Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67444922

Aktualna strona: 406720

Wydrukowano: 6540

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/KS/2019/001   Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, a także udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2018/12/04   2018/12/14  
BDO/WEA/2018/072   „Aktywny Szczecin 2018” - organizacja imprez i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych, sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania sportu i rekreacji, aktywnego wypoczynku i turystyki, działań edukacyjno- wychowawczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej-uczniów szczecińskich szkół. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie zadań sportowych, sportowo-rekreacyjnych, działań aktywizujących uczniów szczecińskich szkół oraz realizacji przedsięwzięć aktywnego spędzania wolnego czasu-form organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych we współdzialaniu ze szczecińską szkołą lub placówką oświatową.   2018/12/05   2018/12/12  
BDO/SP/2018/071   Prowadzenie redystrybucji żywnosci na rzecz potrzebujacych mieszkańców Gminy Miasto Szczecin Pomoc społeczna   2018/08/30   2018/09/25  
BDO/MB/2018/070   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.    2018/08/16   2018/09/18  
BDO/IK/2018/069   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - II półrocze 2018. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2018/07/02   2018/07/10  
BDO/WE-A/2018/068   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie:    2018/06/13   2018/06/25  
BDO/SP/2018/067   Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego Przygotowanie i realizacja działań o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym dotyczących inicjatywy lokalnej skierowanych do społeczności lokalnej Szczecina.    2018/07/16   2018/07/25  
BDO/SP/2018/066   Szkoła dla rodziców Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2018/06/05   2018/06/26  
BDO/WE-A/2018/065   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego. Zadanie będzie polegało na: 1. Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki izależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy objetych wsparciem MOPR w Szczecinie a także dla dzieci objetych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania placówek.   2018/06/01   2018/06/14  
BDO/IK/2018/064   „PROGRAM WSPARCIA SPORTU PROFESJONALNEGO – WSPIERANIE PIŁKI NOŻNEJ JESIEŃ 2018” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/06/06   2018/06/14  
BDO/IK/2018/063   "Kibice razem" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/05/07   2018/05/21  
BDO/MB/2018/062   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.    2018/05/21   2018/06/07  
BDO/ID/2018/061   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury Zadanie publiczne będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację i przeprowadzenie imprez i wydarzeń, w tym: koncertów, warsztatów, przeglądów, konkursów, wydarzeń w obszarze sztuk wizualnych i performatywnych, projektów wydawniczych (książkowych, muzycznych, multimedialnych) oraz imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury.   2018/04/13   2018/04/27  
BDO/IK/2018/060   Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2018/04/27   2018/05/21  
BDO/SP/2018/057   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Pomoc Społeczna   2018/04/09   2018/04/27  
BDO/ID/2018/056   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości    2018/04/04   2018/04/24  
BDO/ID/2018/055   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego oraz działalność szkoleniową, informacyjną    2018/04/04   2018/04/24  
BDO/AD/2018/054   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2018/04/04   2018/04/16  
BDO/MB/2018/053   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "źródła zewnętrzne" należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznymi finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego itp.   2018/03/09   2018/03/29  
BDO/KS/2018/052   Przygotowanie i realizacja działań o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym dot. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 (SBO 2019) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2018/03/02   2018/03/12  
BOP/SP/2018/047   1. Prowadzenie Klubu Seniora oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej Pomoc społeczna    2018/01/30   2018/03/21  
BOP/SP/2018/033   Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym    2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/032   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/031   Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych   2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/030   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych   2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/029   Organizowanie i rozwijanie róznych form wsparcia o charakterze aktywizujacym i integracyjnym na rzecz osób niepełnospwan Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/028   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2018/01/03   2018/01/18  
BOP/SP/2018/018   Prowadzenie Centrum Integracji Spełecznej Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2017/12/19   2018/01/12  
BOP/SP/2018/017   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Pomoc społeczna   2017/12/19   2018/01/12  
BOP/SP/2018/012   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2017/12/11   2017/12/20  
BOP/SP/2018/011   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Pomoc społeczna - w tym wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej    2017/12/11   2017/12/29  
BOP/SP/2018/010   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego Pomoc społeczna - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej   2017/12/11   2018/01/12  
BOP/SP/2018/009   Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Pomoc społeczna - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej   2017/12/11   2017/12/29  
BOP/MB/2018/008   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego itp.    2017/12/08   2018/01/12  
BOP/MB/2018/007   Prowadzenie Centrum Wolontariatu Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie prowadzenia Centrum Wolontariatu w Szczecinie.   2017/12/08   2017/12/18  
BOP/KS/2018/006   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2017/12/20   2018/01/12  
BOP/SP/2018/005   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Pomoc społeczna w tym wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej    2017/12/11   2017/12/29  
BOP/KS/2018/001   Prowadzenie 8. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2018 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa   2017/11/23   2018/11/09  
BOP/SP/2017/064   Szkoła dla Rodziców Pomoc społeczna   2017/09/08   2017/09/29  
BOP/MB/2017/063   Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych   2017/09/04   2017/09/18  
BOP/KS/2017/057   Przygotowanie i realizacja działań o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym dot. szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2017/06/20   2017/07/05  
BOP/SP/2017/056   Integracja i Aktywizacja Osób Starszych - wsparcie inicjatyw popularyzujacych naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Mistao Szczecin działania na rzezc osób w wieku emerytalnym   2017/06/16   2017/07/05  
BOP/AD/2017/055   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2017/06/20   2017/05/28  
BOP/MB/2017/051   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2017/05/25   2017/06/16  
BOP/SP/2017/048   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom    2017/04/24   2017/06/06  
BOP/SP/2017/042   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. realizacja zadań publicznych określonych    2017/03/16   2017/04/10  
BOP/SP/2017/029   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   2017/02/06   2017/02/13  
BOP/SP/2017/028   1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   2017/02/06   2017/02/15  
BOP/MB/2017/013   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie Zadanie będzie polegał na prowadzeniu w społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy\osiedla działalności w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata , wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane bedą działania nieodpłatne. Poza tym Dom ma prowadzić działania adresowanych do wszystkich grup wiekowych, angażujące i aktywizujące mireszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, wspólne sprzątanie wybranego terenu dzielnicy/osiedla, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców, organizacja zajęć, wystaw, imprez okolicznościowych ( typu święto dzielnicy/osiedla) itp. Obiekt powinien być ogólnodostępny dla mieszkańców przez 5 dni w tygodniu przez co najmn   2017/01/13   2017/01/26  
BOP/SP/2017/011   Kontynuowanie prowadzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” usytuowanego w lokalach przy ulicy Królowej Jadwigi 44c i 45a w Szczecinie Pomoc społeczna   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/SP/2017/010   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Pomoc społeczna   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/SP/2017/009   Prowadzenie Centrum Integracji Spełecznej Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/SP/2017/008   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Pomoc społeczna   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/SP/2017/007   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społeczna   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/MM/2017/005   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie prowadzenia Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie realizującego następujące działania:    2017/01/20   2017/02/01  
BOP/JG/2017/004   "Przygotowanie i realizacja działań w okresie od 5 do 11 czerwca 2017 roku w ramach organizacji XI edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, zwanego w treści ogłoszenia TIP oraz XVI edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, zwanego dalej w treści ogłoszenia PP" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3   2017/01/09   2017/01/18  
BOP/JG/2017/003   Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395)   2016/12/27   2016/12/28  
BOP/MB/2017/002   Prowadzenie Centrum Wolontariatu Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie prowadzenia Centrum Wolontariatu w Szczecinie.   2016/12/27   2017/01/05  
BOP/MB/2017/001   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2016/12/30   2017/01/19  
BOP/MM/2016/064   Prowadzenie 8. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2017. Zadanie dotyczy przyznania przyznania dotacji na prowadzenie punktu/ punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Szczecin.   2016/11/25   2016/11/30  
BOP/SP/2016/060   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora. Pomoc społeczna   2016/09/01   2016/09/13  
BOP/MB/2016/058   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2016/07/08   2016/07/14  
BOP/SP/2016/054   Utworzenie i prowadzenie nowych placówek wsparcia dziennego Pomoc społeczna   2016/06/10   2016/06/23  
BOP/AD/2016/052   Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina   2016/05/31   2016/06/08  
BOP/MB/2016/046   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.    2016/04/08   2016/05/09  
BOP/SP/2016/040   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Ochrona i promocja zdrowia   2016/02/02   2016/02/10  
BOP/SP/2016/037   Szkoła dla rodziców Pomoc społeczna   2016/03/22   2016/04/20  
BOP/SP/2016/028   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2016/01/05   2016/01/14  
BOP/SP/2016/012   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/12/21   2015/12/23  
BOP/SP/2016/011   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/12/31   2016/01/19  
BOP/SP/2016/010   1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania na recz osób niepełnosprawnych   2015/12/31   2016/01/26  
BOP/SP/2016/009   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. Pomoc społczna   2015/12/14   2015/12/28  
BOP/KS/2016/007   Prowadzenie 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2016 nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa    2015/12/09   2015/12/15  
BOP/MB/2016/006   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2015/12/31   2016/01/20  
BOP/MB/2016/005   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2015/12/15   2015/12/29  
BOP/MB/2016/004   Prowadzenie Centrum Wolontariatu Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2015/12/15   2015/12/29  
BOP/MB/2016/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego art.4 ust. 1 pkt 22a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2015/12/15   2015/12/29  
BOP/SP/2015/063   Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    2015/12/07   2015/12/09  
BOP/SP/2015/060   Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” usytuowanego w lokalach przy ulicy Królowej Jadwigi 44c i 45a w Szczecinie Pomoc społeczna   2015/09/30   2015/10/09  
BOP/SP/2015/058   Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej Pomoc społeczna   2015/09/21   2015/09/28  
BOP/SP/2015/057   Uruchomienie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/08/27   2015/08/28  
BOP/SP/2015/055   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/08/03   2015/08/10  
BOP/MB/2015/052   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2015/06/30   2015/07/03  
BOP/MB/2015/042   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2015/04/10   2015/04/20  
BOP/ID/2015/036   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury Zadanie publiczne będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację i przeprowadzenie imprez i wydarzeń, w tym: koncertów, warsztatów, przeglądów, konkursów, wydarzeń w obszarze sztuk wizualnych i performatywnych, projektów wydawniczych (książkowych, muzycznych, multimedialnych) oraz imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury.    2015/02/27   2015/03/13  
BOP/MB/2015/035   Realizacja zadań publicznych określonych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w częsci ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, WFOŚiGW itp.    2015/02/20   2015/03/09  
BOP/ID/2015/034   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej   2015/02/06   2015/02/16  
BOP/ID/2015/033   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2015/02/06   2015/02/16  
BOP/SP/2015/028   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Pomoc społczna   2015/02/03   2015/02/18  
BOP/SP/2015/026   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/01/26   2015/02/06  
BOP/SP/2015/022   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/01/08   2015/01/28  
BOP/SP/2015/021   1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych,2) Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin,3) Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/01/08   2015/01/29  
BOP/SP/2015/020   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/01/08   2015/01/26  
BOP/SP/2015/019   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/01/08   2015/02/20  
BOP/SP/2015/012   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Pomoc społeczna   2015/01/07   2015/01/21  
BOP/ID/2015/011   Organizacja przedsięwzięć o charakterze festiwalowym, cyklicznym realizowanych Przedmiotem konkursu jest organizacja w Szczecinie festiwali tworzących stałą ofertę kulturalną miasta i przedsięwzięć cyklicznych, także plenerowych, o znaczeniu i istotnej roli w budowaniu wizerunku miasta Szczecin.   2015/01/12   2015/01/23  
BOP/SP/2015/011   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych- ośrodki wsparcia dla osób w podeszłym wieku. Pomoc społeczna   2015/01/07   2015/01/19  
BOP/SP/2015/010   Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez dofinansowanie miejsc w Mieszkaniu Chronionym. Pomoc społeczna   2015/01/02   2015/01/09  
BOP/ID/2015/010   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). Zadanie w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2014/12/22   2015/01/15  
BOP/MB/2015/009   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich zadanie z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji    2014/12/17   2015/01/27  
BOP/MB/2015/008   Prowadzenie Centrum Wolontariatu Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2014/12/22   2015/01/16  
BOP/MB/2015/007   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2014/12/17   2015/01/26  
BOP/SP/2015/006   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2014/12/31   2015/01/21  
BOP/SP/2015/005   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2014/12/31   2015/01/21  
BOP/ID/2015/004   „Całoroczna oferta programowa 2015” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2015 przez podmioty uprawnione.    2014/12/18   2015/01/15  
BOP/ID/2015/003   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2014/12/18   1900/01/01  
BOP/ID/2015/002   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2014/12/18   2015/01/08  
BOP/SP/2014/064   Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    2014/12/08   2014/12/15  
BOP/SP/2014/062   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społczna   2014/11/17   2014/12/04  
BOP/SP/2014/058   Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc Pomoc społeczna - wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną    2014/09/25   2014/10/06  
BOP/KS/2014/057   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych   2014/09/17   2014/09/30  
BOP/SP/2014/053   Prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2014/07/14   2014/07/21  
BOP/MB/2014/042   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp. Priorytetem w konkursie na 2014 r jest realizacja projektów, których celem będzie wzmacjnianie relacji miasta Szczecin z krajami skandynawskimi.   2014/03/10   2014/03/20  
BOP/SP/2014/041   Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Pomoc społeczna   2014/02/26   2014/03/05  
BOP/SP/2014/040   Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2014/02/24   2014/03/06  
BOP/SP/2014/038   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie, artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Pomoc społczna   2014/02/13   2014/02/28  
BOP/SP/2014/032   Prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pomoc Społeczna   2014/02/13   2014/02/24  
BOP/SP/2014/018   1. Integracja i aktywizacja, 2. Wczesna rehabilitacja, 3 Prowadzenie kompleksowych form wsparcia (szczegóły w treści konkursu) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2014/01/03   2014/01/22  
BOP/SP/2014/017   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2014/01/03   2014/01/22  
BOP/MB/2014/015   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego-Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie Zadanie ma polegać ma na prowadzeniu w społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy/osiedla działalności w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata, wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane będą działania nieodpłatne. Poza tym Dom ma prowadzić działania adresowane do wszystkich grup wiekowych, angażujące i aktywizujące mieszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, wspólne sprzątanie wybranego terenu dzielnicy/osiedla, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców, organizacja wystaw, imprez okolicznościowych (typu święto dzielnicy/osiedla), itp. Obiekt powinien być dostępny dla mieszkańców przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dzienni   2013/12/27   2014/01/10  
BOP/SP/2014/011   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społczna   2013/12/19   2013/12/24  
BOP/SP/2014/010   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2013/12/19   2013/12/24  
BOP/SP/2014/007   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Pomoc społeczna   2013/12/12   2014/01/13  
BOP/MB/2014/006   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp. Priorytetem w konkursie na 2014 r jest realizacja projektów, których celem będzie wzmacjnianie relacji miasta Szczecin z krajami skandynawskimi.   2013/12/31   2014/01/10  
BOP/SP/2013/070   Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    2013/11/27   2013/12/04  
BOP/SP/2013/069   Wykonanie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2013/11/20   2013/11/28  
BOP/SP/2013/066   Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2013/11/12   2013/11/21  
BOP/MB/2013/063   Realizacja zadań publicznych określonych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w częsci ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.    2013/07/29   2013/08/08  
BOP/SP/2013/061   Dofinansowanie do budowy mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania na recz osób niepełnosprawnych   2013/06/20   2013/06/21  
BOP/SP/2013/059   Dodatkowe miejsca dla osób bezdomnych o ograniczonej sprawności i samodzielności wraz ze świadczeniem usług na rzecz tych osób w ramach rehabilitacji społecznej osób bezdomnych. Pomoc społeczna   2013/06/20   2013/06/21  
BOP/MB/2013/056   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źódeł zewnętrznych. Przez "źródła zewnętrzne" należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznymi mogą być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusze norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.   2013/05/31   2013/06/19  
BOP/SP/2013/051   „Obsługa programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych oraz promocji i rozpowszechniania informacji o programie”. Pomoc społeczna   2013/04/18   2013/05/02  
BOP/SP/2013/047   Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, którego głównym celem jest zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom skierowanym przez MOPR w Szczecinie w wyznaczonych placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Szczecinie   2013/03/27   2013/04/15  
BOP/SP/2013/043   Niepełnosprawni seniorzy animatorami twórczości ludowej. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.   2013/03/21   2013/04/09  
BOP/SP/2013/041   Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Zadanie z zakresu wspierania rodziny i rodzicielstwa zastępczego poprzez organizację działań wspierających proces usamodzielniania dla osób w wieku od 16 do 20 roku życia dorastających w rozmaitych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina.   2013/03/07   2013/03/15  
BOP/SP/2013/035   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie, artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych możliwości kąpieli. Pomoc społeczna   2013/02/26   2013/03/11  
BOP/SP/2013/011   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2012/12/21   2013/01/11  
BOP/SP/2013/010   Zadanie 1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. Zadanie 2. Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Zadanie 3. Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2012/12/21   2013/01/11  
BOP/SP/2013/009   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna, w postaci wydawania bezpłatnych posiłków dla osób uprawnionych.   2012/12/21   2013/01/03  
BOP/SP/2013/008   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób .   2012/12/21   2013/01/03  
BOP/SP/2013/007   Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Miasta Szczecina Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2012/12/21   2013/01/04  
BOP/SP/2013/006   Prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pomoc społeczna - prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.   2012/12/21   2013/01/10  
BOP/SP/2013/005   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych. Pomoc społeczna – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.   2012/12/21   2013/01/10  
BOP/SP/2013/004   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   2012/12/21   2013/01/11  
BOP/MB/2013/003   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.    2012/12/31   2013/01/15  
BOP/MB/2013/002   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego-Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie Zadanie ma polegać ma na prowadzeniu w społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy/osiedla działalności w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata, wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane będą działania nieodpłatne. Poza tym Dom ma prowadzić działania adresowane do wszystkich grup wiekowych, angażujące i aktywizujące mieszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, wspólne sprzątanie wybranego terenu dzielnicy/osiedla, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców, organizacja wystaw, imprez okolicznościowych (typu święto dzielnicy/osiedla), itp. Obiekt powinien być dostępny dla mieszkańców przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dzienni   2012/12/18   2013/01/08  
BOP/SP/2012/066   Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności   2012/11/14   2012/11/28  
BOP/MB/2012/063   "Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych" Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źódeł zewnętrznych. Przez "źródła zewnętrzne" należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznymi mogą być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusze norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.   2012/09/17   2012/10/08  
BOP/SP/2012/061   Wykonanie projektu modernizacji i przebudowy budynku na potrzeby utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej – zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne stanowiące część projektu utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii    2012/08/17   2012/09/10  
BOP/MB/2012/059   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.    2012/06/19   2012/07/03  
BOP/SP/2012/056   1) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób (szczegóły w treści konkursu) Zadanie publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i fundacje realizujące zadania statutowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.    2012/05/28   2012/06/11  
BOP/ID/2012/055   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania. Zadanie będzie polegało na wsparciu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzeniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wsparciu działań    2012/05/17   2012/06/12  
BOP/ID/2012/054   Organizacja imprez towarzyszących podczas wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin w terminie od 01 czerwca 2012 r. do 31 października 2012 r., np.: podczas Dni Odry i Festiwalu Ogni Sztucznych PYROMAGIC. 1) Działania o charakterze wodniackim i żeglarskim,   2012/05/15   2012/05/21  
BOP/SP/2012/051   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2012/04/24   2012/05/25  
BOP/SP/2012/050   Prowadzenia działań z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób chorych na Parkinsona Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na Parkinsona.   2012/04/24   2012/04/27  
BOP/MB/2012/049   Uruchomienie i prowadzenie Domu Sąsiedzkiego - Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczeciniw - pilotaż zadanie ma polegać ma na prowadzeniu w społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy/osiedla działalności w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata, wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane będą działania nieodpłatne. Poza tym Dom ma prowadzić działania adresowane do wszystkich grup wiekowych, angażujące i aktywizujące mieszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, wspólne sprzątanie wybranego terenu dzielnicy/osiedla, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców, organizacja wystaw, imprez okolicznościowych (typu święto dzielnicy/osiedla), itp. Obiekt powinien być dostępny dla mieszkańców przez 7 dni w tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie   2012/06/20   2012/07/02  
BOP/SP/2012/039   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2012/02/29   2012/03/12  
BOP/ID/2012/036   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą   2012/02/29   2012/03/08  
BOP/ID/2012/035   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania. Zadanie będzie polegało na wsparciu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzeniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wsparciu działań    2012/02/15   2012/03/08  
BOP/SP/2012/034   Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Szczecin. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności   2012/02/13   2012/03/07  
BOP/SP/2012/033   Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z chorobami reumatycznymi. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych z chorobami reumatycznymi.    2012/02/13   2012/03/07  
BOP/SP/2012/032   Organizacja uroczystych spotkań dla środowiska osób starszych niepełnosprawnych Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych starszych, posiadających stopień niepełnosprawności.   2012/02/13   2012/03/07  
BOP/MB/2012/031   Realizacja zadań publicznych opisanych w art.4 Ustawy z dn.24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych   2012/02/14   2012/03/06  
BOP/Id/2012/028   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości    2012/02/03   2012/02/17  
BOP/MB/2012/026   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie . Z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji   2012/01/19   2012/02/07  
BOP/MB/2012/025   Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2012/01/12   2012/01/23  
BOP/SP/2012/024   Prowadzenie kompleksowego wsparcia rehabilitacyjno-terapeutycznego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2012/01/31   2012/02/17  
BOP/ID/2012/019   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które powinny zawierać co najmniej kilka różnych działań, imprez, wydarzeń, czy przedsięwzięć kulturalnych lub artystycznych odbywających się na przestrzeni roku 2012 (realizowanych przez więk   2011/12/30   2012/01/16  
BOP/SP/2012/018   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Pomocy Społecznej   2011/12/30   2012/01/12  
BOP/ID/2012/017   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania Zadanie będzie polegało na :   2011/12/20   2012/01/23  
BOP/ID/2012/016   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych (medycznych) dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk i noclegowni oraz innych osób Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych noclegowni i schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2011/12/20   2012/01/05  
BOP/ID/2012/014   Ochrona i promocja zdrowia   2011/12/14   2012/01/05  
BOP/ID/2012/013   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym: Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2011/12/14   2012/01/05  
BOP/SP/2012/007   Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych do lat 7 z orzeczoną niepełnosprawnością.   2011/12/09   2012/01/16  
BOP/SP/2012/006   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.    2011/12/09   2012/01/16  
BOP/SP/2012/005   Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.    2011/12/09   2012/01/16  
BOP/SP/2012/004   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.   2011/12/09   2012/01/16  
BOP/SP/2012/001   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społczna   2011/11/28   2011/12/13  
BOP/SP/2011/066   Organizacja uroczystych spotkań wigilijnych i noworocznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2011/11/16   2011/12/28  
BOP/SP/2011/065   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2011/11/02   2011/11/14  
BOP/SP/2011/063   „Czas bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się przede wszystkim na wózkach inwalidzkich.    2011/09/07   2011/09/23  
BOP/SP/2011/062   Wsparcie zawodowych rodzin zastępczych w Mieście Szczecin poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci umieszczonych w zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2011/08/26   2011/09/13  
BOP/SP/2011/061   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Zadanie z zakresu pomocy społecznej    2011/08/05   2011/08/18  
BOP/SP/2011/052   Integracja poprzez rekreację i wypoczynek dla osób z upośledzeniem umysłowym. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2011/05/09   2011/05/23  
BOP/SP/2011/051   Budowa Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2011/05/04   2011/05/11  
BOP/SP/2011/047   Zajęcia dogoterapii oraz organizacja zajęć wspinaczki dla osób z autyzmem. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób z autyzmem.    2011/04/21   2011/05/05  
BOP/SP/2011/044   Wspomaganie rozwoju społecznego osób z autyzmem poprzez inicjowanie sytuacji sprzyjających integracji społecznej osób z autyzmem, organizację wsparcia asystenckiego oraz podniesienie kompetencji rodzicielskich ich opiekunów poprzez poradnictwo i konsultacje pedagogiczne. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób z autyzmem.    2011/03/25   2011/04/05  
BOP/SP/2011/043   Prowadzenie kompleksowego wsparcia rehabilitacyjno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową oraz osób dorosłych z dysfunkcją wzroku. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niewidomych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.    2011/03/25   2011/04/05  
BOP/SP/2011/037   Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Szczecin. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej prowadzonej w formie hipoterapii.   2011/03/14   2011/04/26  
BOP/IK/2011/020   Szkolenie zawodników szczecińskich klubów sportowych w kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w zakresie organizacji i prowadzenia obozów sportowych, zgrupowań i konsultacji. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2011/01/05   1900/01/01  
BOP/SP/2011/016   Prowadzenie w ośrodkach adopcyjno opiekuńczych działalności w zakresie: promocji rodzicielstwa zastępczego, szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, wspieranie rodzin zastępczych, adopcyjnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz rodzin naturalnych w ich podstawowych funkcji oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa Pomoc społczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/IK/2011/014   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży w tym we współpracy z placówkami oświaty. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2011/01/14   2011/02/11  
BOP/IK/2011/013   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2011/01/07   2011/01/31  
BOP/IK/2011/012   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2010/12/31   2011/01/18  
BOP/SP/2011/009   Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/12/20   2011/01/25  
BOP/SP/2011/008   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/12/20   2011/01/25  
BOP/SP/2011/007   Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/12/20   2011/01/25  
BOP/SP/2011/006   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/12/20   2011/01/25  
BOP/SP/2011/005   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych. Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/22  
BOP/SP/2011/004   Prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/SP/2011/003   Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych: Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/SP/2011/002   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/SP/2011/001   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP-ID-2010-048   Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci ze szczecińskich szkół Przeprowadzenie alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół polegających na nauce radzenia sobie ze stresem w sytuacjach stresujących i trudnych zdarzających się w codziennym życiu nastolatka.   2010/03/12   2010/03/30  
BOP-ID-2010-047   Profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym: Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodziców, w tym:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP-ID-2010-046   Wsparcie dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w tym działania edukacyjne Profilaktyka i edukacja skierowana do osób żyjących z HIV i chorych na AIDS, w tym:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP-ID-2010-045   Wszechstronna aktywizacja seniorów, w tym: Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do osób starszych, w tym:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP-ID-2010-044   Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina, w tym: Profilaktyka i promocja zdrowia, których celem jest:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP/SP/2010/072   Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/11/05   2010/11/12  
BOP/SP/2010/071   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2010/09/27   2010/10/15  
BOP/SP/2010/067   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Program integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Mista Szczecin   2010/09/06   2010/09/17  
BOP/SP/2010/059   Integracja poprzez rekreację i wypoczynek dla osób z upośledzeniem umysłowym. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/06/09   2010/06/18  
BOP/SP/2010/056   „Czas bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/04/30   2010/05/21  
BOP/RS/2010/055   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2010/04/09   2010/05/21  
BOP/SP/2010/051   Integracja z kulturą jako proces rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.   2010/04/07   2010/04/15  
BOP/SP/2010/050   Wsparcie rozwoju i funkcjonowania osób z autyzmem poprzez prowadzenie działań terapeutyczno-edukacyjno-konsultacyjnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/04/06   2010/04/15  
BOP/SP/2010/049   Organizacja rehabilitacji osób niepełnosprawnych z chorobami nerwowo-mięniowymi. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/03/25   2010/04/07  
BOP/SP/2010/024   Promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, wspieranie rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz naturalnych w wypełnianiu ich podstawowych funkcji oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w tym zakresie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593). Pomoc społeczna   2010/01/15   2010/02/10  
BOP/SP/2010/023   Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (o której mowa w § 28, § 29, § 30 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dz. U. Nr 201 poz. 1455) dla dzieci w wieku 4-12 lat, skierowanych przez MOPR w Szczecinie. Pomoc społeczna   2010/01/15   2010/02/02  
BOP/SP/2010/022   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych. Pomoc społeczna   2010/01/15   2010/01/29  
BOP/SP/2010/021   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Pomoc społeczna   2010/01/15   2010/02/18  
BOP/SP/2010/009   Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/01/07   2010/01/25  
BOP/SP/2010/008   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/01/07   2010/01/25  
BOP/SP/2010/007   Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Szczecin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/01/07   2010/01/25  
BOP/SP/2010/006   Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/01/07   2010/01/25  
BOP/SP/2010/005   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2010/01/06   2010/01/08  
BOP/SP/2010/004   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/12/23   2010/01/07  
BOP/KSZ/2009/075   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2009/08/03   2009/08/26  
BOP/KSZ/2009/070   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie w okresie od 1.08.2009 r. do 31.12.2011 r. Zadanie z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.   2009/07/09   2009/07/23  
BOP/KSZ/2009/053   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2009/05/05   2009/06/01  
BOP/SP/2014/023    Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Zadanie z zakresu wspierania rodziny i rodzicielstwa zastępczego poprzez organizację działań wspierających i monitorujących proces usamodzielniania dla osób w wieku od 16 do 26 roku życia dorastających w rozmaitych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina.   2014/01/22   2014/01/31  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin