Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/018
Nazwa zadania:
Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Rodzaj zadania:
Prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży na terenie Gminy Miasto Szczecin pod hasłem „Ku profilaktyce uzależnień od środków psychoaktywnych, na przekór nudzie!”
Termin składania:
2005/05/21
Data decyzji:
2005/07/01

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
og³asza otwarty konkurs ofert na:
realizacjadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i
przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
 
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Gminy Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
1.      Nazwa zadania
PORZ¥DEK I BEZPIECZETWO PUBLICZNE ORAZ PRZECIWDZIA£ANIE PATOLOGIOM SPO£ECZNYM
 
2.      Rodzaj zadania
Prowadzenie klubu œrodowiskowego dla m³odzie¿y na terenie Gminy Miasto Szczecin pod has³em „Ku profilaktyce uzale¿nie œrodksychoaktywnych, na przekudzie!”
Zadanie kierowane jest do organizacji po¿ytku publicznego i pozarz¹dowych  oraz instytucji realizuj¹cych dzia³ania na rzecz przeciwdzia³ania alkoholizmowi i innych uzale¿nie œrodksychoaktywnych.
Realizacja zadania polega na: prowadzeniu klubu m³odzie¿owego jako alternatywy wobec ryzyka uzale¿nienia; edukacji; dzia³alnoœci sportowo-rekreacyjnej; organizowaniu imprez i festyn charakterze profilaktycznym.
 
3. Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania - 100.000,- z³.(s³ownie: sto tysi z³otych 00/100).
 

4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poni¿szymi kryteriami:

a)   Dotacja realizacjrogramu otrzymaj¹ podmioty, kth oferty zostan¹ uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postwaniu konkursowym
b)   Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zada kth mowa w og³oszeniu konkursowym
c)   Z³o¿enie oferty o dotacjie gwarantuje przyznania œrodk wysokoœci, o ktwystje oferent
d)   Zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nast¹pi w trybie
okreœlonym w art.11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci      po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z p zm.)
e)   Szczege i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadaguluje umowa
pomiy Gmin¹ Miasto Szczecin a oferentami
 
5. Termin realizacji zadania: obejmuje okres od 01.05.2005 – 31.12.2005
 
6. Termin sk³adania ofert: do 21 maja 2005 roku
Oferty zawieraj¹ce wszystkie niezbe za³¹czniki oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalaj¹ce ocenidolnoœferenta do spe³nienia warunk kth mowa w pkt. 5 nale¿y sk³ada Biurze Obs³ugi Interesantrz Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od daty og³oszenia konkursu
 
7.      Warunki, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
a)  Zadania powinny byrealizowane zgodnie z zawart¹ umow¹ i Ustaw¹
o wychowaniu w trzeŸwoœci i zapobieganiu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z p zm.) 
b)  Zadanie winno miekreœlon¹ liczbczestnik uwzglieniem podzia³u
na grupy odbiorcFONT>
c)  Zapewniaeneficjentom mo¿liwoœczestnictwa w zajach organizowanych przez
klub m³odzie¿owy
d)  W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, rozliczaj¹cy zwrszczeg uwaga nastj¹ce kwestie:
-    Przestrzeganie zaplanowanego harmonogramu – zgodne z przyjmi programami realizowanie zadarytorycznych,
-    Zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
-    Prawid³owe, rzetelne i terminowe sporz¹dzanie rozliczenansowych i sprawozdarytorycznych,
-    Szczeg i celowe wydatkowanie przyznanych œrodk/FONT>
-    Planowane do osi¹gnia efekty, z podaniem wskaŸnikfektywnoœci
Oferent mo¿e z³o¿y/FONT>
•    Jedn¹ oferta wybrane zadanie
•    Kilka ofert, ka¿da na inne zadanie bce przedmiotem konkursu
 
Wybajlepszych ofert nast¹pi w terminie do 60 dni od zapoznania si nimi.
Odrzuceniu podlegaj¹ oferty:
-   Z³o¿one na drukach innych ni¿ wskazane w niniejszym og³oszeniu
-   Niekompletne
-   Z³o¿one po terminie
-   Dotycz¹ce zadania, ktnie jest obj celami statutowymi organizacji sk³adaj¹cej ofertFONT>
-   Z³o¿one przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym og³oszeniem do wzia udzia³u w konkursie
-  Nie dotycz¹ce pod wzglm merytorycznym zadakazanych w og³oszeniu
Oferty b oceniane wed³ug nastj¹cych kryteri/FONT>
-  Zakres rzeczowy zadania – precyzyjny opis planowanego dzia³ania, diagnoza sytuacji, harmonogram realizacji – adekwatne do przedmiotu oferty
-  Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doœwiadczenia w zakresie realizacji zadania bcego przedmiotem oferty
-  Posiadanie przez oferenta bazy lokalowej, jej standard i wyposa¿enie (tytu³ prawny do lokalu w przypadku zamiaru rozpocza dzia³alnoœci), warunki sanitarne
-  Rodzaj i celowoœlanowanych kosztw tym wielkoœ celowoœnioskowanej dotacji
-  Mo¿liwoœealizacji zadania przez podmiot sk³adaj¹cy ofertFONT>
-  Kwalifikacje kadry realizuj¹cej zadanie
-  Program dzia³ania klubu m³odzie¿owego z podzia³em na zadania szczege i zaplanowan¹  iloœczestnikFONT>
-  Informacja o dzia³alnoœci edukacyjno – informacyjnej
-  Informacja o wspacy z instytucjami i organizacjami w zakresie realizowanego zadania
-  Zgodnoœ za³o¿eniami kierunkowymi projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemlkoholowych na 2005 rok
 
Dotacja nie mo¿e bydzielona na:
- Pokrycie deficytu zrealizowanych wczeœniej przedsiioraz refundacjosztFONT>
  z tym zwi¹zanych,
- Dzia³alnoœktnale¿y do zadaasnych innych jednostek administracji publicznej,
- Dzia³alnoœospodarcz¹ podmiotrowadz¹cych dzia³alnoœo¿ytku publicznego,
- Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
- Dzia³alnoœolityczn¹ i religijn¹.
 
8.  Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowym, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym
W roku 2003 nie finansowano wy¿ej opisanego zadania.
 
W roku 2004 finansowanie na mocy umtrzyma³y nastj¹ce podmioty:
  1. Stowarzyszenie Przyjaciuszpasterstwa Akademickiego „RAZEM” w Szczecinie, w kwocie: 19.487,87 z³.
  2. Stowarzyszenie „MOST” w Szczecinie, w kwocie: 20.000,00 z³.
  3. Miejski Oœrodek Kultury, w kwocie: 40.000,00 z³.
  4. Dom Kultury „Klub Skolwin”, w kwocie: 60.000,00 z³.
  5. Dom Kultury „S³owianin”, w kwocie: 74.000,00 z³.
 
W konkursie mog¹ uczestniczyymieni w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci  po¿ytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z dnia 29 maja 2003r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje  dotycz¹ce konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pok68C, telefon 4245105, www.szczecin.pl/bop/,  e-mail: bop@um.szczecin.pl
 
9.   Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Tatiana Duklas – tel. 4245 667,
 e-mail. tduklas@um.szczecin.pl Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej
Postwanie bie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustaw¹ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poŸn. zm.),
2)      Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
UWAGA!

Planowana wysokoœrodkrzeznaczona na realizacjadazakresu przeciwdzia³ania alkoholizmowi mo¿e ulec zmianie po uchwaleniu przez Radiasta Szczecina Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problembsp; Alkoholowych na 2005 rok.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie "MOST" 20000.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 10300.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM" 23400.00
Stowarzyszenie "ERKA" 12700.00
Klub Sportowy "WISKORD SZCZECIN" 33600.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/04/20, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 10:27:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 10:27:24 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/07/07 11:31:05 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/07/07 11:03:10 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/06/01 07:55:17 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/06/01 07:54:28 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/05/31 14:33:24 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/04/22 08:33:40 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/04/20 10:53:28 nowa pozycja