Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/026
Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkoamnii.
Rodzaj zadania:
Programy prewencyjne i programy redukcji szkód, adresowane do osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street work, party work, outreach work, działalność edukacyną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.
Termin składania:
2009/01/15
Data decyzji:
2009/01/23

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/026PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 03.96.873 z późn. zm.).
2) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 05.179.1485).
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Programy prewencyjne i programy redukcji szkód, adresowane do osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street work, party work, outreach work, działalność edukacyjną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.

Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości stosowania i działania substancji psychoaktywnych, ich wpływu na fizjologiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka,
b) minimalizacja szkód zdrowotnych i społecznych wśród użytkowników narkotyków, zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin,
c) zaktywizowanie społeczności użytkowników do zmiany stylu życia m.in. poprzez diagnozę, terapię lub/i psychoterapię,
d) poprawa efektywności terapii poprzez włączenie w proces terapeutyczny członków rodziny użytkownika lub/i uzależnionego,
e) ograniczenie popytu na substancje psychoaktywne poprzez edukację uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin,
f) przeciwdziałanie zakażeniu: HIV, HBV i HCV i in. poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych oraz popularyzowanie zasad bezpieczniejszego seksu,


g) poprawa jakości świadczonych usług w szczecińskim systemie przeciwdziałania narkomanii poprzez informowanie o dostępnej pomocy
i zadaniach instytucji i organizacji pozarządowych włączonych
w przeciwdziałanie narkomanii i HIV/AIDS,
h) monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie Miasta Szczecin
z uwzględnieniem gromadzenia danych nt.: rodzajów najbardziej popularnych narkotyków stosowanych lokalnie, stylów brania oraz zapotrzebowania na działania z zakresu redukcji szkód dla użytkowników substancji odurzających.


3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2009:
Maksymalna łączna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i pochodzi ze środków w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii; przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta na 2009 rok oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom narkomanii oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873
z późn. zm.),
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r.
W/ w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących aktywności:
a) programy redukcji szkód typu: street work i party work kierowane do społeczności lokalnej, osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, użytkowników i uzależnionych od narkotyków syntetycznych,
b) praca środowiskowa, tzw. outreach work,
c) opracowanie i dystrybucja materiałów oświatowych,
d) szkolenia wykonawców zakontraktowanych zadań.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na realizację zaplanowanych zadań w tym na:
a) wynagrodzenia ekspertów, realizatorów poszczególnych przedsięwzięć
w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) organizację i przeprowadzenie szkoleń,
c) organizację i przeprowadzenie imprez o charakterze prewencyjnym,
d) materiały biurowe i dydaktyczne,
e) opracowanie i wydruk materiałów oświatowych,
f) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania, do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) i zawierać:

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
b) informację o terminie i miejscu/ miejscach realizacji zadania wraz z opisem szczegółowych działań zaplanowanych do realizacji w 2009 r., tj.: szkolenia, konferencje, praca środowiskowa, inne,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę
w zakresie, którego zadanie dotyczy,
oferta winna dodatkowo zawierać:
a) diagnozę problemu i uzasadnienie realizacji zadania,
b) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
c) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskanie opisanych rezultatów,
d) krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub planowana jest działalność,
e) kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
f) ilość beneficjentów objętych zadaniem,
g) informację o współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami lokalnymi i szczebla centralnego.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.


7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawi Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokona wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.
3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W 2007 roku zadanie było finansowane na podstawie otwartego konkursu ofert. Gmina Miasto Szczecin zleciła realizację następującym podmiotom:
- Stowarzyszenie „Monar” w kwocie 42 046,- zł
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w kwocie 10 000,- zł
- Miejski Ośrodek Kultury w kwocie 20 000,- zł
- Osiedlowy Klub Sportowy „Świt Szczecin – Skolwin” w kwocie 52 954,- zł
- Stowarzyszenie Polites w kwocie 15 000,- zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Chorobom Zakaźnym w kwocie
10 000,- złW 2008 roku zadanie zostało zrealizowane przez następującego wykonawcę:
- Stowarzyszenie „Monar” w kwocie 57 400,- zł

Uwaga! Oferty, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu
7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR 69600.00
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU" 10400.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/15, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:14:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:14:12 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:23:27 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/02/11 08:33:47 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/01/23 11:18:04 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/12/15 12:07:18 nowa pozycja