Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/SP/2022/015A   Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2022 r. Pomoc społeczna   2021/12/14   2021/12/20  
BDO/WEA/2022/065   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci objętych pomocą MOPR, a także uczestników placówek wsparcia dziennego oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci objętych pomocą MOPR, a także uczestników placówek wsparcia dziennego oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego.   2022/06/14   2022/06/22  
BDO/WEA/2022/063   Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej     2022/06/03   2022/06/13  
BDO/JG/2022/061   "Organizacja plebiscytu wraz z kampanią podsumowującą - promującą i nagradzającą zaangażowanie społeczne organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu Szczecina" działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    2022/06/02   2022/06/20  
BDO/KK/2022/060   "Oferta programowa 2022-edycja druga” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2022/05/06   2022/04/14  
BDO/SP/2022/059   Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/05/06   2022/05/18  
BDO/SP/2022/058   Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/04/29   2022/05/06  
BDO/IK/2022/057   Młoda ekstraklasa wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2022/05/04   2022/05/26  
BDO/IK/2022/055   Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2022/04/22   2022/04/29  
BDO/PS/2022/054   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2022/04/25   2022/04/29  
BDO/SP/2022/053   UWAGA Zmiana warunków konkursu oraz terminu naboru - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/05/02   2022/05/09  
BDO/JG/2022/052   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych w formie Pikniku Pasji, skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    2022/04/13   2022/03/22  
BDO/SP/2022/050   Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2022/04/04   2022/04/20  
BDO/KK/2022/048   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2022/03/31   2022/04/12  
BDO/IK/2022/045   Kibice Razem Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2022/03/15   2022/02/21  
BDO/KK/2022/044   Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2022/03/17   2022/04/19  
BDO/SP/2022/043   Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/03/04   2022/03/14  
BDO/PS/2022/042   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych w 2022 roku działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2022/02/21   2022/03/10  
BDO/SP/2022/041   Wspieranie rodziny przez pedagoga rodzinnegow pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej. Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastęczej    2022/01/24   2022/01/28  
BDO/SP/2022/040   Integracja i aktywizacja osób starszych Pomoc społeczna   2022/01/24   2022/02/01  
BDO/IK/2022/037   Wspieranie sportów walki. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/12   2022/02/07  
BDO/IK/2022/036   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/12   2022/01/25  
BDO/IK/2022/035   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie Najwyższej Klasy Rozgrywkowej w Piłce Nożnej - Wiosna 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/12   2022/01/31  
BDO/IK/2022/034   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/12   2022/01/31  
BDO/IK/2022/033   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - I półrocze 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/11   2022/01/27  
BDO/IK/2022/032   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/20  
BDO/IK/2022/031   Wspieranie sportów indywidualnych. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/21  
BDO/IK/2022/030   Sport dzieci i młodzieży – Sport akademicki. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/27  
BDO/IK/2022/029   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/27  
BDO/IK/2022/028   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/25  
BDO/IK/2022/027   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/25  
BDO/SP/2022/026   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2021/12/30   2022/01/12  
BDP/SP/2022/025   Nabór Partnerów na realizację w latach 2022-2024 zadania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubów "Senior+" prowadzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Pomoc społeczna   2021/12/27   2022/01/25  
BDO/SP/2022/024   Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2021/12/21   2021/12/29  
BDO/SP/2022/023   Prowadzenie Centrum Seniora w Szczecinie w latach 2022 - 2024 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2021/12/21   2022/12/23  
BDO/KK/2022/022   "Oferta programowa 2022” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/12/21   2022/01/27  
BDO/SP/2022/020   Punkt pierwszej pomocy Pomoc społeczna    2021/12/20   2021/12/28  
BDO/SP/2022/019   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2021/12/17   2021/12/28  
BDO/SP/2022/017   Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/12/15   2021/12/27  
BDO/SP/2022/016   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/12/15   2021/12/22  
BDO/SP/2022/014   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2021/12/13   2021/12/20  
BDO/PS/2022/013   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2022 roku Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/12/14   2021/12/29  
BDO/PS/2022/012   Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji w latach 2022-2023. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/12/14   2021/12/29  
BDO/KK/2022/011   Prowadzenie „Inkubatora” w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie odpowiadającego na potrzeby szczecińskiego sektora pozarządowego oraz społeczności lokalnej; wspierającego organizacje w zakresie kultury, edukacji, realizacji inicjatyw społecznych oraz rozwoju współpracy z sektorem kreatywnym zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/12/14   2021/12/23  
BDO/SP/2022/005   Prowadzenie Centrum Aktywnosci Lokalnej Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych   2021/12/14   2021/12/27  
BDO/KK/2022/004   Prowadzenie Centrum Wolontariatu zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu    2021/12/14   2021/12/23  
BDO/KK/2022/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego    2021/12/14   2021/12/28  
BDO/SP/2022/002   Prowadzenie Centrum Integracji Spełecznej Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej    2021/12/13   2021/12/21  
BDO/IK/2021/080   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych- II półrocze 2021 - nabór uzupełniający wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/10/14   2021/10/29  
BDO/SP/2021/078   Realizacja programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościwego Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/09/08   2021/09/24  
BDO/PS/2021/077   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych - II edycja. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/09/03   2021/09/23  
BDO/IK/2021/075   Przygotowania i start w finale PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski U20 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/08/06   2021/08/18  
BDO/IK/2021/074   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2021 - nabór II. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/08/04   2021/08/18  
BDO/SP/2021/073   Realizacja programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościwego działalność na rzecz osób niepełnosprawnych    2021/07/23   2021/08/09  
BDO/KK/2021/071   Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku Zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego   2021/07/19   2021/07/30  
BDO/SP/2021/070   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/07/13   2021/08/05  
BDO/SP/2021/069   Wspieranie rodziny poprzez diagnozę i terapię nieprawidłowości rozwojowych u dzieci oraz niwelowanie skutków tych zaburzeń. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2021/06/30   2021/07/15  
BDO/IK/2021/068   Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o światowym zasięgu z propagowaniem wiedzy i współzawodnictwa w sporcie motorowym. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2021/07/06   2021/07/15  
BDO/KK/2021/067   "Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina" działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2021/07/05   2021/07/22  
BDO/IK/2021/066   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/22   2021/07/12  
BDO/IK/2021/065   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym - II półrocze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/22   2021/07/13  
BDO/SP/2021/064   "Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastęczych" Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastęczej    2021/06/15   2021/06/25  
BDO/IK/2021/063   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich - II edycja 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/22   2021/07/07  
BDO/SP/2021/061   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora. Działania na rzecz osoób w wieku emerytalnym   2021/06/04   2021/06/25  
BDO/IK/2021/060   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - II półrocze 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/15   2021/06/25  
BDO/IK/2021/059   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - II półrocze 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/15   2021/06/25  
BDO/IK/2021/056   Wspieranie sportów indywidualnych– II edycja. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/05/28   2021/06/21  
BDO/IK/2021/053   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie Najwyższej Klasy Rozgrywkowej w Piłce Nożnej - Jesień 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/05/26   2021/06/11  
BDO/IK/2021/052   „Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich” - II edycja. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/05/27   2021/06/11  
BDO/IK/2021/051   Wspieranie sportów walki– II edycja. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/05/27   2021/06/10  
BDO/JG/2021/050   Działania edukacyjno-informacyjne poświęcone tematyce zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szczecińskim sektorze pozarządowym. działalnośĆ na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    2021/05/12   2021/05/21  
BDO/IK/2021/048   Młoda Ekstraklasa wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/04/14   2021/04/30  
BDO/KK/2021/047   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2021/04/19   2021/04/27  
BDO/IK/2021/046   „Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich” wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/04/13   2021/04/22  
BDO/JG/2021/045   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych „Pod Platanami” skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2021/04/06   2021/04/13  
BDO/SP/2021/044   Opieka Paliatywna Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej   2021/03/31   2021/04/16  
BDO/SP/2021/043   Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2021/03/29   2021/04/16  
BDO/WE-A/2021/042   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu wizerunkowym dla miasta. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/03/31   2021/04/23  
BDO/KK/2021/040   Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2021/03/05   2021/03/18  
BDO/SP/2021/039   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina Zadanie w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.   2021/02/24   2021/03/01  
BDO/KK/2021/038   "Całoroczna oferta programowa 2021” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/02/18   2021/03/22  
BDO/IK/2021/037   Kibice razem Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   2021/02/22   2021/03/09  
BDO/SP/2021/036   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Pomoc społeczna   2021/02/09   2021/02/24  
BDO/PS/2021/035   "Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/02/08   2021/02/24  
BDO/SP/2021/030   Punkt pierwszej pomocy Pomoc społeczna   2021/01/21   2021/02/09  
BDO/SP/2021/029   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Dzialalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2021/01/13   2021/01/25  
BDO/IK/2021/027   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2021/01/19   2021/02/19  
BDO/PS/2021/026   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/01/05   2021/01/15  
BDO/IK/2021/025   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - I półrocze 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/01/05   2021/01/25  
BDO/SP/2021/024   Nabór Partnera na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubu Seniora prowadzonego w ramach programu wieloletniego "Senior+" w 2021 roku Pomoc społeczna   2020/12/31   2021/01/19  
BDO/IK/2021/020   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/07  
BDO/IK/2021/019   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/08  
BDO/IK/2021/018   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/31   2021/01/15  
BDO/SP/2021/016   Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym. Pomoc społeczna   2020/12/24   2020/12/30  
BDO/SP/2021/015   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2020/12/24   2020/12/30  
BDO/IK/2021/014   "Sport dzieci i młodzieży - Sport akademicki" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/18  
BDO/SP/2021/011   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/12/21   2020/12/31  
BDO/SP/2021/010   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/12/21   2020/12/31  
BDO/SP/2021/009   Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnopsrawnych   2020/12/21   2021/01/25  
BDO/SP/2021/008   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Dzialania na rzecz osób niepełnopsrawnych   2020/12/21   2021/12/31  
BDO/IK/2021/007   Wspieranie sportów indywidualnych– I edycja. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/12/22   2021/01/18  
BDO/IK/2021/006   Program wsparcia sportów wodych w dyscyplinach olipijskich - I edycja 2021. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2020/12/16   2021/01/07  
BDO/IK/2021/005   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/IK/2021/004   Wspieranie sportów walki – I edycja. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2020/12/16   2020/12/31  
BDO/KK/2021/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/SP/2021/002   „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie” Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/ID/2021/001   Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2021 roku Zadanie bedzie polegało na prowadzeniu: 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zwanych dalej NPP) wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej, 4 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zwanych dalej NPO) wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej   2020/11/26   2020/11/30  
BDO/PS/2020/085   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Realizacja zadań publicznych określonychw art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   2020/09/22   2020/10/13  
BDO/KK/2020/053   „Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021” działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/02/18   2020/02/26  
BDO/KK/2020/034   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. realizacja zadań publicznych określonychw art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego    2020/01/13   2020/01/31  
BDO/KK/2020/023   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    2020/01/13   2020/01/27  
BDO/JG/2020/008   "Wspieranie oddolnych inicjatyw organiazacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin" działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/JG/2020/007   "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/006   "Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich" zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/005   "Prowadzenie Centrum Wolontariatu" zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2019/12/16   2020/12/16  
BOP/ID/2015/033   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2015/02/06   2015/02/16  
BOP/ID/2015/004   „Całoroczna oferta programowa 2015” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2015 przez podmioty uprawnione.    2014/12/18   2015/01/15  
BOP/ID/2015/003   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2014/12/18   1900/01/01