Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2006/027
Nazwa zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej
Rodzaj zadania:
Kontynuacje działalności świetlicy środowiskowej w Szczecinie na terenie dzielnicy Drzetowo - Grabowo
Termin składania:
2006/06/19
Data decyzji:
2006/06/29

KONKURS Nr BOP/2006/027

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza uzupełniający otwarty konkurs ofert na:

kontynuacje działalności świetlicy środowiskowej w Szczecinie na terenie dzielnicy Drzetowo - Grabowo

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania: Kontynuacja działalności świetlicy środowiskowej (placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, o której mowa w art. 6 pkt 5, art. 17 ust 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593) w Szczecinie na terenie dzielnicy Drzetowo – Grabowo.

2. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej zawierające działania z zakresu profilaktyki uzależnień do realizacji przez:

- organizacje pozarządowe prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej

- oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują działalność z zakresu pomocy społecznej

Adresatami zadania są dzieci i młodzież zamieszkałe w Szczecinie na terenie dzielnicy Drzetowo – Grabowo oraz ich rodziny.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące tego rodzaju placówki na terenie Szczecina wpisane do ewidencji placówek opiekuńczo-wychowawczych Wojewody Zachodniopomorskiego lub podmioty, które przedstawią kserokopie wniosku o uzyskanie takiego wpisu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 • Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację tego zadania w latach 2006 – 2010 wyniesie 6 593 508 (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiem złotych). W okresie od daty zawarcia umowy oferenta z Miastem do 31.12.2006 wysokość dofinansowania wyniesie 25 100 złotych.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz poniższymi zasadami:

 1. dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie prowadzenia świetlicy dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu pomocy społecznej Miasta Szczecin, zostaną najwyżej ocenione w.g. kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
 2. dotacja może być przyznana na prowadzenie jednej placówki
 3. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
 4. szczegółowy zakres rzeczowy zadania określony zostanie w załączniku do zawartej umowy,
 5. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 6. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Szczecin a oferentem lun aneks do umowy, jeżeli zastanie wyłoniona oferta organizacji, która już prowadzi placówkę tego typu na terenie Miasta Szczecin.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010r. przez okres 12 miesięcy w roku w sposób ciągły.

Placówka zobowiązana będzie działać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 37 poz. 331) a w przypadku jego zmiany zgodnie nowym rozporządzeniem, w szczególności:

 • pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie

UWAGA! W przypadku organizowania przez podmiot uprawniony wypoczynku zimowego lub letniego dla podopiecznych świetlicy środowiskowej czas pracy placówki może ulec zmianie za zgodą Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

 • wspierać rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji
 • współpracować ze szkołą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • zapewniać pomoc rodzinom i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami
 • prowadzić w szczególności następujące formy pracy środowiskowej :

 • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych
 • zajęcia socjoterapeutyczne i z zakresu psychoedukacji
 • zajęcia korekcyjne i kompensacyjne
 • indywidualne programy korekcyjne
 • pomoc w nauce
 • pomoc socjalną, dożywianie
 • organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych
 • programy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz promocji wolnego od uzależnień stylu życia
 • inne zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci i rodziców, wynikające z programu działania placówek
 • zatrudniać pracowników posiadających kwalifikacje wymagane w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych
 • posiadać regulamin organizacyjny zawierający zakres zadań, strukturę organizacyjną, prawa i obowiązki podopiecznych, zatwierdzony przez podmiot prowadzący
 • oferent zobowiązany jest do prowadzenia codziennych list obecności uczestników oraz dziennik zajęć, w którym dokonują wpisów o tematyce zajęć z dziećmi i rodzicami w poszczególne dni, osobach które prowadziły zajęcia oraz wszelkich kontaktach z rodzicami i wychowawcami dzieci i innymi organizacjami, z którymi współpracują.

Oferenci planują w przedkładanym na 2006 rok preliminarzu wydatkowanie środków z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na :

 • utrzymanie lokalu świetlicy (opłaty czynszowe, prąd, gaz, woda, ogrzewanie, ochrona obiektu, środki czystości, wywóz nieczystości)
 • usługi telefoniczne
 • dożywianie podopiecznych
 • zakup wyposażenia i materiałów edukacyjno – dydaktycznych
 • zakup biletów wstępu, biletów na przejazdy sportowe, rekreacyjne, kulturalne podopiecznych i opiekunów, usługi transportowe
 • umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło osób prowadzących zajęcia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz koszty ubezpieczenia wolontariuszy
 • obsługę księgowo – administracyjną zadania (w tym koszty osobowe obsługi administracyjno – księgowej, zakup materiałów biurowych, usługi bankowe itp.)
 • konserwacje, naprawy i drobne remonty

Niezależnie oferenci przedstawiają:

 • prognozowany koszt realizacji zadania w kolejnych latach
 • planowaną kwotę dotacji Miasta na kolejne lata

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i zawierać:

 • Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
 • Informację o terminie i miejscu realizacji zadania
 • Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania na 2006 rok
 • Informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania
 • Informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania ( zarówno finansowych jak i pozafinansowych )
 • Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadania dotyczy

dodatkowo powinien zawierać:

w zakresie programowym:

 • opis planowanych działań i zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz planowane do osiągnięcia efekty działania
 • krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania

w zakresie informacji o posiadanych zasobach:

 • opis lokalu i liczba pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, informacje o kwalifikacjach kadry w tym kwalifikacjach do prowadzenia profilaktyki uzależnień.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP-10 w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem “otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” do dnia 19 czerwca 2006 roku.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

 • Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego
 • Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

 • Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
 • Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja ds. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.
 • Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
 • Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo brane będą pod uwagę:

 • liczba dzieci objęta zadaniem w przypadku wcześniej prowadzonej działalności,
 • położenie placówki i znaczenie dla danego środowiska lokalnego w tym liczba podopiecznych objętych pomocą MOPR,
 • zakres możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej

 1. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, i innym podmiotom.

W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. łączne dofinansowanie Miasta wynosiło

- 104 001 zł. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

- 38 340 zł. Kościół Katolicki - parafia p.w. Św. Jana Bosko

- 38 340 zł. Kościół Katolicki - parafia p.w. NSPJ

- 57 511 zł. Towarzystwo Salezjańskie

- 113 340 zł. CARITAS Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej

- 393 630 zł. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

- 144 765 zł. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Zachodniopomorska

- 18 167 zł. Towarzystwo “Powrót z U”

- 10 650 zł. Stowarzyszenie “Polites”

- 24 200 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego “Razem”

- 20 000 zł. Stowarzyszenie ALFRED

- 45 000 zł. Stowarzyszenie POMOC

- 65 500 zł. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży - Oddział Szczecin - Wielgowo

- 27 500 zł. Towarzystwo Zapobiegania Narkomani

 

W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. łączne dofinansowanie Miasta wyniosie:

- 140 000 zł. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

- 38 000 zł. Kościół Katolicki - parafia p.w. Św. Jana Bosko

- 33 000 zł. Kościół Katolicki - parafia p.w. NSPJ

- 32 000 zł. Towarzystwo Salezjańskie – Dom Zakonny

- 100 000 zł. CARITAS Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej

- 280 000 zł. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

- 67 083,30 zł. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Zachodniopomorska

- 22 400 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego “Razem”

- 37 000 zł. Stowarzyszenie ALFRED

- 52 000 zł. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży - Oddział Szczecin - Wielgowo

- 22 400 zł. Towarzystwo Zapobiegania Narkomani

- 26 000 zł Szczecińskie Towarzystwo Ognisk Rodzinnych

- 48 000 zł Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego p.w. Św. Józefa

- 26 000 zł Stowarzyszenie ERKA

- 9 000 zł Stowarzyszenie MOST

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/

e-mail:bop@um.szczecin.pl

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Klaudia Garska Kaczmarek - telefon 424 56 73 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593),

 1. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz. 428)
 2. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 15 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61 poz. 545 )
 3. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz.U. Nr 44 poz. 427 )
 4. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 123 z dnia 6 czerwca 2006 roku.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 25100.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2006/05/17, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2007/01/19 13:19:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2007/01/19 13:19:56 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/05/17 16:32:28 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/05/17 16:29:39 nowa pozycja