Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/066
Nazwa zadania:
Integracja i aktywizacja środowiska osób po kryzysie psychicznym.
Rodzaj zadania:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2009/06/12
Data decyzji:
2009/06/24

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Integracja i aktywizacja środowiska osób po kryzysie psychicznym.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu : DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych z chorobami psychicznymi, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 10.000,-zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
a) Rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji,
b) Dotacje nie będą przyznane na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów projektów,
c) Proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją,
d) Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert,
e) przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony,
f) przy rozpatrywaniu ofert Miasto dokona ich oceny pod kątem zgodności
z przyjętymi i zaaprobowanymi priorytetami polityki Miasta, zdiagnozowanymi potrzebami na rzecz osób niepełnosprawnych,
g) złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za odpowiadającą potrzebom Miasta nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 12 czerwca 2009 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej
w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
· zakres rzeczowy zadania,
· objęcie programem jak największej liczby uczestników,
· posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
· rodzaj i celowość planowanych kosztów, szczegółowe koszty zajęć, dokładny opis merytoryczny.
· zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
· analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 r. - 25 500 zł - Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina”
2009 r. - 0 zł

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.eu ;e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami jest Pan(i) Beata Andruszkiewicz – telefon (91) 424 5670, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/05/08, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/01/12 16:02:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/01/12 16:02:14 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/05/08 13:56:50 nowa pozycja