Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
38/2004
Nazwa zadania:
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na terenie Gminy Miasto Szczecin
Rodzaj zadania:
Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizujących działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą będącą skutkiem problemu alkoholowego. Realizacja zadania polega na: udzielaniu pomocy, prowadzeniu dyżurów interwencyjno – konsultacyjnych, poradnictwa rodzinnego, prawnego oraz psychologicznego
Termin składania:
2005/01/07
Data decyzji:
2005/03/08

 
PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
Realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.      Nazwa zadania:.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na terenie Gminy Miasto Szczecin
2.      Rodzaj zadania:
Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizujących działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą będącą skutkiem problemu alkoholowego. Realizacja zadania polega na: udzielaniu pomocy, prowadzeniu dyżurów interwencyjno – konsultacyjnych, poradnictwa rodzinnego, prawnego oraz psychologicznego
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 350 000 zł.
(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 
4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
a)      Dotację na realizację programu otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym
b)      Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym
c)      Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
d)      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa
pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentami
 
 
5. Termin realizacji zadania: obejmuje okres jednego roku, tj. od 01.01.2005 – 31.12.2005
 
6. Termin składania ofert: do 7 stycznia 2005 roku.
 
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a)      zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową i Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) 
b)      zadanie winno mieć określoną liczbę uczestników z uwzględnieniem podziału na grupy odbiorców
c)      zapewniać beneficjentom pomoc psychospołeczną, prawną i terapeutyczną
d)      z trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, rozliczający zwróci szczególną uwagę na następujące kwestie:
- przestrzeganie zaplanowanego harmonogramu – zgodne z przyjętymi programami
   realizowanie zadań merytorycznych,
- zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
- prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań     
   merytorycznych,
- szczególne i celowe wydatkowanie przyznanych środków,
- planowane do osiągnięcia efekty, z podaniem wskaźników efektywności.
Oferent może złożyć:
- Jedną ofertę na wybrane zadanie
- Kilka ofert, każda na inne zadanie będące przedmiotem konkursu
Wybór najlepszych ofert nastąpi w terminie do 60 dni od zapoznania się z nimi.
Odrzuceniu podlegają oferty
q       Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu
q       Niekompletne
q       Złożone po terminie
q       Dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę
q       Złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie
q       Nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
q       Zakres rzeczowy zadania – precyzyjny opis planowanego działania, diagnoza sytuacji, harmonogram realizacji – adekwatne do przedmiotu oferty
q       Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty
q       Posiadanie przez oferenta bazy lokalowej, jej standard i wyposażenie (tytuł prawny do lokalu w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), warunki sanitarne
q       Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji
q       Możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę
q       Kwalifikacje kadry realizującej zadanie, w tym potwierdzone przez uprawnione placówki kwalifikacje terapeutów
q       Programy terapii indywidualnej i grupowej, z podaniem ilości uczestników, godzin i scenariusza zajęć
q       Plan superwizji dla terapeutów
q       Informacja o działalności edukacyjno – informacyjnej
q       Informacja o współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz realizacji interwencji w przypadku zaistnienia przemocy
q       Zgodność z założeniami kierunkowymi projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Dotacja nie może być udzielona na:
- Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów z tym
   związanych,
- Działalność, która należy do zadań własnych innych jednostek administracji publicznej,
- Działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
- Działalność polityczną i religijną.
 
 
 
 
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2004 rok   -             Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
                  Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w kwocie: 90 720 zł
                              Ośrodek Wspierania Rodziny, w kwocie: 129 280 zł
                              Ośrodek Opiekuńczo – Adopcyjny, w kwocie 20 000 zł
-         Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki
w kwocie: 172 000 zł
-         Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej „Telefon Zaufania 988”,
w  kwocie: 19 000 zł
-         Stowarzyszenie na rzecz Tolerancji i Praw Człowieka „Partner”,
w kwocie: 25 000 zł
-         Stowarzyszenie „ERKA”, w kwocie 70 000 zł
-         Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, w kwocie: 25 000 zł
-         ZHP Chorągiew Zachodniopomorska „Bezpieczne podróże Guliwera”
w kwocie: 30 000 zł
2003 roku   -             Polska Fundacja Dobrych Templariuszy Oddział w Szczecinie,
w kwocie: 100 000 zł
-         Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w kwocie: 60 000 zł
Ośrodek Wspierania Rodziny, w kwocie: 145 620 zł
-         Towarzystwo Przyjaciół dzieci Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki,
 w kwocie 172 500 zł
-         Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej „Telefon Zaufania 988”,
w kwocie: 19 480 zł
-         Stowarzyszenie na rzecz Tolerancji i Praw Człowieka „Partner”,
w kwocie: 77 660 zł
-         Stowarzyszenie „ERKA”, w kwocie: 26 070 zł
-         Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, w kwocie: 25 000 zł
 
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Tatiana Duklas - telefon 424-56-67,
e-mail.tduklas@um.szczecin.pl, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),
2)      Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.)
3)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań może ulec zmianie – ostateczna wysokość będzie znana po zatwierdzeniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 30000.00
Szczecińskie Towarzystwo Ognisk Rodzinnych 20000.00
Stowarzyszenie ERKA 50000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/12/09, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 11:14:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 11:14:49 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/03/17 14:13:37 modyfikacja wartości