Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2006/017
Nazwa zadania:
Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Termin składania:
2006/05/15
Data decyzji:
2006/06/02

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej.
 
Zadanie 1
-
Turniej Warcabowy o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin
Zadanie 2
-
Międzynarodowy Bieg Uliczny „Półmaraton Gryfa Szczecińskiego”
Zadanie 3
-
Międzynarodowy Memoriał S.I.A. Kołakowskich w Gimnastyce Sportowej
Zadanie 4
-
Międzynarodowy Turniej Piłkarski Dzieci i Młodzieży Dzielnicy Północ
Zadanie 5
-
Puchar Polski w Triathlonie „Triathlon Książąt Pomorskich”
Zadanie 6
-
Międzynarodowy Turniej Bokserski „Gryf Szczeciński”
Zadanie 7
-
Letnie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
Zadanie 8
-
Nocny Mityng Gwiazd Skoku o Tyczce
Zadanie 9
-
Międzynarodowy Bałtycki Festiwal Piłki Ręcznej
Zadanie 10
-
Cykl Czterech Maratonów Gryfa Pomorskiego w kolarstwie górskim
Zadanie 11
-
Zawody sportowe upamiętniające 60-lecie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki
 
2.      Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
176 000,- zł. (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które zapewnią bezpieczeństwo podczas realizacji zadania i jego promocję (pisemna informacja: ochrona, ubezpieczenie, opieka medyczna, plan promocji ...) oraz posiadają:
a)    niezbędne środki do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt...)
b)    doświadczenie w realizacji podobnych zadań (udokumentować: opinia właściwego związku sportowego, kolejna edycja imprezy),
c)    odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zdolną do realizacji zadania.
Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuję oferent.
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie między 1 maja 2006 r. a 31 sierpnia 2006 r.
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)  w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 15 maja 2006 roku.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto  (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)      merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b)      kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych zadań,
c)      efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d)      kalkulacja finansowa (środki własne, sponsorzy, wolontariusze),
e)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).
 
8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych  z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 2005 rok            Nazwa realizatora zadania
Zadanie 1
-
Turniej Warcabowy o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin - 0,-
Zadanie 2
-
Międzynarodowy Bieg Uliczny „Półmaraton Gryfa Szczecińskiego” – MKL 40 000,- zł 
Zadanie 3
-
Międzynarodowy Memoriał S.I.A. Kołakowskich w Gimnastyce Sportowej – MKS Kusy 20 000,- zł 
Zadanie 4
-
Międzynarodowy Turniej Piłkarski Dzieci i Młodzieży Dzielnicy Północ – OKS Świt Skolwin Szcz. 8 000,- zł
Zadanie 5
-
Puchar Polski w Triathlonie „Triathlon Książąt Pomorskich” –  KS Triathlon Szczecin 8 500,- zł
Zadanie 6
-
Międzynarodowy Turniej Bokserski „Gryf Szczeciński” – BKS Sztorm 25 000,- zł
Zadanie 7
-
Letnie Mistrzostwa Polski w Pływaniu – MKP 15 000,- zł
Zadanie 8
-
Nocny Mityng Gwiazd Skoku o Tyczce – MKL 40 000,- zł
Zadanie 9
-
Międzynarodowy Bałtycki Festiwal Piłki Ręcznej – WSZS 18 000,- zł
Zadanie 10
-
Cykl Czterech Maratonów Gryfa Pomorskiego w kolarstwie górskim – 0,- zł
Zadanie 11
-
Zawody sportowe upamiętniające 60-lecie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki – 0,- zł
2006 rok – zadania nie były realizowane.
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Katarzyna Zgolak – tel. (91) 424 58 71, Wydział Sportu.
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zadanie 6 - Bokserski Klub Sportowy "Sztorm" 25000.00
Zadanie 1 - Warcabowy Klub Sportowy "AdmiraŁ" 6000.00
Zadanie 3 - Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 23000.00
Zadanie 4 - Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Skolwin - Szczecin 10000.00
Zadanie 10 - Uczniowski Klub Sportowy "Trygław" 3000.00
Zadanie 5 - Klub Sportowy "Triathlon Szczecin" 13000.00
Zadanie 2 - Miejski Klub Lekkoatletyczny 32000.00
Zadanie 8 - Miejski Klub Lekkoatletyczny 36000.00
Zadanie 9 - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 15000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/04/12, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/02/06 14:08:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/02/06 14:08:41 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/06/23 13:38:16 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/04/12 11:17:36 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/04/12 11:14:31 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/04/12 11:09:10 nowa pozycja