Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/070
Nazwa zadania:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych na terenie Gminy Miasto Szczecin
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych
Termin składania:
2005/12/23
Data decyzji:
2006/01/11

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych na terenie Gminy Miasto Szczecin

 

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie (wsparcie).

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

 

   

 1. Nazwa zadania:
 2. Rodzaj zadania:
 3.  

  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych na terenie Gminy Miasto Szczecin

   

   

   

  Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych

  Celem zadania jest:

    

  1. zapewnienie dostępności do usług terapeutycznych dla osób: uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz nadużywających alkoholu i ich rodzin

    

    

  2. ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol oraz uzależnionych od alkoholu

    

    

  3. ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu

    

   

  Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: osoby nadużywające, uzależnione i współuzależnione, w tym: dzieci i młodzież oraz ich rodziny.

   

  3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2006:

  W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecina na rok 2006 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie

   

    

  1. Zasady przyznawania dotacji:
  Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 200 000,- zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.

  1. zgodnie z art. 4ą Ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz.1231) oraz poniższymi zasadami:

    

    

  1. dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,

    

    

  2. dotacja może być przyznana na prowadzenie jednej placówki oraz na prowadzenie kilku placówek jeśli z taką ofertą wystąpi podmiot uprawniony,

    

    

  3. Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania oferty ma prowadzenie kilku placówek, w sposób częściowy, przyznając dotację jedynie na część z nich lub jedną,

    

  4. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
  5. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art.11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

    

  6. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.

    

   

  5. Termin i warunki realizacji zadania:

  Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2006 do 31.12.2006 przez okres 12 miesięcy w roku w sposób ciągły.

  Placówki zobowiązane będą działać w sposób następujący:

    

  1. pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie

    

    

  2. wspierać rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji

    

    

  3. współpracować z: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, ośrodkami terapii uzależnień i innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemem uzależnienia od alkoholu oraz uzależnień krzyżowych

    

    

  4. prowadzić w szczególności następujące formy pracy:

    

    

  1. Działania psychologiczno-terapeutyczne:

    

  2.  

  3. procedura krótkiej interwencji wobec pijących

    

    

  4. pomoc psychologiczna i prawna

    

    

  5. krótka interwencja i zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych

    

   krzyżowo i z podwójną diagnozą

    

  6. grupy wsparcia dla osób w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez c

    

   członka rodziny

    

  7. pomoc terapeutyczna Dorosłym Dzieciom Alkoholików

    

    

  8. terapia dla dzieci z rodzin alkoholowych

    

    

  9. systemowa terapia rodzin alkoholowych

    

    

  10. inne działania niezbędne do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i

    

   rehabilitacyjnej w Gminie Szczecin

     

   1. Działania informacyjne, obejmujące:

     

    1.  

    2. prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym;

      

      

    3. w miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie i kierowanie ich do innych placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania alkoholu

      

      

    4. współpracę ze środkami masowego przekazu, mającą na celu kształtowanie świadomości społecznej w zakresie skali i mechanizmów alkoholizmu oraz metod przeciwdziałania

      

     

    Zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

     

    Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na :

       

     1. utrzymanie lokalu

       

       

     2. materiały biurowe i dydaktyczne

       

       

     3. wynagrodzenia pracowników placówek w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło

       

       

     4. wynagrodzenia superwizorów terapeutów uzależnień

       

       

     5. koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10% brutto dotacji o którą się ubiegają

       

       

     6. bieżące naprawy i konserwacje lokalu

       

       

      Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:

        

      1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis i harmonogram planowanego działania

        

        

      2. Informację o terminie i miejscu realizacji zadania

        

        

      3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania

        

        

      4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania

        

        

      5. Informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych )

        

        

      6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadania dotyczy

        

     dodatkowo powinien zawierać:

     w zakresie programowym:

        

      1. Opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty

        

        

      2. Krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania

        

     w zakresie informacji o posiadanych zasobach:

     opis lokalu i liczba pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), informacje o kwalifikacjach kadry oraz superwizorów.

      

     Oferenci ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania odrębnie dla każdej z placówek.

      

     6. Termin składania ofert:

     Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 23 grudnia 2005 roku .

     Koperty powinny być opisane: pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”

     Uwaga

     ! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

     .

      

       

     1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:

       

     2. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

         

       1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego

         

         

       2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności

         

         

       3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

         

         

       4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.

         

         

       5. Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja ds. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.

         

         

       6. Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

         

         

       7. Podpisanie umowy, o której mowa w pkt. 4 ogłoszenia nastąpi w grudniu 2005, by zapewnić realizację zadania poczynając od 01.01.2006 r.

         

         

       8. Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert

         

         

       9. Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem

         

         

       10. Położenie placówki i znaczenie dla danego środowiska lokalnego w tym określenie liczby podopiecznych objętych pomocą MOPR,

         

         

       11. Wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej

         

       

        

      1. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, i innym podmiotom.

        

       

      W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005r. zadanie nie było realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert

       

      Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/

      e-mail:bop@um.szczecin.pl

       

      9. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Tatiana Duklas - telefon 424 5667; adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

       

       

       

            Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
     Realizator Kwota dotacji
     Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej OIK 80000.00
     Szczecińskie Towarzystwo Ognisk Rodzinnych 20000.00
     Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej OWR 15000.00
     udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/11/23, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 10:29:28
     Historia zmian:
     Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
     Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 10:29:28 modyfikacja wartości
     Wioletta Engel-Araźna 2006/01/16 14:59:11 modyfikacja wartości
     Sylwia Pączka 2005/11/23 12:59:29 nowa pozycja