Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/PS/2021/026   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/01/05   2021/01/15  
BDO/WEA/2021/021   Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie na parterze budynku, zaprojektowanym i wyposażonym tak, aby był dostępny i spełniał potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.   2020/12/29   2020/12/31  
BDO/IK/2021/020   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/07  
BDO/IK/2021/019   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/08  
BDO/IK/2021/018   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/31   2021/01/15  
BDO/SP/2021/016   Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym. Pomoc społeczna   2020/12/24   2020/12/30  
BDO/SP/2021/015   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2020/12/24   2020/12/30  
BDO/IK/2021/014   "Sport dzieci i młodzieży - Sport akademicki" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/18  
BDO/WEA/2021/013   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemcó Przedmiotem konkursu jest prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców    2020/12/21   2020/12/30  
BDO/WEA/2021/012   Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2021 r. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 25 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (uczestników projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin") w miejscu ich zamieszkania w 2021 roku, wraz z udzieleniem dotacji na jego zrealizowanie.   2020/12/21   2020/12/30  
BDO/SP/2021/011   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/12/21   2020/12/31  
BDO/SP/2021/010   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/12/21   2020/12/31  
BDO/SP/2021/008   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Dzialania na rzecz osób niepełnopsrawnych   2020/12/21   2021/12/31  
BDO/IK/2021/007   Wspieranie sportów indywidualnych– I edycja. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/12/22   2021/01/18  
BDO/IK/2021/006   Program wsparcia sportów wodych w dyscyplinach olipijskich - I edycja 2021. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2020/12/16   2021/01/07  
BDO/IK/2021/005   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/IK/2021/004   Wspieranie sportów walki – I edycja. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2020/12/16   2020/12/31  
BDO/KK/2021/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/SP/2021/002   „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie” Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/ID/2021/001   Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2021 roku Zadanie bedzie polegało na prowadzeniu: 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zwanych dalej NPP) wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej, 4 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zwanych dalej NPO) wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej   2020/11/26   2020/11/30  
BDO/PS/2020/085   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Realizacja zadań publicznych określonychw art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   2020/09/22   2020/10/13  
BDO/KK/2020/053   „Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021” działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/02/18   2020/02/26  
BDO/KK/2020/034   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. realizacja zadań publicznych określonychw art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego    2020/01/13   2020/01/31  
BDO/KK/2020/023   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    2020/01/13   2020/01/27  
BDO/JG/2020/008   "Wspieranie oddolnych inicjatyw organiazacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin" działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/JG/2020/007   "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/006   "Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich" zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/005   "Prowadzenie Centrum Wolontariatu" zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2019/12/16   2020/12/16  
BOP/ID/2015/033   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2015/02/06   2015/02/16  
BOP/ID/2015/004   „Całoroczna oferta programowa 2015” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2015 przez podmioty uprawnione.    2014/12/18   2015/01/15  
BOP/ID/2015/003   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2014/12/18   1900/01/01