Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/JG/2021/045   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych „Pod Platanami” skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2021/04/06   2021/04/13  
BD/WEA/2021/041   Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "Szmaragd" w Szczecinie przy ul. Kopalnianej 12 w latach 2021-2023 zadanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa   2021/03/09   2021/03/29  
BDO/KK/2021/040   Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2021/03/05   2021/03/18  
BDO/SP/2021/039   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina Zadanie w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.   2021/02/24   2021/03/01  
BDO/KK/2021/038   "Całoroczna oferta programowa 2021” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/02/18   2021/03/22  
BDO/IK/2021/037   Kibice razem Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   2021/02/22   2021/03/09  
BDO/SP/2021/036   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Pomoc społeczna   2021/02/09   2021/02/24  
BDO/PS/2021/035   "Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/02/08   2021/02/24  
BDO/WEA/2021/034   Prowadzenie środowiskowej działanośći infromacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii Zadanie z zakresu redukcji szkód, polegające na prowadzeniu wielodyscyplinarnych działań środowiskowych (profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, wspierających itp.) mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Szczecina.   2021/02/10   2021/03/01  
BDO/WEA/2021/033   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią Zadanie będzie polegało na wdrażaniu skutecznych rozwiązań uprzedzających z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób, które ze względu na czynniki biologiczne, społeczne, środowiskowe itp. narażone są na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia uzależnienia od narkotyków, w tym nowych syntetycznych substancji psychoaktywnych - NSP.   2021/02/02   2021/02/18  
BDO/WEA/2021/032   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych.   2021/01/29   2021/02/12  
BDO/WEA/2021/031   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego.   2021/01/29   2021/02/18  
BDO/SP/2021/030   Punkt pierwszej pomocy Pomoc społeczna   2021/01/21   2021/02/09  
BDO/SP/2021/029   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Dzialalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2021/01/13   2021/01/25  
BDO/WEA/2021/028   Opieka paliatywna Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin    2021/02/03   2021/02/18  
BDO/IK/2021/027   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2021/01/19   2021/02/19  
BDO/PS/2021/026   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/01/05   2021/01/15  
BDO/IK/2021/025   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - I półrocze 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/01/05   2021/01/25  
BDO/SP/2021/024   Nabór Partnera na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubu Seniora prowadzonego w ramach programu wieloletniego "Senior+" w 2021 roku Pomoc społeczna   2020/12/31   2021/01/19  
BDO/WEA/2021/023   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz współuzależnione.   2020/12/31   2021/01/19  
BDO/WEA/2021/022   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót - FAS) Zadanie będzie polegało na prowadzeniu wielokierunkowych działań zwiększających dostępność pomocy dla dzieci z FAS, ich opiekunów oraz kadry pracującej na rzecz tych osób, w szczególności specjalistycznych form wsparcia o charakterze profilaktycznym, edukacyjno - informacyjnym oraz wspierającym.   2020/12/31   2021/01/19  
BDO/WEA/2021/021   Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie na parterze budynku, zaprojektowanym i wyposażonym tak, aby był dostępny i spełniał potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.   2020/12/29   2020/12/31  
BDO/IK/2021/020   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/07  
BDO/IK/2021/019   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/08  
BDO/IK/2021/018   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/31   2021/01/15  
BDO/WEA/2021/017   Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji w 2021 Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji do 31.12.2022 roku, związanego z trwałością projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2020/12/30   2021/01/22  
BDO/SP/2021/016   Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym. Pomoc społeczna   2020/12/24   2020/12/30  
BDO/SP/2021/015   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2020/12/24   2020/12/30  
BDO/IK/2021/014   "Sport dzieci i młodzieży - Sport akademicki" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/18  
BDO/WEA/2021/013   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemcó Przedmiotem konkursu jest prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców    2020/12/21   2020/12/30  
BDO/WEA/2021/012   Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2021 r. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 25 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (uczestników projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin") w miejscu ich zamieszkania w 2021 roku, wraz z udzieleniem dotacji na jego zrealizowanie.   2020/12/21   2020/12/30  
BDO/SP/2021/011   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/12/21   2020/12/31  
BDO/SP/2021/010   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/12/21   2020/12/31  
BDO/SP/2021/009   Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnopsrawnych   2020/12/21   2021/01/25  
BDO/SP/2021/008   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Dzialania na rzecz osób niepełnopsrawnych   2020/12/21   2021/12/31  
BDO/IK/2021/007   Wspieranie sportów indywidualnych– I edycja. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/12/22   2021/01/18  
BDO/IK/2021/006   Program wsparcia sportów wodych w dyscyplinach olipijskich - I edycja 2021. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2020/12/16   2021/01/07  
BDO/IK/2021/005   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/IK/2021/004   Wspieranie sportów walki – I edycja. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2020/12/16   2020/12/31  
BDO/KK/2021/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/SP/2021/002   „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie” Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/ID/2021/001   Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2021 roku Zadanie bedzie polegało na prowadzeniu: 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zwanych dalej NPP) wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej, 4 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zwanych dalej NPO) wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej   2020/11/26   2020/11/30  
BDO/PS/2020/085   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Realizacja zadań publicznych określonychw art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   2020/09/22   2020/10/13  
BDO/KK/2020/053   „Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021” działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/02/18   2020/02/26  
BDO/KK/2020/034   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. realizacja zadań publicznych określonychw art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego    2020/01/13   2020/01/31  
BDO/KK/2020/023   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    2020/01/13   2020/01/27  
BDO/JG/2020/008   "Wspieranie oddolnych inicjatyw organiazacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin" działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/JG/2020/007   "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/006   "Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich" zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/005   "Prowadzenie Centrum Wolontariatu" zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2019/12/16   2020/12/16  
BOP/ID/2015/033   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2015/02/06   2015/02/16  
BOP/ID/2015/004   „Całoroczna oferta programowa 2015” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2015 przez podmioty uprawnione.    2014/12/18   2015/01/15  
BOP/ID/2015/003   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2014/12/18   1900/01/01