Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
27/2004
Nazwa zadania:
Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zawierające działania z zakresu profilaktyki uzależnień do realizacji przez podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, realizowane dla adresatów zadania, którymi są osoby bezdomne na terenie Szczecina zagrożone uzależnieniem, i wykluczeniem społecznym.
Termin składania:
2004/12/21
Data decyzji:
2005/01/24

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób .
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.      Nazwa zadania: Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej( Dz.U. Nr 64 poz. 593).
 
2.      Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zawierające działania z zakresu profilaktyki uzależnień do realizacji przez podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, realizowane dla adresatów zadania, którymi są osoby bezdomne na terenie Szczecina zagrożone uzależnieniem, i wykluczeniem społecznym.
Zadanie do realizacji w sposób ciągły, z tym że z uwzględnieniem w ofercie działań dodatkowych planowanych realizacji w miesiącach zimowych oraz możliwości ubiegania się o powierzenie funkcji Pogotowia Zimowego, która to funkcja nie może być rozdzielone do realizacji przez różne podmioty. Zadanie w części realizowane dla adresatów nieodpłatnie.
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego i podobnego rodzaju na terenie Miasta Szczecina, posiadające własne placówki, odpowiednie zasoby lokalowe, sprzętowe, kadrowe niezbędne doświadczenie oraz podmioty nie prowadzące dotychczas takiej działalności o ile na potrzeby tego zadania dysponują odpowiednimi zasobami, możliwymi do włączenia do systemu pomocy społecznej Miasta Szczecina na potrzeby tego zadania od dnia 01.01.2005 r.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Maksymalna łączna wysokość środków Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 800 000  zł.
 
4.       Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
a)       Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania oferty ma prowadzenie kilku placówek przez oferenta, w sposób częściowy, przyznając dotację jedynie na część z nich lub dla części podopiecznych,
b)       złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c)       zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
d)       szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.
 
5.       Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2005 do 31.12.2005 przez okres 12 miesięcy roku w sposób ciągły z uwzględnieniem w sposób szczególny zadań w okresie zimowym. 
Placówki zobowiązane będą działać w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i zgodnie z zakresem powierzonych im zadań oraz określonej w umowie liczbie miejsc zaoferowanych dla poszczególnych grup osób bezdomnych przyjmować osoby skierowane przez MOPR.
Oferenci zobowiązani są planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą działalność placówki oraz realizowane w 2005 r programy.
Umowa zawarta na realizację zadania może zawierać zapisy uzależniające wysokość kolejnych transz dotacji w ramach przyznanej maksymalnej kwoty rocznego dofinansowania od stopnia wykorzystania miejsc w placówkach i liczby osób dla których zrealizowano planowane programy.
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1, dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym :
-          opis planowanych działań i zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i programów wyprowadzania z bezdomności
oraz planowane do osiągnięcia efekty działania,
-          liczbę miejsc dla tych kategorii bezdomnych (mężczyźni, kobiety, matki z dziećmi, rodziny, młodociani, osoby starsze, wymagające szczególnej pielęgnacji i opieki, niepełnosprawni, ewentualnie inne szczególne grupy), dla których podmiot prowadzący oferuje miejsca i programy, 
-          regulamin placówki zawierający prawa i obowiązki podopiecznych oraz zasady ustalania odpłatności i zwolnień z odpłatności,
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
-          opis bazy lokalowej i jej standard,
-          wyposażenie placówki, (tytuł prawny do lokalu w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, warunki sanitarne, liczba miejsc w placówce z informacją o ich przeznaczeniu dla różnych kategorii osób bezdomnych, w tym miejsc dodatkowych w okresie zimowym,
-          kwalifikacje kadry, w tym kwalifikacje do prowadzenia profilaktyki uzależnień,
w zakresie przewidywanych kosztów realizacji zadania:
-          wysokość już pozyskanych środków na realizację zadania w 2005 r. z innych źródeł,
-          określenie w jakim stopniu zadanie realizowane będzie jako nieodpłatne i dla jakich kategorii podopiecznych zadanie realizowane będzie jako nieodpłatne.
Oferenci składający jedną ofertę i ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania, odrębnie dla każdej z placówek.
Oferenci ubiegający się o pełnienie funkcji Pogotowia Zimowego przedstawiają odrębnie opis i program tej funkcji oraz zasoby niezbędne do jego wypełnienia (możliwości transportowe) w ramach jednej oferty.
 
6.       Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w art. 29 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
 
7.       Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dokona merytorycznej oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia i przedstawi propozycję kwoty dotacji na realizację poszczególnych ofert wraz z uzasadnieniem.
Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja d.s. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z propozycjami Wydziału przedstawi swoją ocenę Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.
Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
Podpisanie umowy, o której mowa w pkt. 4 nastąpi w grudniu 2004, by zapewnić realizację zadania poczynając od 01.01.2005 r. oraz ciągłość opieki nad bezdomnymi w okresie zimy 2004/2005.
Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert. 
Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo brane będą pod uwagę:
-          wyposażenie placówki i jej znaczenie dla zaspokojenia potrzeb systemu pomocy społecznej Miasta w tym aktualna liczba podopiecznych objętych pomocą MOPR,
-          precyzyjna, rzetelna i realna oferta oraz możliwość weryfikacji planowanych do osiągnięcia celów,
-          przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard  będzie taki sam lub zbliżony
 
8.       Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
-  2003 r. 215 000 zł.                            Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej               
-  2003r.                  225 000 zł.                            CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamińskiej
-  2003 r. 57 000 zł.                                Fundacja Pomocy Samotnej Matce
-  2003 r. 52 995 zł.                                Stowarzyszenie FENIKS
 
-  2004 r. 141 600 zł.                              Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej               
-  2004r.                  273 600 zł.                            CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamińskiej
-  2004r.                    57 000 zł.                                Fundacja Pomocy Samotnej Matce
-  2004r.                  172 800 zł.                            Stowarzyszenie FENIKS
-  2004 r.   99 360 zł.                            Polski Komitet Pomocy Społecznej
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
9.       Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Jacek Cerebież Tarabicki – telefon 424 56 79, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej.
 
 
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/11/19, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:40:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:40:47 modyfikacja wartości