Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
40/2004
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Rodzaj zadania:
Prowadzenie całorocznej działalności ośrodka poszukiwań teatralnych i działań kulturotwórczych oraz przygotowanie i realizacja festiwalu „Spotkania Młodego Teatru „OKNO” i FESTIWALU ARTYSTÓW ULICY.
Termin składania:
2005/01/31
Data decyzji:
2005/02/10

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
og³asza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizacjadania publicznego w zakresie dzia³atycz¹cych kultury, sztuki, ochrony dkultury i tradycji 
 
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
 
1.                  Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dkultury i tradycji
 
Zadanie kierowane jest do organizacji pozarz¹dowych, ktrealizacj¹ zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dkultury i tradycji po przez prowadzenie ca³orocznej dzia³alnoœci oœrodka poszukiwaatralnych oraz dzia³alturotwych przygotowuj¹ i realizuj¹ festiwale: „Spotkania M³odego Teatru „OKNO” i FESTIWAL ARTYST ULICY.
 
2.                  Rodzaj zadania: Prowadzenie ca³orocznej dzia³alnoœci oœrodka poszukiwaatralnych  i dzia³alturotwych oraz przygotowanie i realizacja festiwalu „Spotkania M³odego Teatru „OKNO” i FESTIWALU ARTYST ULICY.
 
3.                  Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacje zadania :
240 000 z³. (s³ownie: dwieœcie czterdzieœci tysi z³otych00/100), na realizacjFONT>
zadania w ci¹gu jednego roku kalendarzowego.
 
4.                  Zasady przyznawania dotacji:
zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003r.)
 
5.                  Termin realizacji zadania : stycze05 r. – grudzie05 r. (z mo¿liwoœci¹ kontynuacji do 2007 roku)
 
6.                  Termin sk³adania ofert:   do  31 stycznia  2005
 
7.                  Tryb i kryteria ( inne ni¿ opisane w ustawie ) stosowane  przy dokonywaniu wyboru oferty:
a)                  merytoryczna wartoœferty w tym zgodnoœ polityka miasta w zakresie upowszechniania kultury i sztuki  5%,
b)                 mo¿liwoœealizacji zadania przez podmiot przedstawiaj¹cy ofert kwalifikacje, uprawnienia i doœwiadczenie realizatorposiadane zasoby) 20%
c)                  dotychczasowa wspaca z lokalnym samorz¹dem, opinie i rekomendacje 15%
d)                 dysponowanie odpowiednio wyszkolon¹  i doœwiadczon¹ kadr¹ zdoln¹ do realizacji zadania. 30%
e)                  Koszty realizacji zadana w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. 30%
 
8.                  Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowym, podmiotom o kth mowa w art.3 ust.3 oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2004 r. – Stowarzyszenie Teatr Kana Uniwersytet Szczecinski – kwota 240.000,- 2003 r. – Stowarzyszenie Teatr Kana Uniwersytet Szczecinski – kwota 200.000,-
 
2002 r. – Stowarzyszenie Teatr Kana Uniwersytet Szczecinski – kwota 250.000,-
 
W konkursie mog¹ uczestniczyymieni w art. 16 ust.1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci  po¿ytku publicznego i o wolontariacie ( dz.U. z dnia 29 maja 2003r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje  dotycz¹ce konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii krajowej 1, pok68, telefon 4245105,
 
Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Dyrektor Wydzia³u Kultury  Pan S³awomir Szafra – telefon 424 56 51.
 
Postwanie bie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2)      Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Teatr Kana 240000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/12/20, odpowiedzialny/a: Agnieszka Lemańska, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 14:53:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 14:53:50 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/24 15:07:24 modyfikacja wartości