Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/013
Nazwa zadania:
Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Termin składania:
2009/01/05
Data decyzji:
1900/01/01

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

1. Nazwa zadania:
Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno - rehabilitacyjnych.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu : DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia dotyczące działań na rzecz o. sób niepełnosprawnych w zakresie:
a) działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej,
b) działalności w zakresie aktywizacji: społecznej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych,
c) działalności w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, przy czym istnieje możliwość składania ofert łączonych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 142.000,-zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych) przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. Kwota ta jest kwotą zapisaną w projekcie budżetu Miasta. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok przez Radę Miasta Szczecin.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
d) Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
e) przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony.
f) przy rozpatrywaniu ofert Miasto dokona ich oceny pod kątem zgodności z przyjętymi
i zaaprobowanymi priorytetami polityki Miasta, zdiagnozowanymi potrzebami na rzecz osób niepełnosprawnych.
g) złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za odpowiadającą potrzebom Miasta nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 5 stycznia 2009 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej
w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
· zakres rzeczowy zadania,
· objęcie programem jak największej liczby uczestników, mieszkańców Szczecina
· posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty oraz posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej,
· rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
· możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
· zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
· odpowiednie kwalifikacje terapeutów i rehabilitantów,
· analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 - kwota 150 100,- zł - nazwa realizatora zadania: organizacja pozarządowa wg wykazu dostępnego w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl


Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Beata Andruszkiewicz
– telefon (91) 424 5670, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.


IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/11/24, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/02/27 15:07:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/02/27 15:07:33 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/12/23 15:25:44 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/11/24 13:24:11 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/11/24 13:21:58 nowa pozycja