Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2007/059
Nazwa zadania:
Organizacja imprez sportowych w Szczecinie: Gryf Maraton MTB, Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2007/09/06
Data decyzji:
2007/09/13

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

 

1.      Nazwa zadania:

Organizacja imprez sportowych w Szczecinie

a)      Gryf Maraton MTB

b)     Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Skokach

       przezPrzeszkody

 

2.      Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

      Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi  24.000 zł.  

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Za wkład własny uznaje się tylko środki finansowe.

 

4.      Zasady przyznawania dotacji:

1. Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

    i  o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

2.  Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:

a)      udokumentują doświadczenie w realizacji podobnych zadań,

b)      przedstawią plan promocji imprezy

c)      posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zdolną do realizacji zadania (opiekunowie,
animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, opieka medyczna, in.).

 

5.      Termin i warunki realizacji zadania:

 

Realizacja  zadań przewidziana jest w terminie od 10 do 30 września 2007 r.

 

a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym
w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

 

6.      Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)  w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko
w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 6 września 2007 roku.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto 
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

a)      merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej (grupa uczestników i widzów, program, atrakcyjność, promocja)

b)      kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych zadań,

c)      efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),

d)      kalkulacja finansowa (środki własne, sponsorzy, wolontariusze),

e)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

 

8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2006 rok

zadanie 1 –  0 zł

zadanie 2 – 0 zł

 

2007 rok

zadanie 1 –  0 zł

zadanie 2 – 0 zł

 

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,                               

e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Katarzyna Zgolak – tel. (91) 424 58 71, Wydział Sportu i Turystyki

 

 

 

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorska Federacja Sportu 14000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/08/06, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/12/10 15:41:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/12/10 15:41:27 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/09/14 15:00:49 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/08/09 09:43:05 nowa pozycja