promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, wspieranie rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz naturalnych w wypełnianiu ich podstawowych funkcji oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w tym zakresie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593). Pomoc społeczna   2010/01/15   2010/02/10  
BOP/SP/2010/023   Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (o której mowa w § 28, § 29, § 30 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dz. U. Nr 201 poz. 1455) dla dzieci w wieku 4-12 lat, skierowanych przez MOPR w Szczecinie. Pomoc społeczna   2010/01/15   2010/02/02  
BOP/SP/2010/022   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych. Pomoc społeczna   2010/01/15   2010/01/29  
BOP/SP/2010/021   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Pomoc społeczna   2010/01/15   2010/02/18  
BOP/SP/2010/009   Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/01/07   2010/01/25  
BOP/SP/2010/008   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/01/07   2010/01/25  
BOP/SP/2010/007   Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Szczecin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/01/07   2010/01/25  
BOP/SP/2010/006   Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/01/07   2010/01/25  
BOP/SP/2010/005   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2010/01/06   2010/01/08  
BOP/SP/2010/004   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/12/23   2010/01/07  
BOP/SP/2014/023    Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Zadanie z zakresu wspierania rodziny i rodzicielstwa zastępczego poprzez organizację działań wspierających i monitorujących proces usamodzielniania dla osób w wieku od 16 do 26 roku życia dorastających w rozmaitych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina.   2014/01/22   2014/01/31