Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
34/2004
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
Organizacja zajęć sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, zrzeszonej w szczecińskich Uczniowskich Klubach Sportowych
Termin składania:
2004/12/31
Data decyzji:
2005/03/17

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
og³asza otwarty konkurs ofert na:
 
realizacjadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej   i sportu
 
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.      Nazwa zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania: organizacja zajsportowych oraz szkolenia dzieci i m³odzie¿y uzdolnionej sportowo, zrzeszonej w szczecich Uczniowskich Klubach Sportowych.
 
3.      £¹czna wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania: 297.000,- z³.
(s³ownie: dwieœcie dziewiziesi¹t siedem tysi z³otych 00/100).
 
Zastrzega si¿e wysokoœrodkest prognozowana – ostateczna kwota zostanie ustalona po przyju uchwa³y w sprawie bud¿etu Gminy Miasto Szczecin na 2005 rok.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                     o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poni¿szymi kryteriami:
a/  zamierzaj¹ realizowaadanie adresowane do grup dzieci i m³odzie¿y, mieszka miasta Szczecina,
b/ prowadz¹ dzia³alnoœtatutow¹ w dziedzinie objj konkursem,
c/ dysponuj¹ odpowiednio wyszkolon¹ kadr¹ zdoln¹ do realizacji zadania,
d/ posiadaj¹ doœwiadczenie niezbe do realizacji zadania bcego przedmiotem   konkursu,
e/  z³o¿enie oferty o dotacjie gwarantuje przyznania œrodk wysokoœci, o ktwystje oferent,
 
f/ szczege i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiy Gmin¹ Miasto Szczecin a oferentem.
 
5.      Termin realizacji zadania: styczegrudzie05 roku.
 
6.      Termin sk³adania ofert: do 31 grudnia 2004 roku.
Oferty sporz¹dzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentub informacji pozostaj¹ bez rozpatrzenia.
 
7. Termin, tryb i kryteria (inne ni¿ opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a/ merytoryczna wartoœferty w tym zgodnoœ polityk¹  miasta w zakresie kultury fizycznej,
b/ mo¿liwoœealizacji zadania przez podmiot przedstawiaj¹cy ofertkwalifikacje, uprawnienia i doœwiadczenie realizatorosi¹gnia),
c/ efektywnoœrelacja koszt rezultatocena kalkulacji kosztealizacji zadania,       w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana iloœrup, zawodnikkoszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
d/ dotychczasowa wspaca z lokalnym samorz¹dem, placmi oœwiatowymi, opinie        i rekomendacje,
e/  wiarygodnoœrzetelnoœ terminowoœozliczeFONT>
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych     z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowych, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2004 rok         124 300,- z³    
Nazwa realizatora zadania:  Uczniowskie Kluby Sportowe           wg wykazu dostego w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych
 
 
2003 rok         136 470,- z³
Nazwa realizatora zadania: Uczniowskie Kluby Sportowe            wg wykazu dostego w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych
 
W konkursie mog¹ uczestniczyymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce Konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego      w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pok68C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Grzegorz Janowski – telefon 424 55 39, Wydzia³ Oœwiaty i Kultury Fizycznej.
 
Postwanie bie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustaw¹ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2)      Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy          o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" 9200.00
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tornado" 12000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" 1300.00
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka-Kosz" 15000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Szmaragd" 8000.00
Uczniowski Klub Sportowy SP 11 STAL 4000.00
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego 15000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" 10000.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Polonia Piłka Szczecin" 10000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Bushido-Morus" 15000.00
Międzyszkolny Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" 2000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Kalinka" 5000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" 5000.00
Uczniowski Klub Sportowy -47 JUDO-BUSHIDO-MORUS 10000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Pomiar" 5000.00
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 20 "Kodokan" Szczecin 2000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Pogodno" 5000.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Pałac Młodzieży" 16000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" 1500.00
Uczniowski Klub Sportowy "Pomorzanie" 6000.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 140000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" 4000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/12/01, odpowiedzialny/a: Agnieszka Lemańska, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/01/19 12:45:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/01/19 12:45:50 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/25 12:54:43 modyfikacja wartości