Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/025
Nazwa zadania:
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
szczegóły w treści konkursu pkt 2
Termin składania:
2005/06/23
Data decyzji:
2005/06/24

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 

1.      Nazwa zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

2.      Rodzaj zadania: Organizacja imprez sportowych:

 

2.1     XXVI Międzynarodowy Bieg Uliczny „Półmaraton Gryfa Szczecińskiego” – 40.000,- złotych brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

 

2.2     Motorowodne Mistrzostwa Europy w Klasie 0-125; Międzynarodowe Zawody Eliminacyjne do Mistrzostw Europy w Klasach 0-250; 0-350; 0-700; T-400; S-550; JT-250 – 40.000 złotych brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

 

3.      Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 80.000,- zł.
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Proponowane kwoty mogą ulec zmianie. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

 

4.      Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:

a)       uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, które złożą opis imprezy,

b)      zapewnią wysoki poziom sportowy, bezpieczeństwo uczestników i widzów w trakcie imprezy oraz prowadzenie jej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

c)       prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

d)      zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,

e)       posiadają doświadczenie – w tym referencje – niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

f)        zapewnią atrakcyjność imprez dla widzów i uczestników imprezy,

g)       przedstawią program imprezy,

 

5.      Termin realizacji zadania: czerwiec - lipiec 2005 roku.

 

6.      Termin składania ofert: oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie  do 23 czerwca 2005 roku

Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 

7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a/ merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,     b/ możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje kadry przygotowującej imprezę, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowana współpraca z zagranicznymi klubami w dyscyplinach objętych konkursem, atrakcyjność imprezy dla widzów i uczestników, program imprezy),       c/ efektywność ( relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość drużyn lub zawodników),    d/ zakres finansowania zadania z innych źródeł  niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,    e/ dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).                                                                                                                   

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych    z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

1) 2004 rok  50 000,- zł  

Miejski Klub Lekkoatletyczny 47.000,- zł

Klub Sportowy Inwalidów 3.000,- zł

 

 

2)  2004 rok  32 156,- zł

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Nart Wodnych 24.000,- zł

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej 8.156,- zł

 

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Katarzyna Zgolak – telefon 424 55 39, Wydział Sportu.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),

2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 

 

Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Miejski Klub Lekkoatletyczny 40000.00
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 40000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/05/23, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/01/19 13:44:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/01/19 13:44:05 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/07/25 11:44:22 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/05/23 10:59:46 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/05/23 10:58:45 nowa pozycja