Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2006/010
Nazwa zadania:
Bezpieczeństwo publiczne na wodach Miasta Szczecin, profilaktyka i szkolenia w roku 2006. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego polegające na przeprowadzeniu działań profilaktyczno – szkoleniowych zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na akwenach miasta:
Termin składania:
2006/03/27
Data decyzji:
2006/04/19

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),
 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 1. Nazwa zadania:
 2. Bezpieczeństwo publiczne na wodach Miasta Szczecin, profilaktyka i szkolenia w roku 2006. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

 3. Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego polegające na przeprowadzeniu działań profilaktyczno – szkoleniowych zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na akwenach miasta:

 1. profilaktyka w zakresie przeprowadzenia pogadanek i pokazów w szkołach, adresowanych do uczniów, mające za zadanie uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z wody i przebywaniem w jej pobliżu. Celem powinno być też przekazanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania się przy korzystaniu z wody i sposobów postępowania w przypadkach konieczności udzielenia pomocy.
 2. w terminie od 01 maja do 31 października 2006 roku prowadzenie rejsów patrolowych na szczecińskich akwenach.

3.         Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

  Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi

  30 000,- zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4.        Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizacją tego zadania dla podmiotu, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą

 • złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
 • szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem
 • podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie działać w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecina.

5.        Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01 maja do 31 października 2006 roku,

 1. w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.),
 2. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6.        Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

 • wartość merytoryczna oferty i jej zgodność z Polityką Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w mieście Szczecinie,
 • doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia realizatorów,
 • konkretność oferty i możliwość weryfikacji planowanych do osiągnięcia celów:

 • zaproponowana ilość przeprowadzonych pogadanek i pokazów w szkołach,
 • rodzaj proponowanych materiałów propagujących bezpieczeństwo na wodzie,
 • koszt prowadzenia rejsów patrolowych w przeliczeniu na jedną łódź patrolującą w ciągu jednej godziny,

8.        Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2005 rok 0 zł Nazwa realizatora zadania: zadanie nie było realizowane

2004 rok 0 zł Nazwa realizatora zadania: zadanie nie było realizowane

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem “otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pan Henryk Szelągiewicz – telefon 424 51 15, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Ochotnicza Straż Pożarna "Centrum" 30000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/02/24, odpowiedzialny/a: Małgorzata Łogisz, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/04/27 13:26:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/04/27 13:26:01 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2006/02/24 12:08:39 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2006/02/24 12:02:19 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2006/02/24 12:01:21 nowa pozycja