Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/JG/2010/070
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.
Termin składania:
2010/09/21
Data decyzji:
2010/09/27

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie określonym w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
2. Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez „źródła zewnętrzne” należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie
w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznymi mogą być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusze norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi łącznie 182.484 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100), przy czym Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty przy rozdziale w/w środków. Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2010 roku. Za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.
4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
a) Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania organizacji, której oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,
b) Do oferty należy załączyć umowę, bądź pisemne potwierdzenie zapewnienia środków zewnętrznych na realizację zadania (w przypadku braku umowy, bądź pisemnego potwierdzenia, organizacja powinna załączyć do oferty kopię wniosku o dofinansowanie zadania wraz
z potwierdzeniem jego złożenia do podmiotu zewnętrznego),
c) Proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji (wymagane jest załączenie aktualnego statutu do oferty),
d) Dotacje nie będą przyznane na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów projektów,
e) Organizacja może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 40 % całkowitych kosztów zadania, jednocześnie Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do obniżenia wskaźnika procentowego
w przypadku, gdy na konkurs wpłyną wnioski na kwotę większą niż zaplanowana (o której mowa w pkt. 3 ogłoszenia)
f) Koszty administracyjne, uwzględnione w preliminarzu realizacji zadania, nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania publicznego,
g) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje organizacja. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, organizacja dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji harmonogramu i kosztorysu lub wycofuje swoją ofertę, przy czym w zaktualizowanym kosztorysie musi być zachowany wymóg, o którym mowa w pkt 4, ppkt e) niniejszego ogłoszenia,
h) Przyznanie środków finansowych warunkuje złożenie rozliczenia z poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem organizacji do niniejszego otwartego konkursu ofert,
i) Preferowane będą organizacje, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia Miasta (Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych),
j) W przypadku składania przez organizację na konkurs więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a organizacją,
d) umowy zawarte zostaną z podmiotami, które przedstawią umowę bądź pisemne potwierdzenie zapewnienia środków zewnętrznych na realizację zadań. Potwierdzenie może być dostarczone po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, ale przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Miastem a Organizacją, nie później jednak niż w ciągu 60 dni od podjęcia przez Prezydenta Miasta Oświadczenia Woli przyznającego organizacji dotację. W przypadku niedotrzymania wskazanego wyżej terminu Prezydent Miasta uchyla Oświadczenie Woli przyznające organizacji dotację.
e) w przypadku pełnej realizacji zleconego zadania i równoczesnego braku pełnego zaangażowania środków własnych, zadeklarowanych przez organizację w kosztorysie (zawartym w ofercie, bądź
w przypadku konieczności jego aktualizacji stanowiącym integralny element umowy), kwota dotacji ulega proporcjonalnemu obniżeniu do wydatkowanych na zadanie środków własnych organizacji,
f) w rozliczeniu z wykorzystania dotacji uznawane będą rachunki, faktury i inne zestawienia kosztów obciążających organizację (w związku z realizacją zadania objętego przedmiotem umowy) wystawione z datą nie wcześniejszą niż dzień zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin
a organizacją.
6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu oraz pieczątką organizacji w terminie do 21 września 2010 roku. Oferty, które wpłyną po terminie,
o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) możliwością realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3ust. 3;
2) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacjami osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 Ustawy, planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładem rzeczowym, osobowym, w tym uwzględni świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analizą i oceną realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Dodatkowym atutem ofert będzie spełnienie następujących kryteriów:
1. Projekt adresowany do jak najszerszej grupy odbiorców.
2. Działania projektowe, których celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego (działania na rzecz organizacji pozarządowych, wspierania idei wolontariatu, edukacji obywatelskiej itp.).
3. Działania realizowane na terenie Szczecina.
4. Działania, których celem jest wsparcie takich inicjatyw jak np. Dzień Wolontariatu.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli w terminie do 60 dni od dnia podanego w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia jako termin składania ofert.
Wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.
Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych
z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:
2009 rok – 182.624 zł
Nazwa realizatora zadania: wg listy dostępnej w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych.
2010 rok – 217.516 zł
Nazwa realizatora zadania: wg listy dostępnej w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych.
Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone. Wzór oferty, umowy i sprawozdania
z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop, e-mail:bop@um.szczecin.pl.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Joanna Gabinowska – Podinspektor
w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych - telefon (91) 424 59 14, pokój 335 M lub Pan Paweł Szczyrski – Kierownik Biura - telefon (91) 424 51 00.
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie OFFicyna 32500.00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej ruchowo "Tęcza" w Szczecinie 8795.00
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS" 44520.00
Fundacja Ewy Koś i Barbary Sikory "Z naszej strony" 15500.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/08/31, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2011/07/20 13:43:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2011/07/20 13:43:08 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2010/10/12 14:31:24 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2010/08/31 11:24:59 nowa pozycja