Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2011/049
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań
Termin składania:
2011/04/27
Data decyzji:
1900/01/01

BOP/ID/2011/049
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.


1. Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj ustawa:
Zadanie będzie polegało na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań
i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym, realizacji projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych, promowaniu szczecińskiego środowiska artystycznego oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego w Szczecinie.
Realizacja projektów odbędzie się w Szczecinie.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi 360 000,- zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).
Organizacje deklarujące finansowy wkład własny (poza środkami własnymi) winny
go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem).
W przypadku gdy podmiot ubiega się o przyznanie środków z innych źródeł publicznych
i jego wniosek (oferta) nie został rozpatrzony do czasu złożenia oferty na ten konkurs, podmiot zobowiązany jest do wypełnienia tabeli „Finansowe środki z innych źródeł publicznych” w części IV pkt 3 oferty.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6,
poz. 25), zgodnie z zapisem zawartym we wzorze umowy, jeżeli nie zostaną przyznane środki finansowe z innych źródeł publicznych, podmiot ma obowiązek niezwłocznie przekazać o tym informację Zleceniodawcy, jednak nie później niż w ciągu 7 dni
od stosownego rozstrzygnięcia właściwego organu. W razie nieprzekazania informacji
w terminie, podmiot nie będzie mógł odstąpić od umowy lecz będzie miał obowiązek zagwarantować na realizację zadania środki finansowe w wysokości środków wnioskowanych, które nie zostały podmiotowi przyznane.
Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanego w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie finansowego wkładu własnego może skutkować żądaniem Gminy Miasto Szczecin do zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych.

 

4. Zasady przyznawania dotacji:
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.),
2) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j. t.),
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25),
4) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
ze zm.),
5) Uchwałą Nr LII/1362/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”,
6) Uchwałą Nr IV/42/11 Rady Miasta z dnia 31.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok,
7) Zarządzeniem Nr 153/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 kwietnia 2011 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ze zmianami.
oraz poniższymi zasadami:
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione, statutowo działające w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w ofercie w części I pkt 12 i 13 należy podać ten cel lub cele, które bezpośrednio odnoszą się
do przedstawianego projektu zadania publicznego,
b) podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert składają wnioski według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), na obowiązującym formularzu BOP – 10 oraz BOP – 11, wraz z kompletem wymaganych załączników wskazanych w ofercie i niniejszym ogłoszeniu. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach
(w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”). Oferty wypełnione nieczytelnie, zawierające niewypełnione pola lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty,
c) Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację projektu zadania publicznego jednemu lub wielu podmiotom w granicach łącznej kwoty, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze,
d) złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji kosztorysu i (lub) harmonogramu oraz (lub) opisu poszczególnych działań albo wycofuje swoją ofertę, przy czym
w zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych ogółem (środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł i wkład osobowy)
w odniesieniu do przyznanej dotacji nie powinny być niższe niż zadeklarowane
w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert. Ponadto proporcje procentowe odnoszące się do promocji zadania publicznego pkt 4 lit. g) i kosztów obsługi zadania publicznego w tym kosztów administracyjnych pkt 6 ppkt 6) powinny zostać dostosowane do wysokości otrzymanej dotacji.
e) proponowany projekt zadania publicznego musi mieścić się w całości w aktualnym zakresie działalności statutowej podmiotu, zgodnie z oświadczeniem złożonym
w części oferty zawierającej oświadczenia podmiotu pkt 1 i zaliczać się do sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Tytuł (nazwa) projektu zadania publicznego zgłaszanego do realizacji powinna być możliwie krótka, charakterystyczna, odnosząca się do istoty projektu zadania publicznego i nie może być tożsama z nazwą konkursu,
f) podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów projektu zadania publicznego, przy czym wnioskowana kwota dotacji powinna być wyższa niż 10 000 zł,
g) środki finansowe własne i środki finansowe z innych źródeł mają stanowić nie mniej niż 15% całkowitych kosztów projektu zadania publicznego, natomiast wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) ma stanowić nie więcej niż 5% całkowitych kosztów projektu zadania publicznego,
h) przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę terminowość, rzetelność i ocena sprawozdań z wcześniej zawartych umów z Gminą Miasto Szczecin, gdzie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków UM Szczecin był dysponentem środków finansowych,
i) Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert
w sposób częściowy,
j) podmiot starający się o dofinansowanie projektu zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert musi prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z zasięgiem terytorialnym działania organu publicznego ogłaszającego konkurs,
k) podmiot składający wniosek w trybie otwartego konkursu ofert zobowiązany jest uwzględnić w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, wydatki związane z promocją projektu zadania publicznego. Koszty te mogą być wydatkowane zarówno z dotacji jak i ze środków własnych oraz wkładu osobowego. Plan promocji projektu zadania publicznego musi zawierać wykorzystanie znaków Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Szczecin,
l) krótka charakterystyka zadania publicznego, opis poszczególnych działań i harmonogram muszą być spójne z kosztorysem oferty tzn., że musi istnieć logiczna spójność pomiędzy opisywanymi działaniami, jakie zostaną podjęte w ramach realizacji zadania publicznego, a poszczególnymi kosztami znajdującymi się w kosztorysie oferty,
m) w harmonogramie planowanych działań należy opisać w kolejności (w następstwie czasowym) działania, jakie podmiot zamierza podjąć przy realizacji zadania z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (należy użyć miar adekwatnych dla danego projektu),
n) dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania publicznego
z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. Podział poszczególnych celów na działalność nieodpłatną i odpłatną zawiera statut lub inny akt wewnętrzny (należy go dołączyć do wniosku), przy czym zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j. t.) nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności,
o) pobieranie opłat od adresatów zadania jest uzależnione od deklaracji złożonej części I oferty pkt. 12, w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego” pkt 3.1 części IV oferty oraz w części oferty zawierającej oświadczenia podmiotu pkt 2, musi być także zgodne z zapisami aktualnego statutu lub innego aktu wewnętrznego o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności odpłatnej lub nieodpłatnej. Tym samym podmiot określa czy zadanie publiczne będzie wykonywane w ramach w/w działalności,
p) kosztorysy zawierające błędy rachunkowe oraz nie wypełnione rubryki odnoszące się do ilości jednostek, kosztu jednostkowego i rodzaju miary, nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.
q) w ofercie w pkt. 3 części V oferty należy krótko opisać rodzaj, skalę i wartość zadań podobnego rodzaju zrealizowanych w ciągu dwóch ostatnich lat,
r) podmiot może złożyć tylko jedną ofertę z propozycją realizacji projektu zadania publicznego.

5. Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania publicznego przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy
do 31.08.2011 r. oznacza to, że termin realizacji zadania publicznego wskazany przez podmiot w ofercie może być krótszy niż wyżej wymieniony ale nie dłuższy.

6. Warunki realizacji zadania:
1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:
a) organizacje pozarządowe;
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółdzielnie socjalne;
e) spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym.
3) formą dofinansowania projektu zadania publicznego będzie dotacja celowa, przekazana
z budżetu Gminy Miasto Szczecin na rzecz podmiotu, na podstawie umowy określonej
w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j. t.), z uwzględnieniem załącznika
nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), zapisów art. 151 ust. 2, art. 221 ust. 3, art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 9 i art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. Nr 14 poz. 114 ze zm.),
4) wydatki poniesione przez podmiot na realizację projektu zadania publicznego przed datą zawarcia umowy z Gminą Miasto Szczecin nie będą refundowane z dotacji,
5) dotacja nie może pokryć deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
6) koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne poniesione
w trakcie realizacji projektu zadania publicznego mogą stanowić nie więcej niż
10% otrzymanej dotacji,
7) koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji:
- remonty budynków,
- zakupy gruntów lub innych nieruchomości,
- tworzenie funduszy kapitałowych,
- działania, których celem jest dalsze przyznawanie stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
- przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
- wydatki poniesione na przygotowanie wniosku, oraz pokrycie kosztów utrzymania biura wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
-wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
- odsetki od zadłużenia,
- darowizny na rzecz innych osób,
- działalność gospodarczą podmiotów,
- wydatki nieuwzględnione w ofercie, zaktualizowanym kosztorysie lub aneksie do umowy.
8) podmiot, który otrzyma dofinansowanie realizacji projektu zadania publicznego nie może podejmować działań, wynikiem których będzie otrzymanie pomocy finansowej z budżetu miasta na cel będący przedmiotem lub częścią przedmiotu już zawartej umowy (zlecenia) z Gminą Miasto Szczecin,
9) podmiot, który otrzyma dotację na realizację projektu zadania publicznego zobowiązany jest do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych w umowie,
10) w przypadku gdy realizowany projekt zadania publicznego w całości lub w części jest imprezą masową artystyczno – rozrywkową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r. Nr 62, poz. 504 ze zm.), organizator imprezy odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa imprezy i zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z zapisami w/w ustawy,
11) dofinansowany projekt zadania publicznego podlega rozliczeniu i kontroli, zgodnie
z zapisami art. 17 oraz art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j. t.) a także Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Rozliczając zadanie podmiot nie może przekroczyć łącznej kwoty dotacji wynikającej
z zatwierdzonego umową budżetu zadania.

7. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 27 kwietnia 2011 roku (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego
do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach
w przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);

3) oświadczenie podmiotu (BOP 11);
4) aktualny statut lub inny akt wewnętrzny określający: cele, teren ich realizacji, podział celów na działalność nieodpłatną i odpłatną, sposób reprezentacji podmiotu w zakresie podpisywania umów i zaciągania zobowiązań finansowych;
5) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest dołączenie aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorców.

8. Tryb wyboru ofert:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia ich pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych
i oczywistych omyłek BOP wzywa Organizację do ich usunięcia w terminie dwóch dni roboczych od dnia wysłania maila a w przypadku braku możliwości powiadomienia Organizacji drogą elektroniczną - mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli Organizacja nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek w ww. terminie oferta zostaje odrzucona. Następnie oferty kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty pod względem merytorycznym i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli. Od decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta nie przysługuje tryb odwoławczy.

9. Kryteria wyboru ofert:
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione, (w tym spójność
z założeniami polityki kulturalnej miasta i innowacyjność planowanego zadania),
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, (spójność kalkulacji kosztów z harmonogramem działań i opisem poszczególnych działań),
3) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
na realizację zadania publicznego (w tym struktura wydatków),
4) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne,
5) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,
6) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
a także kierować się będzie kryteriami właściwymi dla niniejszego konkursu:
7) wymierne korzyści płynące dla mieszkańców miasta (w tym liczba potencjalnych odbiorców),
8) plan promocji projektu realizacji zadania publicznego w tym struktura wydatków na ten cel.

10. Termin dokonania wyboru ofert:
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Gminy Miasto Szczecin.

11. Warunki unieważnienia konkursu:
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym:

2010 rok 699 000 zł
2011 rok 290 000 zł

13. Informacje dodatkowe:
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2011 o godzinie 14. w sali  335 OP Urzędu Miasta Szczecin.

Ponadto wszelkich informacji o konkursie udzielają osoby uprawnione do kontaktów:
Pani Iwona Dubiel – telefon (91) 424 51 09 pracownica Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
e-mail: idubiel@um.szczecin.pl
Pani Małgorzata Łogisz – telefon (91) 424 50 83, e-mail: mlogisz@um.szczecin.pl
Pan Piotr Samborski – telefon (91) 424 56 60, e-mail: psambor@um.szczecin.pl
pracownicy Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków.



Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 8000.00
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 75000.00
Fundacja Fo 40000.00
Fundacja Szczecińska 40000.00
Stowarzyszenie Teatralne NIE MA 9000.00
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe 30000.00
Sedina.pl 15000.00
Fundacja Artelier 35000.00
Stowarzyszenie Nasze Kino 15000.00
Fundacja POD SUKNIAMI 33000.00
Katedra Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa 60000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2011/04/05, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2011/05/20 10:10:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2011/05/20 10:10:58 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/04/08 10:33:54 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/04/07 10:34:01 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/04/05 13:10:59 nowa pozycja