Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/JG/2010/069
Nazwa zadania:
Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych i Centrum Wspierania Aktywnych Obywateli, zwanego dalej w treści konkursu „Inkubatorem”.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
Termin składania:
2010/09/15
Data decyzji:
2010/09/27

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr264,poz.2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych i Centrum Wspierania Aktywnych Obywateli, zwanego dalej w treści konkursu „Inkubatorem”.
2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania w roku 2010 wynosi 100 000,- zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Kwoty przewidziane na realizację zadania publicznego w latach 2011 – 2014 nie są kwotami gwarantowanymi a ich ostateczna wysokość zależeć będzie od wysokości kwot, które zostaną przyjęte w uchwałach Rady Miasta Szczecin
w sprawie budżetu Miasta Szczecin w kolejnych latach na rok 2011, 2012, 2013
i 2014). Kwoty na kolejny rok budżetowy wnoszone będą do umowy głównej zawartej z wybranym(i) realizatorem(ami) zadania aneksami na podstawie wniosku składanego przez Zleceniobiorcę (ów) zadania w terminie do 30 października każdego roku.
4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
a) Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania organizacji, której oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,
b) Do oferty należy załączyć Program merytoryczny funkcjonowania Inkubatora do końca roku 2010 oraz propozycje na lata 2011 – 2014 – preferowane kierunki działalności to szkolenia, konferencja, seminaria, doradztwo, udostępnianie lokali dla organizacji i obywateli na preferencyjnych warunkach porównywalne z miejskimi preferencjami dla sektora społecznego; preferowana tematyka to aspekty prawne zakładania, funkcjonowania i likwidacji organizacji pozarządowych, finansowanie działalności organizacji, księgowość w organizacjach. Ponadto do oferty należy załączyć zestawienie ilości pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem oraz regulamin funkcjonowania inkubatora (w zakresie czasowego i stałego udostępniania pomieszczeń osobom i pomiotom zainteresowanym),
c) Dotacja może być wykorzystana w części na działalność opisaną w pkt. b) oraz na wydatki służące remontowi pomieszczeń Zleceniobiorcy(ów) jednak nie więcej niż 70% w roku 2010 oraz nie więcej niż 30% dotacji w kolejnych latach funkcjonowania Inkubatora (przy założeniu, ze jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy wieloletniej ze Zleceniobiorcą(ami) kwoty wydatków poniesione na modernizację pomieszczeń podlegać będą zwrotowi do budżetu Miasta,
d) Koszty administracyjne, uwzględnione w preliminarzu realizacji zadania, nie mogą przekroczyć 20% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania publicznego,
e) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje organizacja. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, organizacja dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji harmonogramu
i kosztorysu lub wycofuje swoją ofertę,
f) Przyznanie środków finansowych warunkuje złożenie rozliczenia z poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin zgodnie
z zawartą umową minął przed przystąpieniem organizacji do niniejszego otwartego konkursu ofert,
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) posiadają niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza, in.),
b) dysponują wykwalifikowana kadrą uczestniczącą w realizacji zadania i zdolną do jego realizacji lub posiadają stosowne porozumienia dotyczące tej kwestii,
c) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zadania,
d) przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na właściwym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami.


Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.
6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu oraz pieczątką organizacji w terminie do 15 września 2010 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) możliwością realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3ust. 3;
2) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 Ustawy, planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładem rzeczowym, osobowym, w tym uwzględni świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analizą i oceną realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Kryteria szczegółowe:
Lp. Nazwa kryterium Waga punktowa
1. Program merytoryczny funkcjonowania Inkubatora 0 – 20 pkt.
2. Regulamin funkcjonowania Inkubatora 0 – 20 pkt.
3. Za wniosek składany przez związek (konsorcjum, federację organizacji) lub za ofertę wspólną 10 pkt.
Razem maksymalnie 50 pkt.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli w terminie do 60 dni od dnia podanego w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia jako termin składania ofert.
Wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.
Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3:
2009 i 2010 – przedmiotowe zadanie nie było do tej pory realizowane przez Gminę Miasto Szczecin
Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone. Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop, e-mail:bop@um.szczecin.pl.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Joanna Gabinowska – Podinspektor w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych - telefon (91) 424 59 14, pokój 335 M lub Pan Paweł Szczyrski – Kierownik Biura - telefon (91) 424 51 00.
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy, Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Stowarzyszenie Polites, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS" 100000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2011/03/04, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2011/07/20 13:43:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2011/07/20 13:43:30 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2011/03/04 10:27:29 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2010/10/19 14:58:25 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2010/09/10 15:22:09 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2010/09/10 15:21:28 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2010/09/10 15:19:58 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2010/09/10 12:54:47 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2010/08/26 13:58:27 nowa pozycja