Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2007/042
Nazwa zadania:
Integracja społeczna dzieci z autyzmem poprzez udział w obchodach Dnia Dziecka oraz Mikołajkach
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2007/06/04
Data decyzji:
2007/07/02

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)
 
1.      Nazwa zadania:
INTEGRACJA SPOŁECZNA DZIECI Z AUTYZMEM POPRZEZ UDZIAŁ W OBCHODACH DNIA DZIECKA ORAZ MIKOŁAJKACH
 
2.      Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych z autyzmem, bez względu na wiek.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
      Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
4.000,-zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 20 maja 2007r. do 31 grudnia 2007r.,
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
d)      Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)          w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto  (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
·        zakres rzeczowy zadania,
·        objęcie programem jak największej liczby uczestników,
·        posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
·        rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
·        koszt zadania przeznaczony powinien być na działania skierowane bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej
·        możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
 
8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2006- Krajowe Towarzystwo Autyzmu – 10.000,-zł
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI w pok. 62, na obowiązującym formularzu BOP XV/BOP XVIII* w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko                w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Beata Andruszkiewicz
 – telefon (91) 424 5670, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom 4000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/05/10, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/02/03 10:57:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/02/03 10:57:17 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/07/06 11:55:09 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/05/11 11:46:57 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/05/11 10:31:26 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/05/11 10:28:54 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/05/11 10:19:13 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/05/11 10:15:01 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/05/10 13:05:47 nowa pozycja