Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/IK/2020/083   „Przygotowania i start w finale PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski U20”. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.    2020/09/18   2020/09/22  
BDO/SP/2020/077   Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie będzie dedykowane dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie    2020/07/30   1900/01/01  
BDO/WEA/2020/073   Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego podczas wakacji połączona z prowadzeniem zajęć z elementami profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy dla uczestników placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego w miejscu zamieszkania dzieci oraz młodzieży objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy    2020/07/10   2020/07/17  
BDO/IK/2020/072   „Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.    2020/07/10   2020/07/17  
BDO/IK/2020/071   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego – Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2020. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2020/07/10   2020/07/22  
BDO/WEA/2020/070   "Wakacje w mieście" Organizacja wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, uczęszczających do szczecińskich szkół. Wsparcie dotyczy wypoczynku zorganizowanego w Szczecinie w formie półkolonii wypoczynkowych.   2020/06/29   2020/07/08  
BDO/SP/2020/067   „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla maksymalnie 19 uczestników projektu „Aktywna integracja w Szczecinie”. W zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2020/05/19   2020/05/29  
BDO/SP/2020/066   "Superwizja" Pomoc społeczna   2020/04/21   2020/05/29  
BDO/SP/2020/065   "Internetowy poradnik rodzica zastępczego" Pomoc społeczna   2020/04/21   2020/05/29  
BDO/SP/2020/059   Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie będzie dedykowane dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie    2020/03/23   2020/04/24  
BDO/SP/2020/058   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób    2020/03/17   2020/04/09  
BDO/SP/2020/056   „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy”. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   2020/03/03   2020/04/08  
BDO/SP/2020/054   "Szkoła dla Rodziców" Pomoc społeczna   2020/02/20   2020/03/16  
BDO/KK/2020/053   „Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021” działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/02/18   2020/02/26  
BDO/SP/2020/047   Kierunek samodzielność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/01/21   2020/01/29  
BDO/SP/2020/046   Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2020/01/21   2020/01/29  
BDO/SP/2020/035   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/01/10   2020/01/20  
BDO/KK/2020/034   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. realizacja zadań publicznych określonychw art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego    2020/01/13   2020/01/31  
BDO/SP/2020/029   „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu Zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   2020/01/03   2020/01/22  
BDO/SP/2020/028   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościam   2020/01/03   2020/01/27  
BDO/SP/2020/024   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin   2019/12/31   2020/01/31  
BDO/KK/2020/023   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    2020/01/13   2020/01/27  
BDO/SP/2020/015   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Działania z zakresu prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną   2019/12/20   2020/01/10  
BDO/SP/2020/014   Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc Zadanie z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną    2019/12/20   2020/01/16  
BDO/SP/2020/013   Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/12/20   2020/01/15  
BDO/SP/2020/012   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Zadanie będzie polegało na zapewnieniu usług asystenta osobistego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, z orzeczoną niepełnosprawnością.   2019/12/20   2020/01/10  
BDO/SP/2020/011   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie, artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na:   2019/12/20   2019/12/27  
BDO/SP/2020/010   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.    2019/12/20   2019/12/27  
BDO/SP/2020/009   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym, zwanej dalej ustawą o zatrudnieniu socjalnym.   2019/12/20   2019/12/27  
BDO/JG/2020/008   "Wspieranie oddolnych inicjatyw organiazacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin" działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/JG/2020/007   "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/006   "Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich" zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/005   "Prowadzenie Centrum Wolontariatu" zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/SP/2020/002   Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot    2019/12/16   2019/12/27  
BDO/WEA//2019/038   „Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin”. Prowadzenie kompleksowych szkoleń warsztatowych z zakresu profilaktyki uniwersalnej (uzależnienia    2019/02/11   2019/02/22  
BOP/ID/2015/033   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2015/02/06   2015/02/16  
BOP/ID/2015/004   „Całoroczna oferta programowa 2015” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2015 przez podmioty uprawnione.    2014/12/18   2015/01/15  
BOP/ID/2015/003   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2014/12/18   1900/01/01  
BDO/2020/SP/078   Wpieranie rodziny poprzez diagnozę i terapię nieprawidłowości rozwojowych u dzieci Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu diagnozy psychofizycznej (psychologicznej    2020/08/07   2020/08/14  
BDO/IK/2020/076    „Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o światowym zasięgu z propagowaniem wiedzy i współzawodnictwa w sporcie motorowym”. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.    2020/07/24   2020/08/11