Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2007/040
Nazwa zadania:
Organizacja letnich warsztatów ekologicznych
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu organizacji letnich warsztatów ekologicznych - wybranie najciekawszej oferty edukacji realizowanej poza zajęciami lekcyjnymi - przygotowanej przez organizację pozarządową posiadającą doświadczenie oraz wykształconą kadrę.
Termin składania:
2007/05/18
Data decyzji:
2007/05/30

    

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
    
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
1. Nazwa zadania:
Organizacja letnich warsztatów ekologicznych.
 
2. Rodzaj zadania:
    Zadanie z zakresu organizacji letnich warsztatów ekologicznych – wybranie najciekawszej oferty edukacji realizowanej poza zajęciami lekcyjnymi - przygotowanej i realizowanej przez organizację pozarządową posiadającą doświadczenie oraz wykształconą kadrę. Ocenie zostanie poddana wartość merytoryczna programu edukacyjnego przygotowana w oparciu
o walory miejscowości w której są organizowane warsztaty. Istotny dla wartości programu będzie wkład własny organizacji wyrażony w uwzględnionych w programie pomocach audiowizualnych, programach komputerowych, przenośnym sprzęcie laboratoryjnym etc. którego wykorzystanie wpłynie na podniesienie wartości merytorycznej programu. Organizacja pozarządowa przygotowując program musi zadbać o patronat medialny, którego efektem będzie ukazanie się informacji, felietonu z realizacji zadania w gazecie, czasopiśmie o charakterze ogólnokrajowym. Przedstawiona oferta będzie podlegać także kryteriom oceny ekonomicznej, dlatego też istotne jest pozyskanie innych środków finansowych których wysokość będzie miała bezpośredni wpływ na czas realizacji programu oraz objęcie nim największej grupy młodzieży.
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
 
4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
 
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.07.2007 roku do 31.08.2007 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873
z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.


6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej
w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) zakres rzeczowy zadania - precyzyjny opis planowanego działania, diagnoza sytuacji, harmonogram realizacji – adekwatne do przedmiotu oferty,
b) doświadczenie organizacji (przeprowadzone w ciągu ostatnich 3 lat zadań z udziałem środków publicznych, opinie podmiotów oceniających sposób realizacji tych zadań),
c) doświadczenie i kwalifikacje dotyczące przygotowania merytorycznego wykładowców,
d) wysokość finansowego wkładu własnego organizacji – w tym także inne źródła dofinansowań,
e) wkład własny w postaci bazy pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia działalności dydaktycznej takie jak np: pomoce audiowizualne, programy komputerowe, przenośny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań czystości wybranych składników środowiska,
f) przewidywany zakres odbiorców programu - istotne dla realizacji zadania jest objęcie nim możliwie największej liczby mieszkańców miasta,
g) oferta popularyzacji zadania poprzez patronat medialny umożliwiający opis zadania
w mediach o zasięgu ogólnopolskim, serwisach ekologicznych.
 
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2006 rok    20 000zł     Nazwa realizatora zadania: Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pokój 337J, telefon (91) 42 45 114 , www.szczecin.pl/bop/,
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Jacek Kowalski tel. 42-45-625, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

    Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Federacja Zielonych "GAJA" 10000.00
Liga Ochrony Przyrody 10000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/04/13, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 09:34:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 09:34:20 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/06/04 11:41:24 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/04/13 13:21:17 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/04/13 12:50:03 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/04/13 12:40:52 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/04/13 12:39:00 nowa pozycja