Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/080
Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do specjalistów włączonych w system przeciwdziałania narkomanii w Gminie Szczecin.
Rodzaj zadania:
Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lokalnych ekspertów pracujących na rzecz osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków.
Termin składania:
2009/08/17
Data decyzji:
2009/08/26

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/080


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:


realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 03.96.873 z późn. zm.)
2. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 05.179.1485)
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 05.264.2207)
4. Uchwałą Nr XXXIII/822/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009
rok”.


1. Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do specjalistów włączonych w system przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Szczecin.

2. Rodzaj zadania:
Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lokalnych ekspertów pracujących na rzecz osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków.

Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
b) podniesienie poziomu wiedzy nt. obowiązującego ustawodawstwa (prawo: międzynarodowe, krajowe i samorządowe) oraz lokalnie dostępnej pomocy,
c) obniżenie poziomu lęku wobec użytkowników narkotyków i zjawiska narkomanii, przejawiającego się w wartościującym stosunku do osób uzależnionych i ich bliskich,
d) integracja środowiska ekspertów różnych dziedzin zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii w Szczecinie,
e) poprawa jakości pomocy eksperckiej świadczonej zagrożonym narkomanią, uzależnionym oraz ich bliskim.

Adresatami zadania są: pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi, nauczyciele, pedagogowie, liderzy grup samopomocowych, lokalni aktywiści m.in. zrzeszeni
w organizacjach pozarządowych oraz inni związani z systemem świadczenia pomocy zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym oraz ich rodzinom, dziennikarze, pracownicy organów ścigania.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2009:
Maksymalna łączna wysokość środków gminy przeznaczona na realizację zadania wynosi 105 000,- zł (słownie złotych: sto pięć tysięcy 00/100) i pochodzi
ze środków w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez podmiot, którego oferta spełniać będzie warunki postępowania konkursowego, zostanie przyjęta do realizacji jako odpowiadająca potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień oraz zostanie najwyżej oceniona wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) proponowane zadanie winno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
c) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
d) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 03.96.873
z późn. zm.),
e) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy
do 31.12.2009 r.
W/w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących form:
a) szkolenia,
b) konferencje,
c) warsztaty,
d) treningi,
e) zakup lub/ i opracowanie materiałów dydaktycznych,
f) zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonania zadania.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na:
a) wynagrodzenie szkoleniowców w formie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
c) organizację konferencji, szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych uwzględniającą: wynajem sal, zakwaterowanie i wyżywienie, koszt materiałów konferencyjnych/ szkoleniowych,
d) transport uczestników.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 03.96.873 z późn. zm.) i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych),
f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę
w zakresie, którego zadanie dotyczy.


dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
a) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność,
d) kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
w zakresie informacji o posiadanych zasobach - informację o kwalifikacjach
i afiliacjach kadry szkolącej.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie
do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4. oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) zakres programowy oferty,
c) kosztorys, tj. adekwatność zaplanowanych wydatków do przewidzianych rezultatów,
d) skala oddziaływania, tj. liczba beneficjentów, ilość godzin szkoleniowych, kwalifikacje szkoleniowców,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
f) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.
3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W roku 2008 zadanie nie było realizowane.
W roku 2009 zadanie jest realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, dofinansowanie na podstawie umowy otrzymało: - Stowarzyszenie Monar
w Szczecinie w kwocie 16 030,- zł.

Uwaga! Oferty, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu
7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 424 56 67, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego "STRICTE" 20000.00
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" 25000.00
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR 60000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/07/17, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:05:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:05:24 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:22:23 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/03/31 12:47:23 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/08/26 08:33:20 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/07/21 11:18:53 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/07/17 11:41:45 nowa pozycja