Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2008/049
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja w Szczecinie międzynarodowej imprezy filmowej z udziałem współczesnych twórców filmu dokumentalnego.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in.
Termin składania:
2008/06/26
Data decyzji:
2008/07/11

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji projektów zmierzających do wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji celowych na ich dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
Uchwały Nr XVI/432/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

1. Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja w Szczecinie międzynarodowej imprezy filmowej z udziałem współczesnych twórców filmu dokumentalnego.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in.
na przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia kulturalnego wpisanego do Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/434/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 r. oraz Uchwałą Nr XX/524/08 Rady Miasta Szczecin z dnia
7 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 r., maksymalna łączna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania wyniesie 80 000,- zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
- w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.) i statutowo działające w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu do oferty),
- podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert składają wnioski według wzoru określonego
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
na obowiązującym formularzu BOP - 10,
- Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację zadania jednemu lub kilku podmiotom w granicach łącznej kwoty, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze,
- złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji harmonogramu i kosztorysu lub wycofuje swoją ofertę,
- proponowany projekt musi mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
- podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów projektu,
- przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu do otwartego konkursu ofert. Zobowiązuje się podmioty składające oferty do złożenia dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że (nazwa podmiotu) występujący o dotację do Gminy Miasto Szczecin, nie podlega* / podlega* wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.), z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata”,
- Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert w sposób częściowy,
- podmiot składa ofertę, która zawiera jeden projekt, wyklucza się sytuację złożenia jednej oferty zawierającej kilka projektów,
- w przypadku złożenia przez podmiot kilku ofert w oddzielnych kopertach, wymagane załączniki należy dołączyć do jednej oferty, a w pozostałych umieścić informację, która oferta je zawiera.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Wykorzystanie przez wyłonione podmioty środków finansowych przyznanych w ramach dotacji celowych może nastąpić od dnia podpisania umowy do 31.10.2008 r.
a) formą dofinansowania projektu prowadzącego do wykonania zadania będzie dotacja celowa, przekazana z budżetu Gminy Miasto Szczecin na rzecz podmiotu, na podstawie umowy określonej
w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), z uwzględnieniem załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zapisów art. 145 i 146 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 2, art. 9 pkt 2
i art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.),
b) szczegółowe warunki wykonania projektu regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,
c) wydatki poniesione przez podmiot na realizację projektu przed datą zawarcia umowy z Gminą Miasto Szczecin nie będą refundowane z dotacji,
d) dotacja nie może pokryć deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
e) koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji projektu mogą stanowić nie więcej niż 20 % otrzymanej dotacji,
f) koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji:
- zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
- zakupy gruntów lub innych nieruchomości,
- działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
- tworzenie funduszy kapitałowych,
- budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
- przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych
na podstawie przepisów szczególnych,
g) wykonanie projektu powinno odbyć się w Szczecinie poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą lub zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu.


6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) na obowiązującym formularzu BOP -10, w kopercie opatrzonej pieczątką z nazwą podmiotu i numerem konkursu, w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z podmiotem wyłonionym w konkursie umowę na realizację projektu prowadzącego do wykonania zadania publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) wartość merytoryczna oferty,
5) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2007 rok 48 000 zł Stowarzyszenie Officyna,
4 000 zł Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki – „Szczecińska Sztuka”
2008 rok tego typu zadanie nie było realizowane

Uwaga! Oferty, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 337J, telefon 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktów z podmiotami są Pani Małgorzata Łogisz –telefon 424 50 83 i Pan Paweł Lisowski – telefon 424 56 60 pracownicy Wydziału Kultury.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie OFFICYNA 80000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/05/27, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/09/22 15:55:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/09/22 15:55:26 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/07/11 08:38:48 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/05/27 08:46:23 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/05/27 08:45:10 nowa pozycja