Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/074
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Rodzaj zadania:
Organizacja imprez sportowych: zgodnie z pkt.2
Termin składania:
2005/12/27
Data decyzji:
2006/01/12

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
1.      Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania:
 
Organizacja imprez sportowych:
 
zadanie 1 - Międzynarodowy Turniej Wiosny w Gimnastyce Artystycznej,
30 000,- zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
 
Zadanie 2 - Cykl Biegów "Grand Prix Szczecina",
20 000,- zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
 
zadanie 3 - ITF Junior’s Międzynarodowy Turniej w Tenisie Ziemnym do lat 18,
10 000,- zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 
zadanie 4 - Męski Międzynarodowy Turniej w Tenisie Ziemnym Futures 2006,
20 000,- zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
 
zadanie 5 - Halowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym do lat 18,
5 000,- zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 
zadanie 6 – Mistrzostwa Polski Juniorów Indywidualne i Drużynowe w Szpadzie,
15 000,- zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
100 000,- zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego zadania.
Proponowana kwota może ulec zmianie.
 
4.       Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:
a)        zadanie kierowane jest do wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanych dalej Podmiotami,
b)        dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, który:
-            zapewni wysoki poziom sportowy imprez, bezpieczeństwo uczestników i widzów w trakcie oraz prowadzenie ich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (przedłoży pisemną informację),
-            prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
-            zapewni odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
-            posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (udokumentuje poprzednią lub inną organizację imprezy – protokół końcowy z organizowanych imprez, wycinki prasowe, itp.),
-            zapewni atrakcyjność imprezy dla widzów i uczestników (propozycje programowe lub towarzyszące),
-            przedstawi program imprezy oraz opisze działania związane z promocją Miasta Szczecin,
c)        dotacja, wyłącznie na realizację zadania spełniającego wymagania konkursowe, zostanie udzielona podmiotowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym, ,
d)        dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym,
e)        złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot,
f)         szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem.
 
5.   Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: styczeń – kwiecień 2006 roku.
 
6.   Termin składania ofert: do 27 grudnia 2005 roku.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w zamkniętej kopercie, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV). Koperta Winna być opatrzona w pieczątkę organizacji, numer konkursu oraz napis "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
W przypadku składania przez podmiot oferty na realizację więcej niż jednego zadania, należy złożyć oddzielną ofertę na każde zadanie.
 
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
7.         Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert, sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, oraz złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
Oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia dokona Komisja Opiniująca powołana Zarządzeniem Prezydenta. Komisja po zaopiniowaniu przedstawi oferty Prezydentowi w celu podjęcia decyzji.
Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej.
Kryteria stosowane do oceny ofert:
a)         merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,
b)         możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje kadry przygotowującej imprezę, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, atrakcyjność imprez dla widzów i uczestników, program imprez),
c)         efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość drużyn, zawodników), 
d)         zakres finansowania zadania z innych źródeł  niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e)         dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
 
2005 rok  - nazwa realizatora zadania:
 
Zadanie 1
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
30 000,- zł
Zadanie 2
Maratończyk Team
 3 500 ,- zł
Zadanie 3
---------
         0,- zł
Zadanie 4
---------
         0,- zł
Zadanie 5
---------
         0,- zł
Zadanie 6
---------
         0,- zł
 
 
2004 rok  - nazwa realizatora zadania:
 
Zadanie 1
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
30 000,- zł        
Zadanie 2
---------
         0,- zł
Zadanie 3
---------
         0,- zł
Zadanie 4
---------
         0,- zł
Zadanie 5
---------
         0,- zł
Zadanie 6
---------
         0,- zł
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta   
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05,
www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Leszek Wodnicki – telefon 424 55 39, Wydział Sportu.
 
Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zadanie nr 6 Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 15000.00
Zadanie nr 5 Szczeciński Klub Tenisowy 5000.00
Zadanie nr 2 Klub Biegacza "Maratończyk Team" 20000.00
Zadanie nr 4 Szczeciński Klub Tenisowy 20000.00
Zadanie nr 3 Szczeciński Klub Tenisowy 10000.00
Zadanie nr 1 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 30000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/11/25, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2006/01/30 12:43:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2006/01/30 12:43:28 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/11/28 12:02:44 nowa pozycja