Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/SP/2022/015A   Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2022 r. Pomoc społeczna   2021/12/14   2021/12/20  
BDO/IK/2022/032   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/20  
BDO/SP/2022/026   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2021/12/30   2022/01/12  
BDO/SP/2022/024   Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2021/12/21   2021/12/29  
BDO/SP/2022/023   Prowadzenie Centrum Seniora w Szczecinie w latach 2022 - 2024 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2021/12/21   2022/12/23  
BDO/WEA/2022/021   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców. Przedmiotem konkursu jest realizacja działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną, w szczególności poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego, strony www oraz szkoleń.   2021/12/20   2021/12/28  
BDO/SP/2022/020   Punkt pierwszej pomocy Pomoc społeczna    2021/12/20   2021/12/28  
BDO/SP/2022/019   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2021/12/17   2021/12/28  
BDO/WEA/2022/018   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie będzie polegało na prowadzeniu długofalowych działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz osoby współuzależnione, mających na celu zmianę negatywnych nawyków oraz utrwalanie prawidłowych wzorów zachowań i funkcjonowania w życiu społecznym.   2021/12/16   2022/01/14  
BDO/SP/2022/017   Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/12/15   2021/12/27  
BDO/SP/2022/016   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/12/15   2021/12/22  
BDO/WEA/2022/015   Opieka paliatywna Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Celem zadania jest poprawa jakości życia osób objętych opieką paliatywną i ich rodzin.    2021/12/14   2021/12/29  
BDO/SP/2022/014   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2021/12/13   2021/12/20  
BDO/KK/2022/011   Prowadzenie „Inkubatora” w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie odpowiadającego na potrzeby szczecińskiego sektora pozarządowego oraz społeczności lokalnej; wspierającego organizacje w zakresie kultury, edukacji, realizacji inicjatyw społecznych oraz rozwoju współpracy z sektorem kreatywnym zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/12/14   2021/12/23  
BDO/WEA/2022/010   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania narkotyków, w tym nowych syntetycznych substancji psychoaktywnych - NSP.   2021/12/13   2022/01/14  
BDO/WEA/2022/009   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze spożywania alkoholu, Preferuje się realizację projektów wynikających z listy programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.   2021/12/13   2022/01/14  
BDO/|WEA/2022/008   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych i interwencyjnych z zakresu profilaktyki wskazującej, skierowanych do osób demonstrujących wczesne symptomy problemów z zażywaniem substancji psychoaktywnych, mających na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania społecznego.   2021/12/13   2021/12/20  
BDO/WEA/2022/007   Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie. Zadanie będzie polegało na zapewnieniu kompleksowego wsparcia osobom w sytuacji kryzysowej, w szczególności: osobom uzależnionym, zwolnionym z zakładów karnych,. W ramach zadania będą prowadzone wielokierunkowe zajęcia terapeutyczne oraz działania integracyjne, mające na celu pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie utrzymania abstynencji i dalszej pracy wychodzenia z uzależnień, a także redukcję szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania alkoholu, reintegrację społeczno-zawodową, wzmocnienie motywacji do podejmowania działań na rzecz trwałych zmian życiowych oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych poprzez prowadzenie mieszkania readaptacyjnego, umożliwiających powrót do życia w społeczeństwie.   2021/12/13   2021/12/20  
BDO/WEA/2022/006   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym FAS, w tym wspomaganie rozwoju dziecka przez diagnozę i terapię Zadanie będzie polegało na prowadzeniu wielokierunkowych działań zwiększających dostępność pomocy dla dzieci z FAS, ich opiekunów oraz kadry pracującej na rzecz tych osób, w szczególności specjalistycznych form o charakterze profilaktycznym, edukacyjno - informacyjnym oraz wspierającym z wykorzystaniem diagnozy psychofizycznej dedykowanej dzieciom z nieprawidłowościami rozwojowymi połączonych z wydaniem opinii z zaleceniami i zapewnieniem specjalistycznego programu terapeutycznego.   2021/12/13   2021/12/20  
BDO/SP/2022/005   Prowadzenie Centrum Aktywnosci Lokalnej Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych   2021/12/14   2021/12/27  
BDO/KK/2022/004   Prowadzenie Centrum Wolontariatu zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu    2021/12/14   2021/12/23  
BDO/KK/2022/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego    2021/12/14   2021/12/28  
BDO/SP/2022/002   Prowadzenie Centrum Integracji Spełecznej Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej    2021/12/13   2021/12/21  
BDO/WEA/2022/001   Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2022 roku. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2021/11/22   2021/11/30  
BDO/IK/2021/080   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych- II półrocze 2021 - nabór uzupełniający wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/10/14   2021/10/29  
BDO/WEA/2021/079   Kampania informacyjna dotycząca zdrowia psychicznego Zadanie będzie polegało na podjęciu i realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej adresowanej do mieszkańców Szczecina.   2021/10/06   2021/10/21  
BDO/SP/2021/078   Realizacja programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościwego Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/09/08   2021/09/24  
BDO/PS/2021/077   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych - II edycja. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/09/03   2021/09/23  
BDO/WEA/2021/076   Prowadzenie szkoleńz zakrersu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społęcznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół śrenich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   2021/08/06   2021/08/27  
BDO/IK/2021/075   Przygotowania i start w finale PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski U20 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/08/06   2021/08/18  
BDO/IK/2021/074   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2021 - nabór II. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/08/04   2021/08/18  
BDO/SP/2021/073   Realizacja programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościwego działalność na rzecz osób niepełnosprawnych    2021/07/23   2021/08/09  
BDO/WEA/2021/072   Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji Rewitalizacja   2021/07/22   2021/07/30  
BDO/KK/2021/071   Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku Zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego   2021/07/19   2021/07/30  
BDO/SP/2021/070   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/07/13   2021/08/05  
BDO/SP/2021/069   Wspieranie rodziny poprzez diagnozę i terapię nieprawidłowości rozwojowych u dzieci oraz niwelowanie skutków tych zaburzeń. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2021/06/30   2021/07/15  
BDO/IK/2021/068   Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o światowym zasięgu z propagowaniem wiedzy i współzawodnictwa w sporcie motorowym. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2021/07/06   2021/07/15  
BDO/KK/2021/067   "Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina" działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2021/07/05   2021/07/22  
BDO/IK/2021/066   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/22   2021/07/12  
BDO/IK/2021/065   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym - II półrocze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/22   2021/07/13  
BDO/SP/2021/064   "Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastęczych" Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastęczej    2021/06/15   2021/06/25  
BDO/IK/2021/063   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich - II edycja 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/22   2021/07/07  
BDO/WEA/2021/062   Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego podczas wakacji połączona z prowadzeniem zajęć z elementami profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy dla uczestników placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego w miejscu zamieszkania dzieci oraz młodzieży objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzonych na zlecenie Gminy Miasta Szczecin przez podmioty niepubliczne, w celu wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego podczas wakacji.   2021/06/11   2021/06/30  
BDO/SP/2021/061   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora. Działania na rzecz osoób w wieku emerytalnym   2021/06/04   2021/06/25  
BDO/IK/2021/060   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - II półrocze 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/15   2021/06/25  
BDO/IK/2021/059   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - II półrocze 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/15   2021/06/25  
BDO/WEA/2021/058   Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina Zadanie będzie polegało na podjęciu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia adresowanych do mieszkańców Szczecina   2021/06/04   2021/06/16  
BDO/WEA/2021/057   "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy". • wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, bądź wspieraniu rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej,   2021/06/16   2021/06/30  
BDO/IK/2021/056   Wspieranie sportów indywidualnych– II edycja. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/05/28   2021/06/21  
BDO/WEA/2021/055   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2021 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin   2021/06/04   2021/07/08  
BDO/WEA/2021/054   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2021 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.   2021/06/04   2021/07/08  
BDO/IK/2021/053   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie Najwyższej Klasy Rozgrywkowej w Piłce Nożnej - Jesień 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/05/26   2021/06/11  
BDO/IK/2021/052   „Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich” - II edycja. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/05/27   2021/06/11  
BDO/IK/2021/051   Wspieranie sportów walki– II edycja. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/05/27   2021/06/10  
BDO/JG/2021/050   Działania edukacyjno-informacyjne poświęcone tematyce zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szczecińskim sektorze pozarządowym. działalnośĆ na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    2021/05/12   2021/05/21  
BDO/WEA/2021/049   Wakacje w mieście 2021 Wsparcie dotyczy wypoczynku zorganizowanego w Szczecinie w formie półkolonii wypoczynkowych.    2021/05/04   2021/05/20  
BDO/IK/2021/048   Młoda Ekstraklasa wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/04/14   2021/04/30  
BDO/KK/2021/047   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2021/04/19   2021/04/27  
BDO/IK/2021/046   „Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich” wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/04/13   2021/04/22  
BDO/JG/2021/045   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych „Pod Platanami” skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2021/04/06   2021/04/13  
BDO/SP/2021/044   Opieka Paliatywna Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej   2021/03/31   2021/04/16  
BDO/SP/2021/043   Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2021/03/29   2021/04/16  
BDO/WE-A/2021/042   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu wizerunkowym dla miasta. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/03/31   2021/04/23  
BD/WEA/2021/041   Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "Szmaragd" w Szczecinie przy ul. Kopalnianej 12 w latach 2021-2023 zadanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa   2021/03/09   2021/03/29  
BDO/KK/2021/040   Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2021/03/05   2021/03/18  
BDO/SP/2021/039   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina Zadanie w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.   2021/02/24   2021/03/01  
BDO/KK/2021/038   "Całoroczna oferta programowa 2021” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/02/18   2021/03/22  
BDO/IK/2021/037   Kibice razem Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   2021/02/22   2021/03/09  
BDO/SP/2021/036   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Pomoc społeczna   2021/02/09   2021/02/24  
BDO/PS/2021/035   "Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/02/08   2021/02/24  
BDO/WEA/2021/034   Prowadzenie środowiskowej działanośći infromacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii Zadanie z zakresu redukcji szkód, polegające na prowadzeniu wielodyscyplinarnych działań środowiskowych (profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, wspierających itp.) mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Szczecina.   2021/02/10   2021/03/01  
BDO/WEA/2021/033   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią Zadanie będzie polegało na wdrażaniu skutecznych rozwiązań uprzedzających z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób, które ze względu na czynniki biologiczne, społeczne, środowiskowe itp. narażone są na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia uzależnienia od narkotyków, w tym nowych syntetycznych substancji psychoaktywnych - NSP.   2021/02/02   2021/02/18  
BDO/WEA/2021/032   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych.   2021/01/29   2021/02/12  
BDO/WEA/2021/031   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego.   2021/01/29   2021/02/18  
BDO/SP/2021/030   Punkt pierwszej pomocy Pomoc społeczna   2021/01/21   2021/02/09  
BDO/SP/2021/029   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Dzialalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2021/01/13   2021/01/25  
BDO/WEA/2021/028   Opieka paliatywna Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin    2021/02/03   2021/02/18  
BDO/IK/2021/027   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2021/01/19   2021/02/19  
BDO/PS/2021/026   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/01/05   2021/01/15  
BDO/IK/2021/025   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - I półrocze 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/01/05   2021/01/25  
BDO/SP/2021/024   Nabór Partnera na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubu Seniora prowadzonego w ramach programu wieloletniego "Senior+" w 2021 roku Pomoc społeczna   2020/12/31   2021/01/19  
BDO/WEA/2021/023   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz współuzależnione.   2020/12/31   2021/01/19  
BDO/WEA/2021/022   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót - FAS) Zadanie będzie polegało na prowadzeniu wielokierunkowych działań zwiększających dostępność pomocy dla dzieci z FAS, ich opiekunów oraz kadry pracującej na rzecz tych osób, w szczególności specjalistycznych form wsparcia o charakterze profilaktycznym, edukacyjno - informacyjnym oraz wspierającym.   2020/12/31   2021/01/19  
BDO/WEA/2021/021   Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie na parterze budynku, zaprojektowanym i wyposażonym tak, aby był dostępny i spełniał potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.   2020/12/29   2020/12/31  
BDO/IK/2021/020   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/07  
BDO/IK/2021/019   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/08  
BDO/IK/2021/018   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/31   2021/01/15  
BDO/WEA/2021/017   Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji w 2021 Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji do 31.12.2022 roku, związanego z trwałością projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2020/12/30   2021/01/22  
BDO/SP/2021/016   Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym. Pomoc społeczna   2020/12/24   2020/12/30  
BDO/SP/2021/015   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2020/12/24   2020/12/30  
BDO/IK/2021/014   "Sport dzieci i młodzieży - Sport akademicki" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/18  
BDO/WEA/2021/013   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemcó Przedmiotem konkursu jest prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców    2020/12/21   2020/12/30  
BDO/WEA/2021/012   Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2021 r. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 25 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (uczestników projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin") w miejscu ich zamieszkania w 2021 roku, wraz z udzieleniem dotacji na jego zrealizowanie.   2020/12/21   2020/12/30  
BDO/SP/2021/011   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/12/21   2020/12/31  
BDO/SP/2021/010   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/12/21   2020/12/31  
BDO/SP/2021/009   Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnopsrawnych   2020/12/21   2021/01/25  
BDO/SP/2021/008   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Dzialania na rzecz osób niepełnopsrawnych   2020/12/21   2021/12/31  
BDO/IK/2021/007   Wspieranie sportów indywidualnych– I edycja. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/12/22   2021/01/18  
BDO/IK/2021/006   Program wsparcia sportów wodych w dyscyplinach olipijskich - I edycja 2021. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2020/12/16   2021/01/07  
BDO/IK/2021/005   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/IK/2021/004   Wspieranie sportów walki – I edycja. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2020/12/16   2020/12/31  
BDO/KK/2021/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/SP/2021/002   „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie” Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/ID/2021/001   Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2021 roku Zadanie bedzie polegało na prowadzeniu: 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zwanych dalej NPP) wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej, 4 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zwanych dalej NPO) wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej   2020/11/26   2020/11/30  
BDO/PS/2020/085   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Realizacja zadań publicznych określonychw art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   2020/09/22   2020/10/13  
BDO/KK/2020/053   „Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021” działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/02/18   2020/02/26  
BDO/KK/2020/034   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. realizacja zadań publicznych określonychw art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego    2020/01/13   2020/01/31  
BDO/KK/2020/023   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    2020/01/13   2020/01/27  
BDO/JG/2020/008   "Wspieranie oddolnych inicjatyw organiazacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin" działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/JG/2020/007   "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/006   "Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich" zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/005   "Prowadzenie Centrum Wolontariatu" zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2019/12/16   2020/12/16  
BOP/ID/2015/033   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2015/02/06   2015/02/16  
BOP/ID/2015/004   „Całoroczna oferta programowa 2015” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2015 przez podmioty uprawnione.    2014/12/18   2015/01/15  
BOP/ID/2015/003   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2014/12/18   1900/01/01