Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/014
Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi.
Termin składania:
2010/01/07
Data decyzji:
2010/02/01

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/014PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485).
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród społeczności lokalnej,
w szczególności młodych ludzi.

Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
b) obniżenie popytu na substancje psychoaktywne wśród społeczności lokalnej,
w szczególności dzieci i młodzieży tj.: podwyższenie przedziału wiekowego osób inicjujących z narkotykami, obniżenie ilości osób eksperymentujących, okazjonalnych użytkowników oraz używających szkodliwie,
c) poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
d) promowanie nowatorskich metod (programów) przeciwdziałania narkomanii,
e) aktywizacja rodziców lub/i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom przyjmowania substancji psychoaktywnych,
f) zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na powszechność problemu używania substancji psychoaktywnych, style brania narkotyków oraz wczesną inicjację wśród dzieci i młodzieży.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: dzieci i młodzież, rodzice
i opiekunowie, społeczność lokalna.
W/w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących działań:
a) szkolenia, konferencje, warsztaty,
b) konkursy, happeningi, profilaktyczna działalność akcyjna,
c) zajęcia kulturalno – oświatowe stanowiące alternatywę dla nudy i substancji psychoaktywnych,
d) pozalekcyjne zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia,
e) opracowanie, zakup i dystrybucja materiałów oświatowych niezbędnych
w realizacji treści profilaktycznych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2010:
Maksymalna łączna wysokość środków gminy przeznaczona na realizację zadania wynosi 150 000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
i pochodzi ze środków w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta na 2010 rok oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz.1485), art.15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy
do 31.12.2010 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Organizacją,
d) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia działalności
z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez podmiot, którego oferta spełniać będzie warunki postępowania konkursowego, zostanie przyjęta do realizacji jako odpowiadająca potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień oraz zostanie najwyżej oceniona wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
e) proponowane zadanie winno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
f) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji gminy na:
a) wynagrodzenia realizatorów zaplanowanych zadań w formie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
c) organizację konferencji, szkoleń i innych przedsięwzięć związanych
z działalnością profilaktyczną, tj. m.in.: wynajem sal, honoraria szkoleniowców, poczęstunki,
d) utrzymanie, naprawy i konserwację lokalu w którym realizowane jest zadanie,
e) projekt graficzny, wydruk materiałów oświatowych,
f) materiały biurowe i dydaktyczne.

Oferta dodatkowo powinna zawierać:
a) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność,
d) kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
e) informację o kwalifikacjach kadry.

Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną
po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) zakres programowy oferty,
c) kosztorys, tj. adekwatność zaplanowanych wydatków do przewidzianych rezultatów,
d) skala oddziaływania, tj. liczba beneficjentów, ilość godzin szkoleniowych,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
f) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.
3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
W 2008 roku zadanie zostało zrealizowane przez następujących wykonawców:
- Miejski Ośrodek Kultury w kwocie 12 000,- zł
- Klub Sportowy „Wiskord Szczecin” w kwocie 18 000,- zł
- Osiedlowy Klub Sportowy „Świt Szczecin – Skolwin” w kwocie 39 000,- zł
- Fundacja Pogotowie Teatralne w kwocie 13 000,- zł
W bieżącym roku zadanie jest realizowane przez następujących wykonawców:
- Osiedlowy Klub Sportowy „Świt Szczecin – Skolwin” w kwocie 75 000,- zł
- Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w kwocie 30 000,- zł
- Klub Sportowy „Wiskord Szczecin” w kwocie 20 000,- zł
- Fundacja „Akademia Edukacyjna” w kwocie 15 000,- zł
- Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU” w kwocie 10 000,- zł.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 105, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna – telefon (91) 4245 114.
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
OKS Hutnik Szczecin 56000.00
OKS Świt Szczecin Skolwin 66000.00
OKS Majowe Szczecin 6000.00
Klub Sportowy Wiskord Szczecin 12000.00
Fundacja Pogotowie Teatralne 10000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/12/07, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:25:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:25:17 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:32:03 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/18 13:27:47 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/01 10:25:03 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/12/07 12:27:13 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/12/07 10:26:01 nowa pozycja