Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75655165

Aktualna strona: 356438

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/2005/023
Nazwa zadania:krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Rodzaj zadania:szczegóły w treści konkursu
Termin składania ofert:2005/05/25

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie działań dotyczących krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania: krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej.

 1. Rodzaj zadania: wypoczynek letni dzieci i młodzieży Miasta Szczecina w roku 2005.

Zadanie dotyczy przyznania dotacji na sfinansowanie wypoczynku letniego organizowanego w formie

 1. półkolonii organizowanej dla dzieci ze szkół podstawowych Miasta Szczecina na terenie osiedli Miasta Szczecina,
 2. kolonii, obozów, warsztatów organizowanych w kraju lub za granicą dla dzieci i młodzieży szkolnej Miasta Szczecina.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 139 405 zł.(słownie: sto (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięć złotych 00/100)

Prezydent Miasta Szczecina zastrzega sobie prawo rozdysponowania całości kwoty pomiędzy rodzaje zadań (I, II).

Zasady przyznawania dotacji.

 • Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 • Oferent składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, ofertę należy wypełnić
 • czytelnie.
 • Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości , o którą
 • występuje Oferent. Wysokość dotacji jest uzależniona od liczby uczestników
 • wypoczynku, tzn. 5 zł – 10 zł na osobodzień.

 • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania reguluje umowa

 • zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Oferentem.
 • Dotacja zostanie przyznana na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne
 • Podmioty bądź jednostki.
 • Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega natychmiastowemu zwrotowi.
 • Oferent składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Ofertę należy wypełnić czytelnie.

 1. Termin i warunki realizacji zadania. 25.06. - 31.08.2005 r.,

 • Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
 • Jednym z celów statutowych oferenta musi być organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Organizator wypoczynku musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz.U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)
 • Zadanie powinno objąć jak największą ilość uczestników.

Do oferty należy dołączyć:

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania.
 2. Termin i miejsce jego realizacji.
 3. Kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Informacje o wcześniejszej działalności Oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie.
 5. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych (baza, sprzęt, obiekty sportowe) i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 6. Program półkolonii, kolonii, obozu lub warsztatów.
 7. Planowaną liczbę uczestników wypoczynku z określeniem ich wieku.
 8. Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje kierownika placówki wypoczynku.
 9. Listę uczestników wypoczynku z określeniem ich wieku oraz miejsca zamieszkania.
 10. Zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku wydane przez Kuratora Oświaty.

Lista uczestników wypoczynku oraz Zaświadczenie wymienione w pkt. 10 będą warunkiem przekazania środków na wypoczynek oraz będą stanowiły załącznik do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Oferentem.

5. Termin składania ofert.

  Oferty należy składać do dnia 25 maja 2005 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

 • Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

  Odrzuceniu podlegają oferty:

  1. nie spełniające wymogów określonych w pkt. 5,
  2. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
  3. niekompletne,
  4. złożone po terminie,
  5. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie,
  6. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

  Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

  1. zakres rzeczowy zadania,
  2. objęcie programem jak największej ilości uczestników,
  3. atrakcyjność oferty,
  4. posiadanie przez Oferenta doświadczenia w zakresie organizacji wypoczynku,
  5. rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
  6. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby rzeczowe (baza, sprzęt, obiekty sportowe) oraz kadrowe,
  7. rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczenia dotacji w roku poprzednim

  9. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

  2004r. – 55 001 zł

  2003r. – 142 285 zł

  W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

  Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 50 96 lub 424 51 05 www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

  Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Grażyna Stempińska tel. 42-45-165, Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej.

  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

   

   

   

   

  Data decyzji:2005/06/23

  Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
  Realizator Kwota dotacji
  Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej   15500.00  
  Dom Kultury Klub Słowianin   2000.00  
  Towarzystwo Salezjańskie Wychowania Młodzieży Oddział w Szczecinie   3000.00  
  Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny z ulicy Lwowskiej   3850.00  
  Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny z ulicy Ku Słońcu   22500.00  
  Fundacja Kultyry i Sportu PRAWOBRZEŻE   2960.00  
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci   32250.00  
  Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu i Rekreacji   10000.00  
  Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
  © Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin