Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/022
Nazwa zadania:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Rodzaj zadania:
rodzaje zadań opisane w treści konkursu
Termin składania:
2005/05/25
Data decyzji:
2005/06/02

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie i powierzenie wykonania zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Miasta Szczecina, wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.

 1. Nazwa zadań: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 2. Rodzaje zadań:
  1. Międzynarodowy Festiwal ‘ZMAGANIA JAZZOWE’ - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 50 % całkowitego budżetu realizacji zadania.
  2. Przygotowanie i realizacja spotkań i imprez literackich, muzycznych, teatralnych oraz upowszechniających wiedzę o historii Szczecina w Klubie Storrady, a także promocję Szczecina w Berlinie - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: 8 000 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
  3. Organizacja IX Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie w 2005 roku - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: 15 000 zł.
  4. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

  5. Prowadzenie całorocznej działalności interdyscyplinarnego ośrodka kultury w dzielnicy Niebuszewo - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
  6. Wspieranie twórczości osób niepełnosprawnych w dziedzinie muzyki i teatru - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: 7 000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 - w tym na muzykę 4 000 zł., na teatr 3 000 zł).
  7. Organizacja seminarium z okazji 60 – lecia polskiego Pomorza i Szczecina pt: “Sztuka XX wieku w Szczecinie i na Pomorzu – przemiany i kontynuacje” - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

 

 

 

 

3. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z dnia 29 maja 2003 roku.)

4. Termin realizacji zadania: od 31 maja 2005 roku do31 grudnia 2005 roku.

6. Termin składania ofert: do 25 maja 2005 roku.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty (inne niż opisane w ustawie):

 • merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury i sztuki,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę; kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, posiadane zasoby,
 • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem i instytucjami kultury; opinie, rekomendacje,
 • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta, dysponowanie odpowiednio wyszkoloną i doświadczoną kadrą,
 • koszty realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

zadanie pierwsze:

2004 rok 70 000 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa

2003 rok 20 000 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa

zadanie drugie: w roku ubiegłym brak realizacji takiego zadania

zadanie trzecie:

2004 rok 5.000 zł Nazwa realizatora zadania: Związek Ukraińców w Polsce

zadanie czwarte:

2004 rok 60 000 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie Miejsce Sztuki OFFicyna

zadanie piąte:

2004 rok 3.000 zł Nazwa realizatora zadania: Polski Związek Głuchych

2004 rok 10.000 zł. Nazwa realizatora zadania: Polski Związek Niewidomych

zadanie szóste: w roku ubiegłym brak realizacji takiego zadania.

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój168C, telefon 4245 105, www.szczecin.pl/bop/ , e-mail : bop@um.szczecin.pl.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Podmiotami są:

Pan Andrzej Oryl – telefon 4245 651 Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,

Pani Marlena Chybowska – telefon 424-56-60 Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,

Pani Joanna Kozakowska – telefon 424-56-60 Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.).

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Historyków Sztuki 10000.00
Polski Związek Niewidomych 4000.00
Związek Ukraińców w Polsce 15000.00
Polski Związek Głuchych 3000.00
Stowarzyszenie Klub Storrady 8500.00
Stowarzyszenie OFFIcyna 50000.00
Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa 50000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/04/25, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 14:57:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 14:57:32 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/01/26 14:21:34 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/04/25 10:30:29 nowa pozycja