Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2007/048
Nazwa zadania:
Organizacja wakacyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w letnich warsztatach socjoterapeutycznych
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych
Termin składania:
2007/06/19
Data decyzji:
2007/06/29

    

 
 
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
  ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   
    (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu   
    alkoholizmowi (Dz. U. Z 2002r  Nr 147, poz.1231),
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
    w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
    o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
    (Dz.    U. Nr 264, poz. 2207).
 
 
1. Nazwa zadania:
Organizacja wakacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w letnich warsztatach socjoterapeutycznych.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.
 

2. Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień
od środków psychoaktywnych.
Celem zadania jest:
a) rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych w okresie przerwy 
    wakacyjnej 2007
b) promocja zdrowia psychicznego w celu ograniczenia ilości osób sięgających po alkohol
    i inne substancje psychoaktywne
c) podniesienie poziomu wiedzy młodzieży o szkodliwości używania środków
    psychoaktywnych
d) zapewnienie opieki i gorącego posiłku beneficjentom zadania
e) umożliwienie atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu w towarzystwie
    opiekunów i rówieśników
f)  zagospodarowanie czasu wolnego podczas wakacji dzieciom, które nie wyjechały
    z miasta
g) ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania i uzależnienia od
    substancji psychoaktywnych.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: dzieci i młodzież, pośrednio – kadra wychowawców i opiekunów.
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2007: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 35 000,- zł. w pochodzi ze środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
 
4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 4’ ust. 3 Ustawy z dnia
26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002, nr 147, poz. 123 z poźn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia działalności
    z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty  
    spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte
    do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym  
    skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego 
    postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom 
    nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent. 
 
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.08.2007 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć pomioty wymienione w art.11 ust.1 ustawy
    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
    (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b)  zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie
     określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
     publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c)  szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy
    Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
W/ w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących form pracy:
a)  zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień
b)  obozy stacjonarne i wyjazdowe
c)  zajęcia sportowe
d)  happeningi, konkursy
e)  rajdy piesze
f)   półkolonie
g)  wycieczki autokarowe
h)  inne formy stanowiące wakacyjną alternatywę wobec stosowania substancji 
     psychoaktywnych, adekwatne do potrzeb i zainteresowań odbiorców, proponowane przez
     Wnioskodawców w autorskich programach profilaktycznych, rekreacyjnych i sportowych.
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na realizację zaplanowanych zadań w tym na:
a)  wynagrodzenia dla opiekunów, trenerów oraz innych prowadzących zajęcia z dziećmi
     i młodzieżą w formie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło
b)  opiekę medyczną w formie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło
c)  materiały biurowe i dydaktyczne
d)  zakwaterowanie i wyżywienie
e)  transport uczestników
f)   koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej
     10% brutto dotacji o którą się ubiegają.
 
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie i zawierać:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis
    i harmonogram planowanego działania
2. Informację o terminie i miejscu/ miejscach realizacji zadania wraz ze szczegółowymi
    programami zaplanowanych w realizacji aktywności (tj. szkolenia, konferencje, warsztaty,
    inne zaplanowane wydarzenia)
3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających
    realizację zadania wraz z kserokopiami kwalifikacji ekspertów
5. Informację o wysokości środków  własnych albo pozyskanych z innych źródeł na
    realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych )
6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
    zadania dotyczy.
 
Dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
1. opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty wraz
    ze wskaźnikami efektywności
2. krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest
    działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania
3.  informację o współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi oraz
    szczebla centralnego.
 
6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
 
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia konkursowego
2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru
    dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego
    działalności
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za
    ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej
    działalności
4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub
    informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia
5. Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem.
 
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w konkursie umowę
na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe
    beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań)
2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
    rzeczowego zadania
3. zakres programowy oferty
4. opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty
5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
6. działalności programowej.
 
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa
w art.3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
Zadanie nie było realizowane.
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Koperty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon (091) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
           
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach merytorycznych dotyczących konkursu jest Pani Tatiana Duklas – tel.: 91 424 56 67;
adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
 
 
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie FENIKS 6491.00
Osiedlowy Klub Sportowy ŚWIT Szczecin-Skolwin 28509.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/05/17, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 09:29:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 09:29:00 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/07/04 11:48:44 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/05/17 14:58:32 nowa pozycja